دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مطالعات آزمایشگاهی براي تعیین ضریب رفتار قابهاي فولادي سرد نورد شده با بتن سبک

مطالعات آزمایشگاهی براي تعیین ضریب رفتار قابهاي فولادي سرد نورد شده با بتن سبک عنوان مقاله :مطالعات آزمایشگاهی براي تعیین ضریب رفتار قابهاي فولادي سرد نورد شده با بتن سبک محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ارائه شبکه پیشنهادی دوچرخه سواری برای شهر شیراز براساس مدل های حمل و نقلی با استفاده از نرم افزار کلان نگرEmme2

ارائه شبکه پیشنهادی دوچرخه سواری برای شهر شیراز براساس مدل های حمل و نقلی با استفاده از نرم افزار کلان نگرEmme2 عنوان مقاله :ارائه شبکه پیشنهادی دوچرخه سواری برای شهر شیراز براساس مدل های حمل و نقلی با استفاده از نرم افزار کلان نگرEmme2 محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:9   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

محاسبۀ تابع خودهمبستگی دو متغیره ناهمسانگرد با روش وارون سازی طیف دوبعدی کمترین مربعات

محاسبۀ تابع خودهمبستگی دو متغیره ناهمسانگرد با روش وارون سازی طیف دوبعدی کمترین مربعات عنوان مقاله :محاسبۀ تابع خودهمبستگی دو متغیره ناهمسانگرد با روش وارون سازی طیف دوبعدی کمترین مربعات محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

آنالیز اندرکنش خاک-سازه در سازه های بلند همجوار

آنالیز اندرکنش خاک-سازه در سازه های بلند همجوار عنوان مقاله :آنالیز اندرکنش خاک-سازه در سازه های بلند همجوار محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:9   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مقایسه مدل های عامل مبنا و فعالیت مبنا برای پیشبینی تقاضای سفرهای شهری با استفاده از نرمافزارهای EMME/2 و MATSim

مقایسه مدل های عامل مبنا و فعالیت مبنا برای پیشبینی تقاضای سفرهای شهری با استفاده از نرمافزارهای EMME/2 و MATSim عنوان مقاله :مقایسه مدل های عامل مبنا و فعالیت مبنا برای پیشبینی تقاضای سفرهای شهری با استفاده از نرمافزارهای EMME/2 و MATSim محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

برآورد مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی عصبی - تطبیقی

برآورد مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی عصبی - تطبیقی عنوان مقاله :برآورد مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی عصبی - تطبیقی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:11   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بهینه سازی محل و نوع هسته سد خاکی گیوی بر پایه آنالیز دینامیکی

بهینه سازی محل و نوع هسته سد خاکی گیوی بر پایه آنالیز دینامیکی عنوان مقاله :بهینه سازی محل و نوع هسته سد خاکی گیوی بر پایه آنالیز دینامیکی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

رفتار لرزه ای سد قوسی متاثر از پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها

رفتار لرزه ای سد قوسی متاثر از پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها عنوان مقاله :رفتار لرزه ای سد قوسی متاثر از پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده ازپاسخ های حوزه زمان و یک روش بهینه سازی

شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده ازپاسخ های حوزه زمان و یک روش بهینه سازی عنوان مقاله :شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده ازپاسخ های حوزه زمان و یک روش بهینه سازی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مروری بر خواص و آزمایش های مخلوط آسفالتی در دمای پایین و معرفی روش آزمایش جدید utsst

مروری بر خواص و آزمایش های مخلوط آسفالتی در دمای پایین و معرفی روش آزمایش جدید utsst عنوان مقاله :مروری بر خواص و آزمایش های مخلوط آسفالتی در دمای پایین و معرفی روش آزمایش جدید utsst محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:12   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ارزیابی مزایاي ساخت صنعتی و بررسی دلایل عدم توسعه ي آن ها در صنعت ساخت و ساز ایران

ارزیابی مزایاي ساخت صنعتی و بررسی دلایل عدم توسعه ي آن ها در صنعت ساخت و ساز ایران عنوان مقاله :ارزیابی مزایاي ساخت صنعتی و بررسی دلایل عدم توسعه ي آن ها در صنعت ساخت و ساز ایران محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی آزمایشگاهی شیارشدگی مخلوط های آسفالتی لاستیکی حاوی مصالح خرده آسفالتی RAP

بررسی آزمایشگاهی شیارشدگی مخلوط های آسفالتی لاستیکی حاوی مصالح خرده آسفالتی  RAP عنوان مقاله :بررسی آزمایشگاهی شیارشدگی مخلوط های آسفالتی لاستیکی حاوی مصالح خرده آسفالتی RAP محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مقایسه ای بین نتایج روشهای مختلف برآورد ظرفیت انتقال در مقاطع مرکب

مقایسه ای بین نتایج روشهای مختلف برآورد ظرفیت انتقال در مقاطع مرکب عنوان مقاله :مقایسه ای بین نتایج روشهای مختلف برآورد ظرفیت انتقال در مقاطع مرکب محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

استفاده از روش طراحي براساس عملكرد جهت بررسي رفتار لرز ه اي ساختما نهاي فولادي موجود با سيستم قاب خمشي ويژه

استفاده از روش طراحي براساس عملكرد جهت بررسي رفتار لرز ه اي ساختما نهاي فولادي موجود با سيستم قاب خمشي ويژه عنوان مقاله :استفاده از روش طراحي براساس عملكرد جهت بررسي رفتار لرز ه اي ساختما نهاي فولادي موجود با سيستم قاب خمشي ويژه محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی رفتار دال های بتنی تقویت شده با FRP به روش المان محدود

بررسی رفتار دال های بتنی تقویت شده با FRP به روش المان محدود عنوان مقاله :بررسی رفتار دال های بتنی تقویت شده با FRP به روش المان محدود محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(82):