دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

بررسی چقرمگی شکست در مواد کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده توسط نانوذرات آلومینا

بررسی چقرمگی شکست در مواد کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده توسط نانوذرات آلومینا عنوان مقاله :بررسی چقرمگی شکست در مواد کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده توسط نانوذرات آلومینا محل انتشار: بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک یزد تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بهینه سازی فرآیند کلدینگ با استفاده از کوبش لیزری براساس آزمایش تجربی

بهینه سازی فرآیند کلدینگ با استفاده از کوبش لیزری براساس آزمایش تجربی عنوان مقاله :بهینه سازی فرآیند کلدینگ با استفاده از کوبش لیزری براساس آزمایش تجربی محل انتشار: بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک یزد تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

حل عمومی برای تنش های هایگروترمال در یک سیلندر پیزوالکتریک تابعی واقع بر بستر الاستیک تحت بارگذاریهای غیرمتقارن

حل عمومی برای تنش های هایگروترمال در یک سیلندر پیزوالکتریک تابعی واقع بر بستر الاستیک تحت بارگذاریهای غیرمتقارن عنوان مقاله :حل عمومی برای تنش های هایگروترمال در یک سیلندر پیزوالکتریک تابعی واقع بر بستر الاستیک تحت بارگذاریهای غیرمتقارن محل انتشار: بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک یزد تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تعيين پارامترهاي خرابي معادله جانسون-كوك براي آلياژ منيزيم 31 AZ با استفاده از شبكه عصبي

 تعيين پارامترهاي خرابي معادله جانسون-كوك براي آلياژ منيزيم 31 AZ با استفاده از شبكه عصبي عنوان مقاله : تعيين پارامترهاي خرابي معادله جانسون-كوك براي آلياژ منيزيم 31 AZ با استفاده از شبكه عصبي محل انتشار: بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک یزد تعداد صفحات:5   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی برهم کنش نوک هاي یک ترك بر روي شکل ناحیه پلاستیک تحت بارگذاري درون صفحه اي

بررسی برهم کنش نوک هاي یک ترك بر روي شکل ناحیه پلاستیک تحت بارگذاري درون صفحه اي عنوان مقاله :بررسی برهم کنش نوک هاي یک ترك بر روي شکل ناحیه پلاستیک تحت بارگذاري درون صفحه اي محل انتشار: بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک یزد تعداد صفحات:5   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مطالعه ی تاثیر جنس مواد وفوم بر رفتار سازه ی لانه زنبوری مدرج تحت بارگذاری ضربه ای

مطالعه ی تاثیر جنس مواد وفوم بر رفتار سازه ی لانه زنبوری مدرج تحت بارگذاری ضربه ای عنوان مقاله :مطالعه ی تاثیر جنس مواد وفوم بر رفتار سازه ی لانه زنبوری مدرج تحت بارگذاری ضربه ای محل انتشار: بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک یزد تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

استفاده از مدل جرم و فنر بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری در شبیه سازی رفتار اجسام منعطف

استفاده از مدل جرم و فنر بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری در شبیه سازی رفتار اجسام منعطف عنوان مقاله :استفاده از مدل جرم و فنر بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری در شبیه سازی رفتار اجسام منعطف  محل انتشار: بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک یزد تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

حل استاتیکی ورق تحت بارهای گسترده، تکه ای و نقطه ای با شرایط مرزی عمومی توسط روش باریکه محدود جدید

حل استاتیکی ورق تحت بارهای گسترده، تکه ای و نقطه ای با شرایط مرزی عمومی توسط روش باریکه محدود جدید عنوان مقاله :حل استاتیکی ورق تحت بارهای گسترده، تکه ای و نقطه ای با شرایط مرزی عمومی توسط روش باریکه محدود جدید محل انتشار: بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک یزد تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

به دست آوردن تنش پسماند توسط نفو ذ تیز ویکرز

به دست آوردن تنش پسماند توسط نفو ذ تیز ویکرز عنوان مقاله :به دست آوردن تنش پسماند توسط نفو ذ تیز ویکرز محل انتشار: بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک یزد تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی اثر تقابل سیکل هاي خستگی و ساعت هاي پروازي در دیسک کمپرسور برحسب پروفایل پروازي

بررسی اثر تقابل سیکل هاي خستگی و ساعت هاي پروازي در دیسک کمپرسور برحسب پروفایل پروازي عنوان مقاله :بررسی اثر تقابل سیکل هاي خستگی و ساعت هاي پروازي در دیسک کمپرسور برحسب پروفایل پروازي محل انتشار: بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک یزد تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

شبیه سازی و بررسی اثرات سرعت و اصطکاک بر فرآیند شکل دهی نموی ورق فلزی خودرو پراید

شبیه سازی و بررسی اثرات سرعت و اصطکاک بر فرآیند شکل دهی نموی ورق فلزی خودرو پراید عنوان مقاله :شبیه سازی و بررسی اثرات سرعت و اصطکاک بر فرآیند شکل دهی نموی ورق فلزی خودرو پراید محل انتشار: بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک یزد تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(1):