دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

روشی جدید در جایابی واحدهاي تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات انرژي با در نظر گرفتن زمان بهره برداري از واحدها

روشی جدید در جایابی واحدهاي تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات انرژي با در نظر گرفتن زمان بهره برداري از واحدها عنوان مقاله :روشی جدید در جایابی واحدهاي تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات انرژي با در نظر گرفتن زمان بهره برداري از واحدها محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مدلسازي وتحلیل اثر مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده روي طراحی بهینه ي هادي ها در شبکه هاي توزیع انرژي الکتریکی

مدلسازي وتحلیل اثر مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده روي طراحی بهینه ي هادي ها در شبکه هاي توزیع انرژي الکتریکی عنوان مقاله :مدلسازي وتحلیل اثر مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده روي طراحی بهینه ي هادي ها در شبکه هاي توزیع انرژي الکتریکی محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مدلسازي و تحلیل اثر مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده بر خازنگذاري بهینه در شبکه هاي توزیع فشار متوسط

مدلسازي و تحلیل اثر مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده بر خازنگذاري بهینه در شبکه هاي توزیع فشار متوسط عنوان مقاله :مدلسازي و تحلیل اثر مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده بر خازنگذاري بهینه در شبکه هاي توزیع فشار متوسط محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

برنامه ريزي مشاركت واحدهاي توليد در محيط هاي تجديد ساختارشده با در نظر گرفتن نيروگاه هاي برق بادي

برنامه ريزي مشاركت واحدهاي توليد در محيط هاي تجديد ساختارشده با در نظر گرفتن نيروگاه هاي برق بادي عنوان مقاله :برنامه ريزي مشاركت واحدهاي توليد در محيط هاي تجديد ساختارشده با در نظر گرفتن نيروگاه هاي برق بادي محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بهینه سازي مکان و ظرفیت تولیدات پراکنده در سیستم هاي توزیع با استفاده از تئوري بازي

بهینه سازي مکان و ظرفیت تولیدات پراکنده در سیستم هاي توزیع با استفاده از تئوري بازي عنوان مقاله :بهینه سازي مکان و ظرفیت تولیدات پراکنده در سیستم هاي توزیع با استفاده از تئوري بازي محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تحلیل اقتصادي جهت تعیین ظرفیت بهینه یک سیستم تولید همزمان با محرك اولیه موتور گازسوز به منظور تأمین برق و حرارت یک واحد صنعتی

تحلیل اقتصادي جهت تعیین ظرفیت بهینه یک سیستم تولید همزمان با محرك اولیه موتور گازسوز به منظور تأمین برق و حرارت یک واحد صنعتی عنوان مقاله :تحلیل اقتصادي جهت تعیین ظرفیت بهینه یک سیستم تولید همزمان با محرك اولیه موتور گازسوز به منظور تأمین برق و حرارت یک واحد صنعتی محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:9   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مدیریت ریسک واحد های آبی زنجیره ای جهت مشارکت در بازار برق

مدیریت ریسک واحد های آبی زنجیره ای جهت مشارکت در بازار برق عنوان مقاله :مدیریت ریسک واحد های آبی زنجیره ای جهت مشارکت در بازار برق  محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بهينه سازي هزينه عملكرد سيستم Micro-CHP بر اساس الگوريتم خبره

بهينه سازي هزينه عملكرد سيستم Micro-CHP بر اساس الگوريتم خبره عنوان مقاله :بهينه سازي هزينه عملكرد سيستم Micro-CHP بر اساس الگوريتم خبره محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ارزیابی فنی - اقتصادی و راهکاری برای بکار گیری واحد های تولیدی پربازده برقی - گرمایشی در ایران

ارزیابی فنی - اقتصادی و راهکاری برای بکار گیری واحد های تولیدی پربازده برقی - گرمایشی در ایران عنوان مقاله :ارزیابی فنی - اقتصادی و راهکاری برای بکار گیری واحد های تولیدی پربازده برقی - گرمایشی در ایران  محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر نصب منابع تولیدپراکنده در شبکه هاي توزیع بر حفاظت اضافه جریان و ضرورت بازنگري طراحی سیستم حفاظت شبکه

تاثیر نصب منابع تولیدپراکنده در شبکه هاي توزیع بر حفاظت اضافه جریان و ضرورت بازنگري طراحی سیستم حفاظت شبکه عنوان مقاله :تاثیر نصب منابع تولیدپراکنده در شبکه هاي توزیع بر حفاظت اضافه جریان و ضرورت بازنگري طراحی سیستم حفاظت شبکه محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ماشین القایی روتور سیم پیچی شده یکمنبع تولید توان راکتیو

ماشین القایی روتور سیم پیچی شده یکمنبع تولید توان راکتیو عنوان مقاله :ماشین القایی روتور سیم پیچی شده یکمنبع تولید توان راکتیو محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

برنامه ریزي توسعه شبکه ثانویه توزیع در حضور واحدهاي تولیدي موتور ژنراتور گازسوز کوچک

برنامه ریزي توسعه شبکه ثانویه توزیع در حضور واحدهاي تولیدي موتور ژنراتور گازسوز کوچک عنوان مقاله :برنامه ریزي توسعه شبکه ثانویه توزیع در حضور واحدهاي تولیدي موتور ژنراتور گازسوز کوچک محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مطالعه فلیکرشبکه هاي توزیع ناشی از خطاي Yawدر توربین هاي بادي سرعت ثابت

مطالعه فلیکرشبکه هاي توزیع ناشی از خطاي Yawدر توربین هاي بادي سرعت ثابت عنوان مقاله :مطالعه فلیکرشبکه هاي توزیع ناشی از خطاي Yawدر توربین هاي بادي سرعت ثابت محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی اثر حضور انواع مدلهاي DG به صورت گره هاي PV و PQبر روي پارامتر هاي شبکه با ارایه الگوریتم توسعه یافته پخش بار

بررسی اثر حضور انواع مدلهاي DG  به صورت گره هاي PV و PQبر روي پارامتر هاي شبکه با ارایه الگوریتم توسعه یافته پخش بار عنوان مقاله :بررسی اثر حضور انواع مدلهاي DG به صورت گره هاي PV و PQبر روي پارامتر هاي شبکه با ارایه الگوریتم توسعه یافته پخش بار محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر نقطه کار بهینه تولیدات پراکنده بر میزان کاهش تلفات حاصل از بازآرایی سیستم توزیع

تاثیر نقطه کار بهینه تولیدات پراکنده بر میزان کاهش تلفات حاصل از بازآرایی سیستم توزیع عنوان مقاله :تاثیر نقطه کار بهینه تولیدات پراکنده بر میزان کاهش تلفات حاصل از بازآرایی سیستم توزیع محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

طراحی جامع شبکه فشار متوسط بر مبناي ترانزیت برق درشرایط حضور احتمالی واحدهاي تولید پراکنده

طراحی جامع شبکه فشار متوسط بر مبناي ترانزیت برق درشرایط حضور احتمالی واحدهاي تولید پراکنده عنوان مقاله :طراحی جامع شبکه فشار متوسط بر مبناي ترانزیت برق درشرایط حضور احتمالی واحدهاي تولید پراکنده محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

طراحی جامع شبکه فشار متوسط درشرایط حضور احتمالی واحدهاي موتور ژنراتوري گازسوز کوچک

طراحی جامع شبکه فشار متوسط درشرایط حضور احتمالی واحدهاي موتور ژنراتوري گازسوز کوچک عنوان مقاله :طراحی جامع شبکه فشار متوسط درشرایط حضور احتمالی واحدهاي موتور ژنراتوري گازسوز کوچک محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی تئوري وتحلیل عملکرد ماشینSCIM در حالت گذرا در مدزیرسنکرون و بررسی اثر پارامترهاي مختلف بر آن

بررسی تئوري وتحلیل عملکرد ماشینSCIM  در حالت گذرا در مدزیرسنکرون و بررسی اثر پارامترهاي مختلف بر آن عنوان مقاله :بررسی تئوري وتحلیل عملکرد ماشینSCIM در حالت گذرا در مدزیرسنکرون و بررسی اثر پارامترهاي مختلف بر آن محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی تئوري وتحلیل عملکرد ماشینSCIM در حالت ماندگار و ناحیه کار زیر سنکرون

بررسی تئوري وتحلیل عملکرد ماشینSCIM در حالت ماندگار  و ناحیه کار زیر سنکرون عنوان مقاله : بررسی تئوري وتحلیل عملکرد ماشینSCIM در حالت ماندگار و ناحیه کار زیر سنکرون محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی مدهاي کنترل ولتاژ و کنترل مگاوار براي ژنراتور سنکرون در شبکه توزیع شعاعی

بررسی مدهاي کنترل ولتاژ و کنترل مگاوار براي ژنراتور سنکرون در شبکه توزیع شعاعی عنوان مقاله : بررسی مدهاي کنترل ولتاژ و کنترل مگاوار براي ژنراتور سنکرون در شبکه توزیع شعاعی محل انتشار: اولین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(2):