دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

بررسی اثر ارتعاشات قطار زیر زمینی شهر قم بر بنای تاریخی سر درب مدرسه غیاثیه

بررسی اثر ارتعاشات قطار زیر زمینی شهر قم بر بنای تاریخی سر درب مدرسه غیاثیه عنوان مقاله :بررسی اثر ارتعاشات قطار زیر زمینی شهر قم بر بنای تاریخی سر درب مدرسه غیاثیه محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسي عوامل موثر بر کنترل تراوش سدهاي خاکي با استفاده از روش اجزاء محدود مطالعه موردي سد آزاد کردستان

بررسي عوامل موثر بر کنترل تراوش سدهاي خاکي با استفاده از روش اجزاء محدود مطالعه موردي سد آزاد کردستان عنوان مقاله :بررسي عوامل موثر بر کنترل تراوش سدهاي خاکي با استفاده از روش اجزاء محدود مطالعه موردي سد آزاد کردستان محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل

بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل عنوان مقاله :بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی اثر زلزله بر سازه هاي فضاکار گنبدي

بررسی اثر زلزله بر سازه هاي فضاکار گنبدي عنوان مقاله :بررسی اثر زلزله بر سازه هاي فضاکار گنبدي محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مدلسازی کیفی رودخانه قره سو محدوده شهرستان کرمانشاه با مدل QUAL2KW

مدلسازی کیفی رودخانه قره سو محدوده شهرستان کرمانشاه با مدل QUAL2KW عنوان مقاله :مدلسازی کیفی رودخانه قره سو محدوده شهرستان کرمانشاه با مدل QUAL2KW محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

اثر خشکسالی بر کیفیت منابع آب زیر زمینی مطالعه موردی: دشت بستان آباد، استان آذر بایجان شرقی

اثر خشکسالی بر کیفیت منابع آب زیر زمینی مطالعه موردی: دشت بستان آباد، استان آذر بایجان شرقی عنوان مقاله :اثر خشکسالی بر کیفیت منابع آب زیر زمینی مطالعه موردی: دشت بستان آباد، استان آذر بایجان شرقی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تجزیه و تحلیل روند تغییرات آب زیر زمینی دشت بستان آباد با استفاده از روش ناپارامتری من کندال

تجزیه و تحلیل روند تغییرات آب زیر زمینی دشت بستان آباد با استفاده از روش ناپارامتری من کندال عنوان مقاله :تجزیه و تحلیل روند تغییرات آب زیر زمینی دشت بستان آباد با استفاده از روش ناپارامتری من کندال  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی ارتباط بین سیگنال هاي اقلیمی و میزان بارش و آبدهی متوسط ماهانه حوضه سد گلستان

بررسی ارتباط بین سیگنال هاي اقلیمی و میزان بارش و آبدهی متوسط ماهانه حوضه سد گلستان عنوان مقاله :بررسی ارتباط بین سیگنال هاي اقلیمی و میزان بارش و آبدهی متوسط ماهانه حوضه سد گلستان محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کاربرد روشهای بازنمونه گیری در برآورد عدم قطعیت موجود در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه به روش ناپارامتری

کاربرد روشهای بازنمونه گیری در برآورد عدم قطعیت موجود در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه به روش ناپارامتری عنوان مقاله : کاربرد روشهای بازنمونه گیری در برآورد عدم قطعیت موجود در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه به روش ناپارامتری محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بکارگیری شاخص فقرآبی در قیاس محلی -مطالعه موردی حوضه آبریز کارون بزرگ

بکارگیری شاخص فقرآبی در قیاس محلی -مطالعه موردی حوضه آبریز کارون بزرگ عنوان مقاله :بکارگیری شاخص فقرآبی در قیاس محلی مطالعه موردی حوضه آبریز کارون بزرگ محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:10   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

انتخاب فرایند تصفیه بی هوازی فاضلاب لبنی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

انتخاب فرایند تصفیه بی هوازی فاضلاب لبنی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP عنوان مقاله :انتخاب فرایند تصفیه بی هوازی فاضلاب لبنی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ارزیابی قابلیت رمبندگی خاکها در شرق شهر بیرجند

ارزیابی قابلیت رمبندگی خاکها در شرق شهر بیرجند عنوان مقاله :ارزیابی قابلیت رمبندگی خاکها در شرق شهر بیرجند محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی تاثیر پارامتر جهت قوس دیوار در مقاومت دیوار های بتنی در برابر بارگذاری انفجار

بررسی تاثیر پارامتر جهت قوس دیوار در مقاومت دیوار های بتنی در برابر بارگذاری انفجار عنوان مقاله :بررسی تاثیر پارامتر جهت قوس دیوار در مقاومت دیوار های بتنی در برابر بارگذاری انفجار محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ارزیابی سنگدانه های مصرفی در سازه تصفیه خانه قم از نظر قابلیت واکنش زایی قلیایی

ارزیابی سنگدانه های مصرفی در سازه تصفیه خانه قم از نظر قابلیت واکنش زایی قلیایی عنوان مقاله :ارزیابی سنگدانه های مصرفی در سازه تصفیه خانه قم از نظر قابلیت واکنش زایی قلیایی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی آزمایشگاهی اثر نفو ذ پذیري سري آبشکن ها بر توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم

بررسی آزمایشگاهی اثر نفو ذ پذیري سري آبشکن ها بر توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم عنوان مقاله :بررسی آزمایشگاهی اثر نفو ذ پذیري سري آبشکن ها بر توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(82):