دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

ارزیابی سیستم نگهداری موقت تونل نیایش تهران برمبنای نشست در زمین های شهری

ارزیابی سیستم نگهداری موقت تونل نیایش تهران برمبنای نشست در زمین های شهری عنوان مقاله :ارزیابی سیستم نگهداری موقت تونل نیایش تهران برمبنای نشست در زمین های شهری محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر الگوی غذایی بر منابع آب

تاثیر الگوی غذایی بر منابع آب عنوان مقاله :تاثیر الگوی غذایی بر منابع آب محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر زبري هاي A-Jack بر نسبت اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی

  تاثیر زبري هاي A-Jack بر نسبت اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی عنوان مقاله : تاثیر زبري هاي A-Jack بر نسبت اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر تنش اصلی بینابین بر ظرفیت باربری پی ها

تاثیر تنش اصلی بینابین بر ظرفیت باربری پی ها عنوان مقاله :تاثیر تنش اصلی بینابین بر ظرفیت باربری پی ها محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تطابق خودکار دو مجموعه داده VGI و استاندارد

تطابق خودکار دو مجموعه داده VGI و استاندارد عنوان مقاله :تطابق خودکار دو مجموعه داده VGI و استاندارد محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:11   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مقایسه رفتار لرزه ای مهاربند واگرا با لینک قائم برشی در حالات لینک دوبل ، صفحه برشی و ترکیب لینک دوبل و صفحه برشی

مقایسه رفتار لرزه ای مهاربند واگرا با لینک قائم برشی در حالات لینک دوبل ، صفحه برشی و ترکیب لینک دوبل و صفحه برشی عنوان مقاله :مقایسه رفتار لرزه ای مهاربند واگرا با لینک قائم برشی در حالات لینک دوبل ، صفحه برشی و ترکیب لینک دوبل و صفحه برشی  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:10   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بهینه سازی جانمایی تسهیلِ تحت اثر ریسک جرثقیل برجی در سایت کارگاه ساختمانی با توجه به ایمنی

بهینه سازی جانمایی تسهیلِ تحت اثر ریسک جرثقیل برجی در سایت کارگاه ساختمانی با توجه به ایمنی عنوان مقاله :بهینه سازی جانمایی تسهیلِ تحت اثر ریسک جرثقیل برجی در سایت کارگاه ساختمانی با توجه به ایمنی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی پارامترهای رفتاری سازه های دیوارباربر پانل سه بعدی توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی

بررسی پارامترهای رفتاری سازه های دیوارباربر پانل سه بعدی توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی عنوان مقاله :بررسی پارامترهای رفتاری سازه های دیوارباربر پانل سه بعدی توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی اثر استفاده از سرباره کارخانه فولاد بر عملکرد مخلوط آسفالتی گرم

بررسی اثر استفاده از سرباره کارخانه فولاد بر عملکرد مخلوط آسفالتی گرم عنوان مقاله :بررسی اثر استفاده از سرباره کارخانه فولاد بر عملکرد مخلوط آسفالتی گرم محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:9   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر بارگذاری دوره ای بر فشار آب حفره ای اضافی به وجود آمده در بارگذاری استاتیکی بر روی ماسه ی لای دار

تاثیر بارگذاری دوره ای بر فشار آب حفره ای اضافی به وجود آمده در بارگذاری استاتیکی بر روی ماسه ی لای دار عنوان مقاله :تاثیر بارگذاری دوره ای بر فشار آب حفره ای اضافی به وجود آمده در بارگذاری استاتیکی بر روی ماسه ی لای دار محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر بارگذاری دوره ای بر مقاومت استاتیکی ماسه ی لای دار

تاثیر بارگذاری دوره ای بر مقاومت استاتیکی ماسه ی لای دار عنوان مقاله :تاثیر بارگذاری دوره ای بر مقاومت استاتیکی ماسه ی لای دار محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی انواع نگهداری تونل به روش قوس چتری

بررسی انواع نگهداری تونل به روش قوس چتری عنوان مقاله :بررسی انواع نگهداری تونل به روش قوس چتری محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

توسعه روش شناسایی کاریوگیشن ریل براي خطوط راه آهن

توسعه روش شناسایی کاریوگیشن ریل براي خطوط راه آهن عنوان مقاله :توسعه روش شناسایی کاریوگیشن ریل براي خطوط راه آهن محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

افزایش ظرفیت خمشی تیر بتنی دوسرساده باانتقال نیروی فشاری میلگرد فشاری به مقطع کششی به وسیله آرماتورادگاداخل لوله ونگاه اقتصادی به آن به روش عددی

افزایش ظرفیت خمشی تیر بتنی دوسرساده باانتقال نیروی فشاری میلگرد فشاری به مقطع کششی به وسیله آرماتورادگاداخل لوله ونگاه اقتصادی به آن به روش عددی عنوان مقاله :افزایش ظرفیت خمشی تیر بتنی دوسرساده باانتقال نیروی فشاری میلگرد فشاری به مقطع کششی به وسیله آرماتورادگاداخل لوله ونگاه اقتصادی به آن به روش عددی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:12   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تعیین مدل تیرپیوند برای ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده واگرا

تعیین مدل تیرپیوند برای ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده واگرا عنوان مقاله :تعیین مدل تیرپیوند برای ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده واگرا محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(82):