دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مکانياتی و تخصيص مراکز مختلف خدماتی با استفاده از GIS و الگوریتمNSGA_II

مکانياتی و تخصيص مراکز مختلف خدماتی با استفاده از  GIS و الگوریتمNSGA_II عنوان مقاله :مکانياتی و تخصيص مراکز مختلف خدماتی با استفاده از GIS و الگوریتمNSGA_II محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

آنالیز پایداری سکوی SPD8 تحت عملیات به آب اندازی جهت بهینه کردن تغییر مکان و سرعت جاکت بوسیله مخازن شناوری

آنالیز پایداری سکوی SPD8 تحت عملیات به آب اندازی جهت بهینه کردن تغییر مکان و سرعت جاکت بوسیله مخازن شناوری عنوان مقاله :آنالیز پایداری سکوی SPD8 تحت عملیات به آب اندازی جهت بهینه کردن تغییر مکان و سرعت جاکت بوسیله مخازن شناوری محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تعیین پارامترهای مقاومتی شیروانی خاکی در حالت غیر اشباع توسط آنالیز برگشتی و مقایسه آن با حالت اشباع

تعیین پارامترهای مقاومتی شیروانی خاکی در حالت غیر اشباع توسط آنالیز برگشتی و مقایسه آن با حالت اشباع عنوان مقاله : تعیین پارامترهای مقاومتی شیروانی خاکی در حالت غیر اشباع توسط آنالیز برگشتی و مقایسه آن با حالت اشباع محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب هاي مصالح بنایی داراي بازشو در ساختمان هاي بتن مسلح موجود

مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب هاي مصالح بنایی داراي بازشو در ساختمان هاي بتن مسلح موجود   عنوان مقاله :مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب هاي مصالح بنایی داراي بازشو در ساختمان هاي بتن مسلح موجود محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسي و ارزيابي تأثير افزايش درصد مصالح خرده آسفالتي(RAP)بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي بازيافتي

 بررسي و ارزيابي تأثير افزايش درصد مصالح خرده آسفالتي(RAP)بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي بازيافتي عنوان مقاله : بررسي و ارزيابي تأثير افزايش درصد مصالح خرده آسفالتي(RAP)بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي بازيافتي محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی بر ضریب مانینگ در شرایط تزریق رسوب

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی بر ضریب مانینگ در شرایط تزریق رسوب عنوان مقاله :مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی بر ضریب مانینگ در شرایط تزریق رسوب  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:9   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

شیوه بررسی تاثیر نیاز آرماتور گذاری لرزه ای دربال ها و جمع کننده ها در دیافراگم بر صلبیت آن در دال های بتنی

شیوه بررسی تاثیر نیاز آرماتور گذاری لرزه ای دربال ها و جمع کننده ها در دیافراگم بر صلبیت آن در دال های بتنی عنوان مقاله :شیوه بررسی تاثیر نیاز آرماتور گذاری لرزه ای دربال ها و جمع کننده ها در دیافراگم بر صلبیت آن در دال های بتنی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تعيين موقعيت بهينه ديوار برشي در سازه هاي بلند قاب ديوار در پلان , و ارتفاع

تعيين موقعيت بهينه ديوار برشي در سازه هاي بلند قاب ديوار در پلان , و ارتفاع عنوان مقاله :تعيين موقعيت بهينه ديوار برشي در سازه هاي بلند قاب ديوار در پلان , و ارتفاع محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی تاثیر آلاینده های هوا به صورت باران های اسیدی خشک بر چند نمونه سنگ ساختمانی

بررسی تاثیر آلاینده های هوا به صورت باران های اسیدی خشک بر چند نمونه سنگ ساختمانی عنوان مقاله :بررسی تاثیر آلاینده های هوا به صورت باران های اسیدی خشک بر چند نمونه سنگ ساختمانی  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تحلیل ریسک و عدم قطعیت در تخمین روابط آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ها

تحلیل ریسک و عدم قطعیت در تخمین روابط آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ها عنوان مقاله :تحلیل ریسک و عدم قطعیت در تخمین روابط آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ها  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ارزیابی سیستم نگهداری موقت تونل نیایش تهران برمبنای نشست در زمین های شهری

ارزیابی سیستم نگهداری موقت تونل نیایش تهران برمبنای نشست در زمین های شهری عنوان مقاله :ارزیابی سیستم نگهداری موقت تونل نیایش تهران برمبنای نشست در زمین های شهری محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر الگوی غذایی بر منابع آب

تاثیر الگوی غذایی بر منابع آب عنوان مقاله :تاثیر الگوی غذایی بر منابع آب محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر زبري هاي A-Jack بر نسبت اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی

  تاثیر زبري هاي A-Jack بر نسبت اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی عنوان مقاله : تاثیر زبري هاي A-Jack بر نسبت اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر تنش اصلی بینابین بر ظرفیت باربری پی ها

تاثیر تنش اصلی بینابین بر ظرفیت باربری پی ها عنوان مقاله :تاثیر تنش اصلی بینابین بر ظرفیت باربری پی ها محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تطابق خودکار دو مجموعه داده VGI و استاندارد

تطابق خودکار دو مجموعه داده VGI و استاندارد عنوان مقاله :تطابق خودکار دو مجموعه داده VGI و استاندارد محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:11   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مقایسه رفتار لرزه ای مهاربند واگرا با لینک قائم برشی در حالات لینک دوبل ، صفحه برشی و ترکیب لینک دوبل و صفحه برشی

مقایسه رفتار لرزه ای مهاربند واگرا با لینک قائم برشی در حالات لینک دوبل ، صفحه برشی و ترکیب لینک دوبل و صفحه برشی عنوان مقاله :مقایسه رفتار لرزه ای مهاربند واگرا با لینک قائم برشی در حالات لینک دوبل ، صفحه برشی و ترکیب لینک دوبل و صفحه برشی  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:10   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بهینه سازی جانمایی تسهیلِ تحت اثر ریسک جرثقیل برجی در سایت کارگاه ساختمانی با توجه به ایمنی

بهینه سازی جانمایی تسهیلِ تحت اثر ریسک جرثقیل برجی در سایت کارگاه ساختمانی با توجه به ایمنی عنوان مقاله :بهینه سازی جانمایی تسهیلِ تحت اثر ریسک جرثقیل برجی در سایت کارگاه ساختمانی با توجه به ایمنی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی پارامترهای رفتاری سازه های دیوارباربر پانل سه بعدی توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی

بررسی پارامترهای رفتاری سازه های دیوارباربر پانل سه بعدی توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی عنوان مقاله :بررسی پارامترهای رفتاری سازه های دیوارباربر پانل سه بعدی توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی اثر استفاده از سرباره کارخانه فولاد بر عملکرد مخلوط آسفالتی گرم

بررسی اثر استفاده از سرباره کارخانه فولاد بر عملکرد مخلوط آسفالتی گرم عنوان مقاله :بررسی اثر استفاده از سرباره کارخانه فولاد بر عملکرد مخلوط آسفالتی گرم محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:9   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(40):