http://daftarche.sellfile.ir/prod-1484616-مکانياتی+و+تخصيص+مراکز+مختلف+خدماتی+با+استفاده+از++GIS+و+الگوریتمNSGA_II.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-1484536-آنالیز+پایداری+سکوی+SPD8+تحت+عملیات+به+آب+اندازی+جهت+بهینه+کردن+تغییر+مکان+و+سرعت+جاکت+بوسیله+مخازن+شناوری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-1205575-بررسی+تاثیر+دیاتومیت+و+پودر+کوارتز+بر+خصوصیات+فیزیکی+و+مکانیکی+ملات+های+سیمانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-1205498-استفاده+از+قالب+های+ماندگار+FRP++در+دال+طبقات+و+عرشه+پل+ها+با+هدف+مسلح+سازی+حین+ساخت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-1205471-پیش+بینی+مقاومت+فشاری+بتن+حاوی+خاکستر+بادی+با+منطق+فازی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-1205439-بلوک+های+فوق+سبک+حاوی+مواد+ضایعاتی+و+چوب+پنبه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-1205254-روش+های+نوین+بهسازی+خاک+،+جایگزین+اقتضایی+مناسب+برای+روش+های+سنتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-1155921-بررسی+پایداری+غیر+خطی+پوسته+های+کروی+ساخته+شده+از+مصالح+کامپوزیتی+هدفمند+FGC+تحت+فشار+داخلی+و+خارجی+یکنواخت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-960928-بهینه+سازی+سه+بعدی+روش+چتری+با+بررسی+اثر+پارامترهای+مقاومتی+خاک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-960927-تاثیر+مصالح+بر+رفتار+بتن+تازه+و+سخت+شده+سبک+خود+متراکم+و+اثر+الیاف+بر+مقاومت+در+برابر+یخ+زدگی+و+ذوب+شدگی+آن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-960924-تاثیر+الیاف+فولادی+بر+رئولوژی+و+رفتار+مکانیکی+و+عملکرد+حرارتی+بتن+سبک+خود+متراکم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-960923-کمینه+سازی+انرژی+کرنش+الاستیک+محیط+پیوسته+با+استفاده+از+الگوریتم+های+معیار+بهینگی+و+مجانب+های+متحرک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-960922-ارزیابی+تاثیر+سخت+کننده+ها+بر+عملکرد+دیوار+برشی+فولادی+بازشو+دار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-959064-مقایسه+عددی+روابط+حاکم+بر+طرح+میراگر+جرمی+تنظیم+شونده+در+یک+ساختمان+20+طبقه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-959013-بررسی+عددی+کاربرد+میلگردهای+FRP+در+ستون+های+بتنی+و+تاثیر+آن+بر+رفتار+فشاری+ستون+با+استفاده+از+مدل+پلاستیک+بتن+آسیب+دیده+در+آباکوس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-958973-بررسی+سبک+سازی+بتن+گوگردی+با+استفاده+از+سبکدانه+پرلیت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-958956-بررسی+آزمایشگاهی+عوامل+موثر+بر+حساسیت+تغییرات+مقاومت+فشاری+و+خمشی+بتن+سبک+سازه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-958943-بررسی+رفتار+تحلیلی+جداره+های+فولادی+پرشده+با+بتن+Cfts+با+مقطع+مستطیلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-843669-کاهش+دامنه+ارتعاشات+با+روش+کنترل+پسخورد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-766649-تعیین+پارامترهای+مقاومتی+شیروانی+خاکی+در+حالت+غیر+اشباع+توسط+آنالیز+برگشتی+و+مقایسه+آن+با+حالت+اشباع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-766648-مطالعه+آزمایشگاهی+رفتار+میانقاب+هاي+مصالح+بنایی+داراي+بازشو+در+ساختمان+هاي+بتن+مسلح+موجود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-756022-بررسي+و+ارزيابي+تأثير+افزايش+درصد+مصالح+خرده+آسفالتيRAPبر+عملكرد+مخلوط+هاي+آسفالتي+بازيافتي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-748836-بررسی+چقرمگی+شکست+در+مواد+کامپوزیتی+پایه+پلیمری+تقویت+شده+توسط+نانوذرات+آلومینا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-748832-بهینه+سازی+فرآیند+کلدینگ+با+استفاده+از+کوبش+لیزری+براساس+آزمایش+تجربی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-748757-مطالعه+آزمایشگاهی+تاثیر+پوشش+گیاهی+بر+ضریب+مانینگ+در+شرایط+تزریق+رسوب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-741058-شیوه+بررسی+تاثیر+نیاز+آرماتور+گذاری+لرزه+ای+دربال+ها+و+جمع+کننده+ها+در+دیافراگم+بر+صلبیت+آن+در+دال+های+بتنی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-741031-تعيين+موقعيت+بهينه+ديوار+برشي+در+سازه+هاي+بلند+قاب+ديوار+در+پلان++و+ارتفاع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-741024-بررسی+تاثیر+آلاینده+های+هوا+به+صورت+باران+های+اسیدی+خشک+بر+چند+نمونه+سنگ+ساختمانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-741023-تحلیل+ریسک+و+عدم+قطعیت+در+تخمین+روابط+آبشستگی+اطراف+تکیه+گاه+پل+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-741016-ارزیابی+سیستم+نگهداری+موقت+تونل+نیایش+تهران+برمبنای+نشست+در+زمین+های+شهری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-737596-تاثیر+الگوی+غذایی+بر+منابع+آب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-737590-تاثیر+زبري+هاي+A_Jack+بر+نسبت+اعماق+مزدوج+پرش+هیدرولیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-737588-تاثیر+تنش+اصلی+بینابین+بر+ظرفیت+باربری+پی+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-737584-تطابق+خودکار+دو+مجموعه+داده+VGI+و+استاندارد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-737578-مقایسه+رفتار+لرزه+ای+مهاربند+واگرا+با+لینک+قائم+برشی+در+حالات+لینک+دوبل+،+صفحه+برشی+و+ترکیب+لینک+دوبل+و+صفحه+برشی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-737571-بهینه+سازی+جانمایی+تسهیلِ+تحت+اثر+ریسک+جرثقیل+برجی+در+سایت+کارگاه+ساختمانی+با+توجه+به+ایمنی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-737568-بررسی+پارامترهای+رفتاری+سازه+های+دیوارباربر+پانل+سه+بعدی+توسط+تحلیل+استاتیکی+غیرخطی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-737565-بررسی+اثر+استفاده+از+سرباره+کارخانه+فولاد+بر+عملکرد+مخلوط+آسفالتی+گرم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-737562-تاثیر+بارگذاری+دوره+ای+بر+فشار+آب+حفره+ای+اضافی+به+وجود+آمده+در+بارگذاری+استاتیکی+بر+روی+ماسه+ی+لای+دار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-737558-تاثیر+بارگذاری+دوره+ای+بر+مقاومت+استاتیکی+ماسه+ی+لای+دار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-737556-بررسی+انواع+نگهداری+تونل+به+روش+قوس+چتری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-737553-توسعه+روش+شناسایی+کاریوگیشن+ریل+براي+خطوط+راه+آهن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-737551-افزایش+ظرفیت+خمشی+تیر+بتنی+دوسرساده+باانتقال+نیروی+فشاری+میلگرد+فشاری+به+مقطع+کششی+به+وسیله+آرماتورادگاداخل+لوله+ونگاه+اقتصادی+به+.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-735458-تعیین+مدل+تیرپیوند+برای+ارزیابی+عملکرد+لرزه+ای+قاب+های+مهاربندی+شده+واگرا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-734202-بررسی+اثر+ارتعاشات+قطار+زیر+زمینی+شهر+قم+بر+بنای+تاریخی+سر+درب+مدرسه+غیاثیه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-734200-بررسي+عوامل+موثر+بر+کنترل+تراوش+سدهاي+خاکي+با+استفاده+از+روش+اجزاء+محدود+مطالعه+موردي+سد+آزاد+کردستان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-734190-بررسی+مکانیسم+آبشستگی+در+پایه+پل+منفرد+و+گروه+پایه+های+پل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-733994-بررسی+اثر+زلزله+بر+سازه+هاي+فضاکار+گنبدي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-733943-مدلسازی+کیفی+رودخانه+قره+سو+محدوده+شهرستان+کرمانشاه+با+مدل+QUAL2KW.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-733941-اثر+خشکسالی+بر+کیفیت+منابع+آب+زیر+زمینی+مطالعه+موردی+دشت+بستان+آباد،+استان+آذر+بایجان+شرقی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-733939-تجزیه+و+تحلیل+روند+تغییرات+آب+زیر+زمینی+دشت+بستان+آباد+با+استفاده+از+روش+ناپارامتری+من+کندال.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-733931-بررسی+ارتباط+بین+سیگنال+هاي+اقلیمی+و+میزان+بارش+و+آبدهی+متوسط+ماهانه+حوضه+سد+گلستان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-733930-کاربرد+روشهای+بازنمونه+گیری+در+برآورد+عدم+قطعیت+موجود+در+تحلیل+خطر+احتمالی+زمین+لرزه+به+روش+ناپارامتری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-733928-بکارگیری+شاخص+فقرآبی+در+قیاس+محلی+_مطالعه+موردی+حوضه+آبریز+کارون+بزرگ.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732934-انتخاب+فرایند+تصفیه+بی+هوازی+فاضلاب+لبنی+با+استفاده+از+فرایند+تحلیل+سلسله+مراتبی++AHP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732914-ارزیابی+قابلیت+رمبندگی+خاکها+در+شرق+شهر+بیرجند.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732902-بررسی+تاثیر+پارامتر+جهت+قوس+دیوار+در+مقاومت+دیوار+های+بتنی+در+برابر+بارگذاری+انفجار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732891-ارزیابی+سنگدانه+های+مصرفی+در+سازه+تصفیه+خانه+قم+از+نظر+قابلیت+واکنش+زایی+قلیایی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732885-بررسی+آزمایشگاهی+اثر+نفو+ذ+پذیري+سري+آبشکن+ها+بر+توپوگرافی+بستر+در+قوس+90+درجه+ملایم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732848-بررسی+مقاومت+خاک+تثبیت+شده+با+آه+ک+با+اثر+دوده+سیلیسی+در+مجاورت+سولفات+در+سیکل+های+تر_+خشک+و+یخ_+ذوب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732829-مقایسه+عملکرد+مدل+هیبرید+شبکه+عصبی+و+الگوریتم+ژنتیک+با+مدل+ترکیبی+عصبی+فازي+در+برآورد+طول+نسبی+پرش+هیدرولیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732825-پیش+بینی+ظرفیت+باربری+پی+های+سطحی+بر+روی+توده+سنگ+های+درزه+دار+به+کمک+الگوریتم+برنامه+نویسی+ژنتیک+خطی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732801-انتخاب+گزینه+برتر+کانال+درجه+دو+در+شبکه+آبیاری+و+زهکشی+تجن+در+استان+مازندران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732744-ارزیابی+آزمایشگاهی+تاثیر+اعمال+تنش+کششی+بر+خصوصیات+بتن+خود+تراکم+دارای+الیاف+فولادی+و+پلی+پروپیلن+حاوی+افزودنی+های+مختلف.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732739-بررسی+مقایسه+ای+پیش+بینی+جریان+رودخانه+با+استفاده+از+شبکه+عصبی+تکاملی+و+موجک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732736-ارزیابی+لرزه+ای+و+توسعه+منحنی+های+شکنندگی+ساختمان+های+بتن+آرمه+ایران+با+لحاظ+اثر+میان+قاب+های+بنایی+و+ضعف+سازه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732731-تحلیل+دینامیکی+شالوده+مخازن+نفتی+بر+روی+خاک+های+ماسه+ای+تسلیح+شده+توسط+ژئوگرید.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732724-مدل+آزمایشگاهی+شالوده+سطحی+توربین+های+بادی+بر+خاک+ماسه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-732690-بررسی+وضعیت+کنونی+آبخوان+دشت+اوان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731147-ارزیابی+ریسک+زمین+لغزشها+با+استفاده+از+آنالیزهای+کمی+مطالعه+موردی+شیروانی+های+مشرف+به+جاده+هراز+در+منطقه+وانا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731146-کنترل+تغییر+شکل+پل+تحت+اثر+بار+هاي+متحرك+بااستفاده+از+میراگرهاي+جرمی+پیوسته.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731144-بررسی+پدیده+خوردگی+در+جداره+مخازن+فولادی+نفتی+و+تاثیر+آن+بر+رفتار+مخزن+در+برابر+بلندشدگی+تحت+اثر+مولفه+افقی+زلزله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731141-شناسایی+تعارضات+در+تدارکات+سازمان+های+پیمانکاری+و+بررسی+میزان+تاثیر+هریک+در+کار+سازمان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731139-بررسی+مقادیر+فشار+روی+سرریزهای+اوجی+با+اعمال+تغییرات+در+مشخصات+هیدرولیکی+جریان+و+هندسه+سرریز+با+استفاده+از+روش+VOF.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731136-مطالعات+آزمایشگاهی+براي+تعیین+ضریب+رفتار+قابهاي+فولادي+سرد+نورد+شده+با+بتن+سبک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731135-ارائه+شبکه+پیشنهادی+دوچرخه+سواری+برای+شهر+شیراز+براساس+مدل+های+حمل+و+نقلی+با+استفاده+از+نرم+افزار+کلان+نگرEmme2.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731134-محاسبۀ+تابع+خودهمبستگی+دو+متغیره+ناهمسانگرد+با+روش+وارون+سازی+طیف+دوبعدی+کمترین+مربعات.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731133-آنالیز+اندرکنش+خاک_سازه+در+سازه+های+بلند+همجوار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731132-مقایسه+مدل+های+عامل+مبنا+و+فعالیت+مبنا+برای+پیشبینی+تقاضای+سفرهای+شهری+با+استفاده+از+نرمافزارهای+EMME2+و+MATSim.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731131-برآورد+مقاومت+فشاری+بتن+با+استفاده+از+شبکه+عصبی+مصنوعی+و+سیستم+استنتاج+فازی+عصبی+_+تطبیقی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731130-بهینه+سازی+محل+و+نوع+هسته+سد+خاکی+گیوی+بر+پایه+آنالیز+دینامیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731129-رفتار+لرزه+ای+سد+قوسی+متاثر+از+پدیده+واکنش+قلیایی+سنگدانه+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731128-شناسایی+خرابی+در+سازه+ها+با+استفاده+ازپاسخ+های+حوزه+زمان+و+یک+روش+بهینه+سازی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731127-مروری+بر+خواص+و+آزمایش+های+مخلوط+آسفالتی+در+دمای+پایین+و+معرفی+روش+آزمایش+جدید+utsst.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731126-ارزیابی+مزایاي+ساخت+صنعتی+و+بررسی+دلایل+عدم+توسعه+ي+آن+ها+در+صنعت+ساخت+و+ساز+ایران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731125-بررسی+آزمایشگاهی+شیارشدگی+مخلوط+های+آسفالتی+لاستیکی+حاوی+مصالح+خرده+آسفالتی++RAP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731124-مقایسه+ای+بین+نتایج+روشهای+مختلف+برآورد+ظرفیت+انتقال+در+مقاطع+مرکب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731123-استفاده+از+روش+طراحي+براساس+عملكرد+جهت+بررسي+رفتار+لرز+ه+اي+ساختما+نهاي+فولادي+موجود+با+سيستم+قاب+خمشي+ويژه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-731122-بررسی+رفتار+دال+های+بتنی+تقویت+شده+با+FRP+به+روش+المان+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-728058-استفاده+از+شبکه+های+بیزین+در+پیش+بینی+سطح+آب+زیر+زمینی+مطالعه+موردی+استان+خراسان+جنوبی+_آبخوان+بیرجند.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-728054-بررسي+تاثير+دبي+و+زبری+بر+ضریب+اختلاط+عرضي+در+یک+کانال+غيرمستطيلي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-728049-بررسی+عددی+میزان+اثر+بخشی+محاط+کردن+ستون+های+سنگی+در+پوشش+ژئوگرید+بر+بهبود+رفتار+لرزه+ای+آن+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-727988-بررسی+روش+های+حذف+هیدروکربن+های+حلقه+ای+معطر+از+خاک+و+مقایسه+آن+ها+از+منظر+توسعه+پایدار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-727908-بررسی+پارامترهاي+مؤثر+بر+عملکرد+لرزه+اي+و+هیدرودینامیک+سواحل+تقویت+شده+با+الیاف+ژئوسنتتیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-727901-بررسی+پارامتر+دوام+DIخاك+رس+تثبیت+شده+با+آه+ک+و+سرباره+فولادسازيBOS+کارخانه+ذوب+آهن+اصفهان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-727896-بررسی+استفاده+از+مصالح+خاك+سیمان+در+طراحی+فرازبند+سد+بختیاري.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-727891-تحلیل+ناپایداری+ساختاری+ایستگاه+پمپاژ+زیرزمینی+تونل+گلاب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-727742-ارزیابی+ضریب+رفتار+سیستم+دوگانه+قاب+خمشی+فولادی+به+همراه+مهاربند+ضربدری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-727481-بررسی+تاثیر+زاویه+پای+عضو+مهاربندی+در+رفتار+لرزه+ای+قابهای+با+سیستم+قاب+مهاربندی+واگرا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-727457-کاربرد+مدل+های+هیبریدیِ+ریاضی+فراکاوشی+به+منظور+تخمین+بارش+ماهانه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-718198-برآورد+ضریب+زبری+جریان+در+نهرهای+طبیعی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-718186-مقایسه+خصوصیات+فیزیکی+سنگهای+مصنوعی+با+سنگهای+طبیعی+ساختمانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-718177-توسعه+مدل+شبیه+سازی+دوبعدی+سیلاب+و+آبگرفتگی+شهری+با+استفاده+از+روش+اتوماتای+سلولی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-718173-ارزیابی+عملکرد+لرزه+ای+سازه+های+جداسازی+شده+بهمراه+میراگرهای+ویسکوز+در+سطح+فروریزش+جانبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-718106-بررسی+آزمایشگاهی+تاثیر+استفاده+از+نانو+کامپوزیت+پلیمری+بر+کاهش+خرابی+رطوبتی+مخلوط+های+آسفالت+گرم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-718103-شبیه+سازی+عددی+آبشستگی+و+رسوبگذاری+در+محل+ترانشه+عمود+بر+مسیر+جریان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-718100-تحلیل+پایداری+دامنه+ها+و+بدنه+سد+بتنی+زاوین+تحت+تأثیر+بار+زلزله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-718099-بررسی+اثر+لایه+بندی+خاک+در+پایدارسازی+گودهای+ساختمانی+به+روش+میخکوبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716559-مقایسه+روش+های+سنتی+و+برنامه+ریزی+ریاضی+در+طراحی+بهینه+سیستم+تونل+انحراف+سدها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716417-اثر+آبشستگی+پایه+پل+هاي+بتنی+بر+تغییر+مشخصات+دینامیکی+روسازه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716410-بررسی+علت+وقوع+آسیب+هاي+همانند+در+دو+پل+دو+قلوي+بتنی+به+کمک+انجام+آزمون+هاي+ارتعاش+محیطی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716402-مقایسه+ی+مقاومت+بتن+های+سیمان+پرتلند+و+گوگردی+ساخته+شده+با+سنگدانه+های+مختلف.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716399-مقایسه+ارزیابی+راهبردی+زیست+محیطی+در+چند+کشور+منتخب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716396-بررسی+عملکرد+اتصالات+بتنی+به+روش+المان+محدود+و+مقایسه+آن+با+نتایج+آزمایشگاهی+و+روشهای+تحلیلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716394-بررسی+پارامترهای+موثر+بر+مقاومت+برشی+و+مکانیسم+خرابی+ستون+های+کوتاه+بتن+آرمه+مستطیلی+با+استفاده+از+مدل+المان+محدود+غیر+خطی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716393-تاثیر+بروز+خرابی+در+اعضای+کششی+یک+شبکه+دولایه+فضاکار+تحت+اثر+بار+ثقلیناشی+از+بار+برف+سنگین+زمستان+2931+در+شهر+نور.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716389-مدل+مدیریتی+آب+در+حوضۀ+سد+آناهیتا+استان+کرمانشاه+با+استفاده+از+نرم+افزار+WEAP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716386-بررسی+عملکرد+مدل+هاي+رفتاري+درزه+هاي+نامنظم+سنگی+به+روش+هاي+آزمایشگاهی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716384-بررسی+ناحیه+پلاستیک+خاک+اطراف+پی+دکل+انتقال+نیرو+در+اثر+گسیختگی+ناگهانی+اعضا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716320-مدل+سازی+سازه+های+ژئو+تکنیکی+با+منظور+کردن+اثر+ناهمسانی+به+کمک+یک+مدل+حالت+بحرانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716319-بررسی+اثر+مؤلفه+ی+قائم+زلزله+بر+جابه+جائی+برج+خنک+کننده+ی+ساخته+شده+از+سازه+ی+فضاکار+با+استفاده+از+تحلیل+دینامیکی+غیرخطی+افزاینده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716318-تخمین+سرعت+جریان+هاي+ساحلی+ناشی+از+طوفان+با+استفاده+از+مدل+ترکیبی+سیستم+استنباط+فازي+و+شبکه+عصبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716317-بررسي+اثر+مرز+مشترك+لغزشي+ماتريس+و+نانو+ناخالصي+بر+ميدان+الاستيك+اطراف+نانو+ناخالصي+با+استفاده+از+نظريه+تنش+هاي+جفتي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716316-ارزیابی+جریان+زیست+محیطی+رودخانه+ها+با+روش+های+اکو_+هیدرولوژیکی+مطالعه+موردی++رودخانه+روضه+چای+در+حوضه+دریاچه+ارومیه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716315-بررسی+رفتار+ستون+های+فلزی+دوجداره+ی+پرشده+با+بتن+در+مقابل+آتش.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716314-مدلسازی+رفتار+درازمدت+کالورت+های+بتن+مسلح+مدفون+در+خاک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716313-مطالعه+آزمايشگاهي+تاثير+استفاده+از+خرده+لاستيك+بر+دوام+رويه+هاي+آسفالتي+در+فصول+سرد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716312-مطالعه+آزمايشگاهي+تاثير+استفاده+از+نانو+مواد+بر+دماي+اختلاط+و+تراكم+رويه+هاي+آسفالتي+گرم+با+منشاء+سنگي+آهكي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-716311-ارزیابی+کارایی+یک+مدل+حالت+بحرانی+برای+ماسه+ها+با+استفاده+از+یک+برنامه+اجزای+محدود+غیرخطی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-709560-مدل+سازی+عددی+پخش+امواج+سیلاب+در+شبکه+فاضلاب+با+استفاده+از+روش+HLLC+تغییریافته.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-708911-طراحی+شبکه+های+توزیع+آب+براساس+معیارهای+اطمینان+پذیری+با+استفاده+از+الگوریتم+بهینه+سازی+ازدحام+ذرات+چند+هدفه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-708908-تحلیل+سیستم+لوله+مدفون_خاک_ماده+منفجره+به+روش+مجزا+و+کاملا+همبسته+SPH_FEM.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-708906-معرفی+الگوریتم+فرانک_ولف+بر+پایه+مبدأ+برای+حل+مسئله+تخصیص+ترافیک+چندکلاسی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-708904-الگوریتم+بر+پایه+مسیر+برای+مسئله+تخصیص+ترافیک+چندکلاسی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-708902-بررسی+دوام+بتن+های+ساخته+شده+از+پوزولان+خاکستر+باگاس+در+برابر+حمله+سولفاتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-708890-مطالعات+موردی+بهسازی+دیوارهای+مجموعه+ورودی+مسجد+وکیل+شیراز+به+روش+هسته+بتنی+مرکزی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-708880-توسعه+منحنی+های+شکنندگی+برای+ارزیابی+آسیب+پذیری+لرزه+ای+مخازن+هوایی+بتن+مسلح.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-708867-حل+مساله+بهره+برداری+بهینه+از+سیستم+چند+مخزنه+با+استفاده+از+الگوریتم+بهینه+سازی+سیستم+مورچه+ترتیبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-708861-تاثیر+سربار+دانه+اي+کوره+بلند+ذوب+آهن+اصفهانGGBS+بر+دوام+خاك+رس+تثبیت+شده+با+آه+ک+در+آزمایش+یخ+زدن+و+آب+شدن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-707959-حل+عمومی+برای+تنش+های+هایگروترمال+در+یک+سیلندر+پیزوالکتریک+تابعی+واقع+بر+بستر+الاستیک+تحت+بارگذاریهای+غیرمتقارن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-707955-تعيين+پارامترهاي+خرابي+معادله+جانسون_كوك+براي+آلياژ+منيزيم+31+AZ+با+استفاده+از+شبكه+عصبي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-707950-بررسی+برهم+کنش+نوک+هاي+یک+ترك+بر+روي+شکل+ناحیه+پلاستیک+تحت+بارگذاري+درون+صفحه+اي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-707933-مطالعه+ی+تاثیر+جنس+مواد+وفوم+بر+رفتار+سازه+ی+لانه+زنبوری+مدرج+تحت+بارگذاری+ضربه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-707930-استفاده+از+مدل+جرم+و+فنر+بهینه+شده+با+الگوریتم+رقابت+استعماری+در+شبیه+سازی+رفتار+اجسام+منعطف.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-707723-حل+استاتیکی+ورق+تحت+بارهای+گسترده،+تکه+ای+و+نقطه+ای+با+شرایط+مرزی+عمومی+توسط+روش+باریکه+محدود+جدید.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-707713-به+دست+آوردن+تنش+پسماند+توسط+نفو+ذ+تیز+ویکرز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-707698-بررسی+اثر+تقابل+سیکل+هاي+خستگی+و+ساعت+هاي+پروازي+در+دیسک+کمپرسور+برحسب+پروفایل+پروازي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-707682-شبیه+سازی+و+بررسی+اثرات+سرعت+و+اصطکاک+بر+فرآیند+شکل+دهی+نموی+ورق+فلزی+خودرو+پراید.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-691778-بهینه+سازي+جانمایی+و+ظرفیت+چاه+هاي+پمپاژ+زهکشی+با+استفاده+از+مدلMGO.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-691774-مروري+بر+قابلیت+هاي+روش+شبیه+سازي+دینامیک+ملکولی+در+رفتارشناسی+قیر+و+مخلوط+هاي+آسفالتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-691772-تخمین+شاخص+فشردگی+رس+به+کمک+شبکه+ی+عصبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-691762-بررسي+و+مقايسه+پاسخ+سازه+هاي+بتني+با+ديوارهاي+برشي+كوپل+به+دو+روش+تحليل+تاريخچه+پاسخ+مودهاي+غيروابسته+و+روش+تحليل+ديناميكي+غيرخطي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-691748-کاهش+خوردگی+اسیدي+بتن+با+استفاده+همزمان+از+سنگ+دانه+هاي+آهکی+و+طرح+اختلاط+بهینه+به+منظور+دستیابی+به+حداقل+نفو+ذپذیري.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-691730-ارزیابی+کارآیی+روش+های+شبیه+سازی+و+بهینه+سازی+در+بهره+برداری+مخزن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-691727-بررسی+عددي+الگوي+جریان+و+رسوب+گذاري+در+محل+ورود+شاخه+فرعی+به+فلوم+آزمایشگاهی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-691680-تحليل+استاتيكي+و+مقدار+ويژه+تير+اولر+ترك+خورده+با+استفاده+از+ابرالمان+پيشنهادي+حاوي+ترك+هاي+باز+به+تعداد+نامحدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-691660-ارزیابی+پتانسیل+روانگرایی+به+کمک+عدد+نفو+ذ+استاندارد+و+سرعت+موج+برشی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-691657-كمانش+پوسته+هاي+استوانه+اي+جدارنازك+فولادي+تحت+بارگذاري+فشار+داخلی+و+نیروي+محوري.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688910-تاثیر+رس+منبسط+شده+لیکا++بر+رفتار+فشاری+بتن+نیمه+سبک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688909-شناسایی+خرابی+در+صفحات+تحت+خمش+با+استفاده+از+شاخص+مبتنی+بر+انحنای+شکل+مودی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688906-شبیه+سازی+اثر+هندسه+پایه+پل+های+مربعی+و+دایره+ای+شکل+بر+الگوی+جریان+و+نیروهای+اعمال+شده+برآنها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688903-ارزیابی+اقتصادی+طراحی+قاب+خمشی+بتنی+با+استفاده+از+بتن+سبک+سازه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688900-بررسی+پاسخ+دینامیکی+دال+های+بتن+آرمه+تحت+انفجار+تماسی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688898-رفتار+دال+هاي+بتن+آرمه+مقاوم+سازي+شده+با+FRP+تحت+بارگذاري+انفجاري.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688896-کاربرد+اسلاري+سیل+بعنوان+راهکاري+کم+هزینه+و+مؤثر+در+مدیریت+بهسازي+راه+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688894-پیش+بینی+بار+رسوب+معلق+در+ایستگاه+آب+سنجی+واقع+در+بالا+دست+سد+بارون+ماکو+شاخه+قزلارچای+با+استفاده+از+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688888-تاثیر+تمهیدات+اجرایی+خاص+در+جهت+بهبود+برخی+از+مشکلات+ملات+های+آهکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688868-تاثیر+لایه+بندی+در+تحلیل+کمانش+پانل+های+استوانه+ای+جدار+نازک+کامپوزیتی+با+استفاده+از+روش+نوار+محدود+اسپیلان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688866-بهینه+سازی+پارمترهای+مدل+ماسکینگام+غیر+خطی+با+استفاده+از+الگوریتم+ABC.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688851-تخمین+عمق+استغراق+بحرانی+در+آبگیرهای+افقی+نصب+شده+در+مخازن+با+استفاده+از+روش+های+هوشمند+و+آماری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688844-الگویی+از+طراحی+بهینه+عملیات+پیش+بارگذاری+به+همراه+زهکش+های+قائم+ماسه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688831-ایجاد+سازه+های+هوشمند+با+استفاده+همزمان+از+سیستم+پایش+سلامت+سازه+ای+و+کنترل+سازه+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688827-تعیین+طرح+بهینه+جانمایی+و+بهسازی+تجهیزکارگاه+مطالعه+موردی+پروژه+اطفاء+حریق+مجتمع+فولاد+مبارکه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688824-بررسی+تراوش+از+بدنه+سدهای+خاکی+با+استفاده+از+نرم+افزار+SEEPW+مطالعه+موردی+سد+سهند+در+هشتگرد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688822-بررسی+آزمایشگاهی+رفتار+سه+بعدی+ژئوبگ+تحت+بارگذاری+قائم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688819-روشی+بدون+شبکه+برای+تحليل+امواج+غيرخطی+در+سيال+دارای+سطح+آزاد+با+استفاده+از+توابع+پايه+نمايی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-688813-بررسی+مدل+ها+و+نرم+افزارهای+رایج+در+تحلیل+عددی+انتقال+رسوب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687331-پایش+خشکسالی+با+استفاده+از+شاخص+NDVI+بدست+آمده+از+تصاویر+سنجنده+MODIS+منطقه+مورد+مطالعه+استان+مرکزی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687316-بررسي+اثر+چالش+هاي+فرهنگي+بر+كيفيت+اجرا+در+صنعت+ساخت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687310-مروری+بر+روش+های+ردیابی+و+حذف+فلزات+سنگین+از+آب+های+سطحی+و+زیرزمینی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687293-بررسی+تاثیر+ارتفاع+کوله+روي+پارامترهاي+رفتاري+شمع+هاي+نگهدارنده+پل+هاي+یکپارچه+در+خاک+هاي+رسی+با+بستر+کم+عمق+سنگ+بستر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687287-استفاده+از+روش+ذرات+براي+مدلسازي+پديده+گسترش+ترك+در+مصالح+تردشكن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687225-تحلیل+لرزه+ای+سازه+های+سطحی+با+وجود+تونل+در+بستر+احداث+سازه+در+مناطق+شهری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687184-بررسی+آزمایشگاهی+اثرات+نانو+ذرات+بر+خصوصیات+ژئوتکنیکی+خاک+ماسه+رس+دار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687178-تحلیل+عددی+دال+های+بتن+مسلح+تقویت+شده+با+استفاده+از+الیاف+پلیمری+تحت+اثر+خمش.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687171-مقایسه+روش+های+مختلف+روندیابی+جریان+در+مدل+MIKE+11+برای+تعیین+ضریب+زبری+رودخانه+قره+آغاج.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687170-بررسی+عددي+جریان+پرش+هیدرولیکی+همگرا+در+حوضچه+آرامش+با+استفاده+از+یک+مدل+عددي+حجم+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687168-بررسی+اثر+تعداد+و+محل+قرار+گیری+میراگرها+بر+پاسخ+لرزه+ای+سازه+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687165-بررسي+کاربرد+تحليل+پوش+اور+در+مقايسه+با+تحليل+تاريخچه+زماني+در+تخمين+پاسخ+هاي+سازه+اي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687163-مطالعه+آزمایشگاهی+تاثیر+سازه+های+کنترل+رسوب+بر+توپوگرافی+بستر+در+اطراف+آبگیر+جانبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687162-بررسی+آزمایشگاهی+تاثیر+آستانه،+آبشکن+و+صفحات+مستغرق+بر+کنترل+رسوب+در+آبگیر+90+درجه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-687160-روش+تحلیلی+برای+تعیین+نیروی+وارد+از+سنگ+دوزهای+تزریقی+بر+دیواره+تونل+با+مدل+سازی+انعطاف+پذیری+مجموعه+انتهایی+بولت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684927-رفتار+مقاومتی+خاکهای+مسلح+شده+با+ژئوتکستایل+و+خرده+لاستیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684917-توابع+گرین+برای+محیط+دو+لایه+ناهمگن+ایزوتروپ+ناشی+از+بار+نقطه+ای+عمودی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684913-بررسی+عددی+سرعت+و+فشار+در+حوضچه+آرامش+سرریز+پلکانی+لبه+دار+با+استفاده+از+نرم++افزارFLOW+3D.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684909-شبیه+سازي+سه+بعدي+و+بررسی+عددي+سرعت+و+اتلاف+انرژي+بر+روي+سرریز+پلکانی+لبه+دار+با++استفاده+از+نرم+فزار+FLOW+3D.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684908-بررسی+عملکرد+طوقه+های+محافظ+در+کاهش+عمق+آبشستگی+حول+پایه+توربین+بادی+ثابت+دریایی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684905-ارائه+روشي+مبتني+بر+منطق+فازي+به+منظور+نگاشت+موقعيت+يک+جسم+متحرک+روي+نقشه+در+گيرنده+GPS.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684903-تحلیل+استاتیکی+پوسته+استوانه+اي+به+روش+احجام+محدود+توسعه+یافته.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684901-تحلیل+حدی+شیب+های+خاکی+توسط+روش+المان+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684896-تولید+منحنی+های+شاخص+کیفیت+آب+های+سطحی+ایران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684892-بررسی+عددی+عملکرد+لرزه+ای+ساختمان+های+یک+طبقه+آجری+مقاوم+سازی+شده+به+روش+شاتکریت+پیرامونی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684888-ارزیابی+اثر+شکل+مقطع+بر+روي+عملکرد+ستون+هاي+بتن+آرمه+محصور+شده+با+کامپوزیتCFRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684882-شناسایی+و+اولویت+بندی+عوامل+موثر+بر+تاخیر+در+اجرای+پروژه+های+ساختمانی+در+شهر+اهواز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684879-بررسی+رفتار+پایداری+استاتیکی+سازه+های+فضاکار+کش+بستی+بر+اثر+تغییر+در+نحوه+توزیع+خودتنیدگی+آنها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684878-ارزيابي+مدل+هاي+شبكه+عصبي+و+نمودارهاي+درختي+تصميم+جهت+برآورد+سيلاب+حوضه+آبريز+رودخانه+آغلاغان+نير،+ايران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684742-برآورد+حداکثر+سیلاب+حوضه+آلادیز+اردبیل+با+استفاده+از+GIS+و+WMS+و+مقایسه+آن+با+مقادیر+مشاهداتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684703-مدل+سازی+عرضه+و+تقاضای+آب+مخزن+سد+دیورش+با+استفاده+از+روش+پویایی+سیستم+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684701-تاثير+سد+بر+ديناميك+انتقال+رسوبات+بار+معلق+رودخانه+از+ديدگاه+تئوري+آشوب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684700-افت+انرژی+در+شیب+شکن+های+قائم+با+تبدیل+همگرا+با+پرش+هیدرولیکی+در+پایین+دست.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684697-تحلیل+حساسیت+قاب+هاي+خمشی+فولادي+تحت+اثر+شتاب+نگاشت+هاي+پالس+گونه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-684693-بررسی+اثر+نگاشت+سرعت+بر+قاب+هاي+خمشی+فولادي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-683055-بررسی+روش+های+درون+یابی+زمین+آماری+برای+برآورد+بارش+متوسط+سالانه+منطقه+مورد+مطالعه++آجی+چای+.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-683052-ارزیابی+تغییرات+زمانی+و+مکانی+شوری+آب+زیرزمینی+دشت+ملکان+با+استفاده+از+روش+درونیابی+معکوس+وزنی+فاصله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-683050-بررسی+عملکرد+تیغه+های+قائم+و+محل+قرارگیری+آن+در+مخازن+آب+در+هنگام+زلزله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-683046-بررسی+اثرات+محل+قرارگیری+تیغه+های+افقی+در+کاهش+نوسانات+آب+در+مخازن+در+هنگام+زلزله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-683045-حل+مسائل+انتشار+موج+در+محيط+هاي+متخلخل+اشباع+با+استفاده+از+توابع+نمايي+پايه+به+شكل+بدون+شبكه+محلي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-683041-بررسی+عددی+و+آزمایشگاهی+افزایش+دبی+بر+روی+عمق+آبشستگی+سه+بعدی+حول+تکیه+گاه+مستطیلی+پل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-683038-بررسی+فشار+برآیند+پشت+دیوارخاکی+مسلح+شده+با+ژئوگرید+با+رویه+صلب+بتنی+با+استفاده+از+تئوري+میدان+تصادفی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-683033-مدلسازی+جریان+و+محل+زندگی+جانداران+آبزی+در+توالی+هایPool_Riffle.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-683029-بررسی+کفایت+ضوابط+ویرایش+سوم+آیین+نامه+زلزله+ایران+برای+دستیابی+به+سطح+عملکرد+مورد+انتظار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-683025-ارزیابی+مقاومت+افزون+و+شکل+پذیری+قاب+های+خمشی+فولادی+براساس+دو+نرم+افزار+SAP2000و+OPENSEES.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-682869-بررسی+رفتار+لرزهای+بادبندهای+مقاوم+در+برابر+کمانشBRB++با+هسته+آلیاژ+حافظه+دار+شکلی+SMA.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-682865-محاسبه+ضرایب+ثابت+معادلات+تخمین+نفو+ذ+پذیری+به+کمک+روش+های+آماری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-682863-بررسی+پدیده+پس+کمانش+در+دیوار+برشی+مرکب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-682861-مقایسه+عملکرد+نرم+افزار+HEC_RAS+و+روش+تحلیلی+استهلاک+موج+در+روندیابی+موج+سیلاب+ناشی+از+شکست+سد+مطالعه+موردی+سد+لورل+ران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-682858-بررسی+ابعاد+زیست+محیطی+ناشی+از+دي+اکسیدکربن+منتشره+از+دودکش+کوره+هاي+احتراقی+و+روش+هاي+بازیافت+آن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-682856-تحلیل+مرتبه+دو+تیر+فولادی+با+مقطع+متغیر+جهت+محاسبه+نیروها+و+لنگرهای+گیرداری+انتهایی،+تحت+اثر+بارگذاری+روی+دهانه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-682852-تعیین+موقعیت+دقیق+مفصل+پلاستیک+در+تحلیل+مرتبه+دوم+اعضای+فولادی+با+مقطع+متغیر،+تحت+بارگذاری+گسترده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-682851-نتایج+استقرار+سیستم+DMA+در+شبکه+آب+و+تخمین+میزان+نشت+در+منطقه+مطالعه+موردی++زون+حمزه+آباد+آبفای+منطقه+6+شهر+تهران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-682849-مقایسه+کیفیت+لایه+های+روسازی+با+دو+روش+اندازه+گیری+سختی+برجا+وآزمون+تراکم+صحرایی+مطالعه+موردی+استان+خراسان+رضوی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-682767-برآورد+ضریب+انتشار+طولی+در+آبراهه+هاي+مرکب+با+روش+پردازش+تصویر+دیجیتال.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-681110-ارزیابی+روش+مقاوم+سازی+ناحیه+ای+تیرهای+چوبی+حاوی+گره+توسط+الیاف+کامپوزیت+کربنی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-681109-بررسی+تفاوتهای+جریانات+دریایی+ژئواستروفیک+با+جریانات+حاصل+از+روش+جریان+نوری+در+سواحل+بنادر+کیاشهر،+انزلی+و+آستارا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-681106-بررسی+آزمایشگاهی+تاثیر+فیلرهای+معدنی+بر+خصوصیات+فیزیکی+قیر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-681105-برآورد+دبی+کل+نشت+عبوری+از+پرده+آببند+سد+داریان+حاصل+از+تحلیل+نتایج+نفو+ذپذیری+معادل+cubic+law++و+آزمایش+لوژان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-681102-بررسی+مشکلات+شبکه+های+آبرسانی+یکپارچه+و+ارائه+راهکار+جهت+رفع+مشکلات+پایلوت+مطالعاتی+شهر+برازجان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-681098-تحلیل+جریان+غیر+ماندگار+سیال+شبه+پلاستیکی+در+سیستم+لوله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-681095-رفتار+لوله+جدارنازک+در+مهاربند+کمانش+تاب+لوله+در+لوله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-681094-تعیین+مقاومت+خستگی+قیر+با+استفاده+از+آزمایش+جاروب+دامنه+خطی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-680691-بررسی+تأثیر+زئولیت+بر+مقاومت+سایشی+بتن+های+قلیافعال+سرباره+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-680681-ارائه+مدلی+جهت+ارزیابی+عملکرد+پروژه+هاي+نیروگاهی+با+بکارگیري+تحلیل+پوششی+داده+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-680672-ارائه+مدلی+براي+ارزیابی+عملکرد+رهبري+مهندسان+در+پروژه+هاي+نیروگاهی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-680664-مقايسه+عملكرد+مدل+هاي+شبكه+عصبي+موجكي،+رگرسيون+خطي+چند+متغيره+و+شبكه+عصبي_+مصنوعي+در+تخمين+اكسيژن+خواهي+شيميايي+رودخانه+كرج.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-680656-کاربرد+معادلات+انتگرالی+تضعیف+شده+در+تحلیل+ارتعاش+آزاد+سازه+های+بلند+تحت+تأثیر+نیروی+محوری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-680651-پیش+بینی+هزینه+در+پروژه+هاي+ساخت+با+ترکیب+روش+هاي+استدلال+مبتنی+بر+مورد+و+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-680645-بررسی+مشخصه+های+مکانیکی+بتن+سبک+با+سبک+دانه+پامیس+فاروج.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-680643-ارزیابی+زمین+شناسی+مهندسی+و+ژئوتکنیکی+توده+سنگ+های+ساختگاه+سد+کرخه+۲.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-680639-آنالیز+دینامیکی+غیر+خطی+سازه+یک+درجه+آزادی+معادل+با+تکیه+گاه+گیردار+تحت+بار+انفجار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-680634-رتبه+بندی+و+مدیریت+دعاوی+در+پروژه+های+انبوه+سازی+مسکن+به+روش+FUZZY+TOPSIS.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-680629-بررسی+آسیب+پذیری+وارده+به+لوله+های+پلاستیکی+تقویت+شده+توسط+فیبر+های+شیشه+ای+GRP+مدفون+در+زمین+های+رسی+تحت+اثر+زمین+لغزش.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-680627-بررسی+اثر+مؤلفه+ی+قائم+زلزله+روی+برش+پایه+ی+برج+خنک+کننده+ی+ساخته+شده+از+سازه+ی+فضاکار+با+استفاده+از+تحلیل+دینامیکی+افزاینده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679843-تعیین+ضریب+رفتار+برج+های+خنک+کننده+ی+ساخته+شده+از+سازه+ی+فضاکار+با+استفاده+از+تحلیل+دینامیکی+افزاینده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679840-تعیین+ضریب+رفتار+دودکش+های+فلزی+با+استفاده+از+تحلیل+دینامیکی+افزاینده+و+تحلیل+پوش+اور.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679836-برآورد+بار+رسوب+حوضه+آجی+چاي+با+استفاده+از+شبکه+هاي+عصبی+مصنوعی+و+ماشین+هاي+بردار+پشتیبان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679803-آنالیز+ریسک+شبکه+ها+در+حملات+هدفمند+با+استفاده+از+تئوری+گراف+و+مدل+لئون+تیف.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679796-تخمین+ضریب+اختلاط+عرضی+آلاینده+ها+در+کانال+های+باز+و+جریان+های+سطحی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679792-بررسی+اثرات+رفتاری+و+اقتصادی+ضریب+مقاومت+خاک+بستر+در+پی+سازه+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679488-تحلیل+عددی+ظرفیت+باربری+پی+های+سطحی+برروی+خاک+دو+لایه+و+مقایسه+آن+با+روابط+کلاسیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679486-بررسي+تأثير+پارامترهاي+مقاومتي+مصالح+بر+رفتار+هسته+سد+خاكيسنگريزه+اي+مسجد+سليمان+با+استفاده+از+تحليل+سه+بعدي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679483-بررسی+اثر+دره+تنگ+بر+رفتار+سد+خاکیسنگریزهای+مسجد+سلیمان+با+استفاده+از+تحلیل+دو+بعدی+و+سه+بعدی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679480-ساختار+هیدرولیکی+جریان+در+رسوبشویی+تحت+فشار+با+توسعه+مجرای+تخلیه+کننده+تحتانی+در+مخزن+سد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679477-بررسی+توزیع+تنش+برشی+و+زاویه+تاثیر+رخدادهای+آشفتگی+نزدیک+کف+در+رسوبشویی+تحت+فشار+با+توسعه+مجرای+تخلیه+کننده+تحتانی+در+مخزن+سد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679474-بررسی+احتمال+وقوع+رخداد+های+انفجار+آشفتگی+نزدیک+کف+در+رسوب+شویی+تحت+فشار+با+توسعه+مجرای+تخلیه+کننده+تحتانی+در+مخزن+سد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679471-بررسی+تراژکتوری+جریان+جت+مستغرق+و+ریزشی+تحت+اثر+زاویه+ی+همگرایی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679465-بررسی+الگوی+جریان+پایین+دست+سازه+های+کنترل+شیب+با+و+بدون+نشت+رو+به+بالا+با+استفاده+از+مدل+عددی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679458-بررسي+تاثير+جداگانه+ی+اجزای+تشکيل+دهنده+ی+بتن+بر+مقاومت+فشاری+28روزه+ی+آن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679457-بررسی+تأثیر+ساختگاه+در+زلزله+با+توجه+به+مشخصات+لایه+سطحی+و+عمق+سنگ+بستر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679455-اثر+سرعت+افت+تراز+آب+مخزن+بر+روی+ضریب+اطمینان+پایداری+شیب+بالادست+سد+خاکی+همگن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679454-بررسی+آزمایشگاهی+اثر+دبی+مکش+بر+فرآیند+حذف+بخارات+فرار+از+ستون+خاک+غیر+اشباع+آلوده+به+زایلین.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679452-استخراج+منحنی+فرمان+بهره+برداری+زمان+حقیقی+از+مخزن+با+استفاده+از+برنامه+ریزی+ژنتیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-679451-ارزیابی+پتانسیل+خرابی+پیشرونده+سیستم+های+دوگانه+قاب+خمشی+فولادی+و+مهاربند+همگرا+تحت+بار+زلزله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678256-مقایسه+خروجی+الگوریتم+های+ماهوارهای+رطوبت+خاک+در+مناطق+مختلف+ایران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678255-تركيب+بهينه+نانوسيليس+و+ميكروسيليس+بر+پايايي+و+مقاومت+فشاري+بتن+سبك.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678251-بررسی+اثر+ناهمسانی+خاک+رس+طبیعی+روی+نشست+پی+های+سطحی+با+استفاده+از+مدل+رفتاری+با+سخت+شوندگی+دورانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678248-ارزيابي+پتانسيل+خرابي+پيشرونده+ناشي+از+حذف+غيرهمزمان+دو+ستون+از+قاب+هاي+سازه+اي+از+طريق+تكنيك+تحليل+هاي+متوالي_+بخش+اول+تئوري.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678240-الگوی+عددی+مکانیزم+شکست+سد+بتنی+وزنی+از+محل+درز+اجرایی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678236-مطالعه+عددی+پارامترهای+موثر+بر+شکست+سد+بتنی+وزنی+از+محل+درزهای+اجرایی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678228-بررسی+تاثیر+تمرکز+آرماتور+بر+عملکرد+غیر+خطی+دیوارهای+باربر+و+برشی+با+آنالیز+دینامیکی+افزاینده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678225-مطالعه+آزمایشگاهی+روی+مقاومت+فشاری+ستون+های+کوتاه+STCC+و+CFST+پیش+تنیده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678223-بررسی+امکان+استفاده+از+میراگرهای+مایع+با+پره+قابل+تنظیم+در+کنترل+نیمه+فعال+ساختمان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678221-پهنه+بندی+مقاومت+مجاز+خاک+با+استفاده+از+روش+های+درون+یابی+فضایی+مطالعه+موردی+شهرک+پرواز+تبریز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678218-بررسی+رفتار+دیوار+برشی+فولادی+غیرمتصل+به+ستون+های+کناری+به+همراه+مهاربندهای+کششی+به+روش+اجزای+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678217-تخمین+ضریب+پراکندگی+طولی+آلودگی+در+رودخانه+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678216-تأثير+ناکاملي+هندسي+عضو+مهاري+روي+ضرايب+تمرکز+تنش+در+اتصالات+لوله+اي+T+شکل+سکوهاي+شابلوني+تحت+بارگذاري+محوري.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678214-تعیین+اتوماتیک+وضعیت+ماهواره+ها+با+استفاده+از+ردیاب+ستاره.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678212-بکارگیري+روش+هاي+عددي+در+تعیین+سرعت+کینماتیکی+ماهواره+هاي+مدار+پایین.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678211-ارزیابی+الیاف+کنف+و+سرباره+فولاد+کوره+قوس+الکتریکی+در+آسفالت+با+استخوان+بندی+درشت+دانه++SMA.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678209-بررسی+عددی+و+پارامتریک+رفتار+خطوط+لوله+زیرزمینی+با+احتساب+اثر+برکنش+و+استفاده+از+ژئوتکستایل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678207-مقایسه+مقاومت+تیر+های+پالتروژنی+FRP+و+تیر+های+فولادی+در+برابر+کمانش+پیچشی+جانبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678206-ارزیابی+روابط+ضریب+پراکندگی+طولی+آلودگی+در+رودخانه+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-678205-احتمال+برخورد+سازه+هاي+مجاور+هم+در+محدوده+رفتار+غیرخطی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-677320-تحلیل+خرابی+سازه+ی+تیمچه+ملک+بازار+تبریز+با+FEM+و+روش+سینماتیکی+ساده+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-677318-بررسی+تاثیر+تقدم+و+تاخر+اشباع+بر+روند+تغییرات+تخلخل+در+حین+تحکیم+اولیه+در+خاک+دارای+تخلخل+دو+گانه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-677312-طراحی+بهینه+مشاهده+گر+با+استفاده+از+روش+متاهیوریستیک+در+کنترل+فعال+سازه+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-677308-بررسي+روش+تحليل+ديناميكي+غيرخطي+مقياس+شده+در+ارزيابي+لرزهاي+سازه+هاي+فولادي+سه+بعدي+نامنظم+در+ارتفاع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-676983-بررسی+ضریب+رفتار+و+ضریب+افزایش+تغییرمکان+در+سازه+های+کامپوزیت+با+ستون+های+مرکب+به+همراه+دیوارهای+برشی+فولادی+پرشده+از+بتن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-676979-تحلیل+اثر+دینامیکی+باد+بر+برج+میلاد+به+روش+طیفی+و+مقایسه+با+اندازه+گیری+میدانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-676974-شبیه+سازی+لایه+بندی+حرارتی+،+شوری+و+اکسیژن+محلول+در+مخزن+سد+شیرن+دره+با+استفاده+از+مدل+دو+بعدی+++CE_QUAL_W.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-676965-بررسی+عملکرد+لرزه+اي+میانقاب+هاي+بتنی+هوادار+اتوکلاو+شده+و+میانقاب+هاي+مصالح+بنایی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-676963-تعیین+غلظت+ذرات+معلق+آرسنیک+و+سرب+و+ارزیابی+ریسک+تنفسی+در+هواي+شهر+اهواز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-676958-بررسی+عملکرد+الگوهای+تقویت+دیوارهای+برشی+بتن+آرمه+با+استفاده+از+صفحات+کامپوزیت+frp.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-676950-بررسی+تاثیر+پوشش+حفاظتی+سنگی+در+تثبیت+ساحل+شرقی+بند+امیر+آباد+و+مقایسه+آن+با+استفاده+از+آبشکن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-676947-پیش+بینی+روند+رسوب+گذاری+در+سد+سیاه+بیشه+چالوس+با+استفاده+از+مدل+عددی+مبتنی+بز+_+نرم+افزار+GSTARS3.0.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-676945-تحليل+سه+بعدي+مخازن+حاوي+سيال+تراکم+نا+پذیر+غير+لزج+داراي+سطح+آزاد+با+استفاده+از+تئوري+فشار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-676943-ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+فولادی+مجهز+به+سیستم+مستهلک+کننده+اصطکاکی+چرخشی+به+روش+تحلیل+دینامیکی+فزاینده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-676941-تحلیل+چندفرکتالی+نوسانات+روندزدایی+شده+جریان+رودخانه+صوفی+چای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-676939-روش+تحریک+بحرانی+برای+سیستم+های+یک+درجه+آزادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-676937-ارزیابی+ایجاد+بازار+آب+در+تخصیص+بهینه+منابع+آبی+و+میزان+رفاه+کشاورزان،+مطالعه+موردی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674985-بررسی+اثر+انفجار+بر+ساختمان+های+بتنی+و+مقایسه+آن+با+نیروی+زلزله+در+مناطق+با+خطر+نسبی+زلزله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674981-مقایسه+جابجایی+در+دو+نوع+سازه+مسلح+شده+با+میلگرد+فولادی+و+میلگرد+FRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674977-ارائه+یک+سیستم+هوشمند+جهت+آنالیز+بافت+سطح+روسازی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674973-بهره+برداري+بهينه+از+سيستم+هاي+چند+مخزني+با+استفاده+از+الگوريتم+فراكاوشي+جستجوي++ملودي+انطباقي+EAMS.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674969-آنالیز+دینامیکی+دیوار+حائل+مسلح+شده+با+ژئوگرید+و+بررسی+عوامل+موثر+برآن+و+پیشنهاد+طرح+بهینه+با+استفاده+از+نرم+افزار+ABAQUS.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674966-کاربرد+مدل+Mike3+در+شبیه+سازی+جریان+گل+آلود+در+مخازن+سدها+مطالعه+موردی++مخزن+سد+سفید+رود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674936-ارزیابی+آزمایشگاهی+تاثیر+ضایعات+زغال+سنگ+بعنوان+فیلر+بر+مقاومت+کششی+و+دوام+مخلوط+آسفالتی+گرم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674921-نقش+مؤثر+پدافند+غیر+عامل+در+مدیریت+بحران+شریان+های+حیاتی+تحت+اثر+زلزله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674917-مدلسازي+ترك+چسبنده+در+مواد+با+تغییرات+تدریجی+با+رفتار+همسان+با+استفاده+از+روش+المان+محدود+توسعه+یافته.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674913-شبیه+سازی+فیزیکی+و+عددی+نشت+در+جریان+های+غیرماندگار+سریع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674910-پیش+بینی+میزان+جریان+به+مخزن+سد+با+استفاده+از+روش+ماتریس+احتمالاتی+مطالعه+موردی++سد+قشلاق+در+استان+کردستان+،+ایران،+1391_1352.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674903-مطالعه+و+مدلسازی+تغییرات+مکانی+بارش+ها+در+استان+آذربایجان+شرقی+به+کمک+تصاویر+رادار+هواشناسی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674899-تغییرات+جریان+عرضی+ناشی+از+وجود+آبشکن+های+بسته+و+باز+با+درصدهای+مختلف+بازشدگی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674889-تعیین+محل+و+میزان+حداکثرآبشستگی+اطراف+آبشکن+باز+با+استفاده+از+نرمافزار+FLOW_3D.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674886-مدلسازی+محتوای+کلی+چگالی+الکترون+قائم+لایه+یونسفر+در+زلزله+شیراز+با+روش+کمترین+مربعات+ماشین+بردار+پشتیبان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674881-بررسی+قیاسی+و+آماری+طرح+مخلوط+و+اجرای+بتن+غلتکی+در+سدسازی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674877-بررسی+شیارشدگی+در+مخلوط+های+آسفالتی+نیمه+گرم+حاوی+زایکوترم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674875-بررسی+تاثیر+جایگزینی+مقادیر+مختلف+پودر+سرباره+بجای+سیمان+پرتلند+در+خواص+بتن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674873-بررسی+خوردگی+تسریع+شونده+در+بتن+های+حاوی+سنگدانه+های+گرانیتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674871-مدل+سازی+میراگر+ویسکوز+غیرخطی+در+یک+سازه+سه+طبقه+با+رفتار+مصالح+غیرخطی+به+وسیله+نرم+افزار+ABAQUS.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674299-تعیین+مقدار+و+الگوی+تفاضلی+مجاز+در+سازه+های+قاب+خمشی+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674296-تأثیرآرایش+سخت+کننده+هاي+لبه+اي+در+اعضاي+فشاري+سردنورد+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674288-بررسی+رفتار+شمع+با+اتصال+گیرداري+و+آزاد+تحت+تغییرمکان+دیوار+حایل+به+روش+تصویري.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674287-تحليل+استاتيكي+ورق+هاي+چند+لايه+در+روش+احجام+محدود+توسعه+يافته+با+استفاده+از+تئوري+مرتبه+اول+تغيير+شكل+برشي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674284-در+نظر+گرفتن+اثر+میانقاب+مصالح+بنایی+در+خرابی+پیشضرونده+قاب+بتن+مسلح.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674278-مدلسازی+عددی+حرکت+گهواره+ای+سازه+های+واقع+بر+پی+های+سطحی+تحت+اثر+بارگذاری+دینامیکی+و+بررسی+میزان+استهلاک+انرژی+در+فصل+مشترک+خاک+و+.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674273-مطالعات+ریسک+در+پروژه+های+ساختمانی+صنعتی+مطالعه+موردی+احداث+مجتمع+صنعتی+تولید+پروفیل+UPVC.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674266-کاربرد+روش+تاگوچی+در+بهینه+سازی+طراحی+گودبرداری+ها+با+استفاده+از+میخکوبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-674234-مطالعه+موردی+سد+ماشکید+علیا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-673890-مقایسه+عملکرد+شبکه+بیزین+با+سایر+مدل+هاي+هوشمند+در+تخمین+جریان+رودخانه+قوره+چاي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-673885-ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+مهاربندهای+ضربدری+دارای+خروج+از+مرکزیت+در+ورق+اتصال+میانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-673882-بهبود+روش+نیمه+تحلیلی+معادلات+مجزا+بر+پایه+مرزهای+مقیاس+شده+برای+حل+مسایل+الاستواستاتیک+دوبعدی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-673880-بررسی+تاثیر+عوارض+توپوگرافی+قائم+زمین+بر+مقدار+اضافه+فشار+ایجاد+شده+ناشی+از+امواج+انفجاری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-673878-بررسی+تحلیلی+نیروی+ناشی+امواج+انفجاری+منتشر+شده+در+مجاورت+عوارض+توپوگرافی+زمین+سازه+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-673874-ارزیابی+رفتار+دیوارهای+خاک+مسلح+با+ژئوسنتتیک+با+مدل+سازی+سانتریفوژ+و+مدل+بزرگ+مقیاس+تحت+اثر+سربارخارجی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-673872-ارزیابی+تاثیر+مشخصه+های+اتصال+صفحه+ستون+بر+رفتار+مجموعه+پی،+صفحه+زیرستون+و+ستون.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-673869-تقریب+تابع+ضریب+سطح+موثر+در+اعضای+تحت+کشش+با+اتصال+جوشی+با+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-673866-تحلیل+ارتعاش+اجباری+سازه+ها+به+روش+زیر+فضای+تصادفی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-673864-ارائه+الگوهای+خاص+برای+خط+کشی+عابرپیاده+با+توجه+به+نظرات+شهروندان+و+متخصصین+مطالعه+موردی++شهر+مشهد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-673860-مسیریابی+هوشمند+خطوط+راه+آهن+با+استفاده+از+روش+بهینه+سازی+ازدحام+ذرات.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672902-اثر+لغزش+وصله+روی+رفتار+سیستم+های+دوگانه+بتنی+قاب+_دیوار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672900-نوسعه+یک+مدل+جامع+لایه+مرزی+خاک+_+سازه+با+استفاده+از+مکانیک+خاک+حالت+بحرانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672899-پتانسیل+خرابی+پیشرونده+قاب+هاي+فولادي+داراي+سیستم+مختلف+باربر+جانبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672898-مقایسه+نتایج+عددي+و+تجربی+مقادیر+فشار+وارد+بر+پیشانی+در+تونل+هاي+حفاري+مکانیزه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672896-ارزیابی+رفتار+دینامیکی+غیرخطی+سدهاي+بتنی+وزنی+تحت+اثر+زلزله+هاي+حوزه+نزدیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672895-بررسی+تاثیر+ویژگی+های+بافتی+بر+مقاومت+سنگهای+گرانیتی+بکمک+آنالیز+تصویری+میکروسکوپی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672894-تحلیل+عددي+تیرهاي+بتن+مسلح+با+درنظرگرفتن+اثرآرماتوربررفتار+تیرهاي+بتن+مسلح.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672893-مقایسه+روش+های+شبکه+عصبی+مصنوعی+و+آنالیز+ابعادی+در+پیش+بینی+شیب+شیروانی+پایدار+پایاب+بندهای+پاره+سنگی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672890-آزمایش+بارگذاری+صفحه+استاندارد+جهت+بررسی+رفتار+پی+واقع+بر+لایه+مخلوط+خاک+و+خرده+لاستیک+دانه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672889-بررسی+عملکرد+برنامه+نویسی+بیان+ژنGEP+در+پیش+بینی+استهلاك+انرژي+روي+سرریز+پلکانی+در+رژیم+جریان+رویه+اي+Skimming.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672888-بررسی+عملکرد+روش+هاي+محاسباتی+نرم+در+برآورد+عمق+آبشستگی+پایین+دست+سرریز+منتهی+به+پرتاب+کننده+جامی+شکل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672886-بررسی+قابلیت+مدل+خاک+سخت+شونده+و+مور_+کولمب+در+ارزیابی+میزان+تغییر+شکلهای++واقعی+ناشی+از+گودبرداری+بر+اساس+پایشها+مطالعه+موردی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672885-تحلیل+عددی+دیوار+های+برشی+بتن+مسلح+تحت+بارهای+یک+جهته+و+چرخه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672883-ارزیابی+عملکرد+لرزه+اي+سکوهاي+ثابت+دریایی+با+استفاده+از+آنالیز+دینامیکی+افزایشی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672882-قابلیت+اعتماد+لرزه+اي+سکوهاي+ثابت+فلزي+دریایی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672881-طراحی+بهینه+قاب+های+فولادی+چند+دهانه+دارای+مقاطع+غیر+منشوری+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672879-بررسی+ضوابط+طراحی+لرزه+ای+قاب+های+با+مهاربندی+واگرا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672878-آناليز+نويز+سري+هاي+زماني+ايستگاه+هاي+GPS+منطقه+البرز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672877-مقایسه+روش+های+حل+معادله+پوآسون+و+بهبود+کارایی+مدل+عددی+شبیه+سازی+جریان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672876-بررسی+عددی+رفتار+پیچشی+تیر+جعبه+ای+بتنی+مسلح+شده+با+قفس+فولادی+پیش+ساخته.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672875-تعیین+درجه+اهمیت+و+اولویت+زیر+ساخت+های+استراتژیک+از+منظر+دفاع+غیر+عامل+با+تأکید+بر+فرودگاههای+غیر+نظامی+نمونه+موردی+فرودگاه+بین+ال.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-672114-تأثیر+تغییر+pH+اولیه+بنتونیت+بر+برخی+مشخصات+ژئوتکنیکی+و+ژئوتکنیک+زیست+محیطی+آن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671981-ارائه+چارچوب+نرم+افزاری+تعیین+مقرون+به+صرفه+ترین+اسکلت+و+سیستم+سازه+ای+ساختمان+ها+با+توجه+به+آخرین+نوسانات+قیمت+ها+در+بازار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671977-خصوصیات+ژئوتکنیکی+و+ژئوتکنیک+زیست+محیطی+بنتونیت+تک+کاتیونه+شده+با+کاتیون+پتاسیم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671976-ارزیابی+عملکرد+الگوریتم+تکاملی+در+تخمین+طول+پرش+هیدرولیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671975-مدل+سازی+عددی+شمع+تحت+بارگذاری+جانبی+درحالت+2بعدی+و+3+بعدی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671866-رفع+آلودگی+خاک+آلوده+به+مواد+نفتی،+روی+و+نیکل+با+روش+الکتروکینتیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671858-تاثیر+سطوح+تماس+مختلف+در+پاسخ+روسازی+های+آسفالتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671854-بهبود+کار+آئی+با+مديريت+ترافيكی+شهر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671852-بازچرخش+نخاله+هاي+محوطه+هاي+كارگاهي+مطالعه+موردي؛+منطقه+پارس+2+كنگان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671849-ارائه+الگوریتمی+برای+تحلیل+روسازی+های+چندلایه+با+رفتار+ویسکوالاستیک+با+استفاده+از+روش+اجزای+محدود+لایه+ای+افزایشی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671847-مطالعه+آزمایشگاهی+و+عددی+اثر+قطر+و+مشخصات+مکانیکی+میلگرد+تحت+کشش+در+بتن+مسلح.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671843-ارزيابي+ضريب+رفتار+ساختمان+هاي+صنعتي+فولادي+سنگين+طراحي+شده+براساس+نشريه+325.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671839-تعيين+بهينه+درصد+پودر+لاستيک+براي+اصلاح+و+تثبيت+خاک+مارن+تبريز+در+آزمايش+مقاومت+فشاري+تک+محوري.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671836-عابران+معصوم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671835-پهنه+بندی+خطر+زمین+لغزش+با+استفاده+از+سیستم+اطلاعات+جغرافیایی+GIS+مطالعه+موردی+حوضه+آبریز+شیرامین.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671833-مقایسه+تأثیراستفاده+از+جداگرلاستیکی_سربی+بر+سطح+عملکرد،+شتاب+سازه+و+رفتار+اجزای+غیر+سازهای+ساختمان+های+فولادی+با+دیوار+برشی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671832-بررسی+تاثیر+تیر+تراز+طبقات+بر+رفتار+دیوارهای+برشی+بتنی+با+اعضای+مرزی+فولادی+غیرمدفون.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671828-مزایای+زیست+محیطی+کاربرد+پساب+خروجی+تصفیه+خانه+های+فاضلاب+شهری+در+تولید+بتن+غیرمسلح+مطالعه+موردی؛+کاربرد+پساب+تصفیه+خانه+فاضلاب+شه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-671826-تحلیل+ارتعاش+آزاد+قاب+های+فولادی+فضاکار+با+نرمی+پیوند.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670735-بررسی+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+بتنی+با+بکارگیری+میراگر+جرمی+تنظیم+شده+همراه+با+آلیاژ+حافظه+دار+شکلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670732-تحليل+غيرخطي+ستون+های+بتن+مسلح+مدور+مقاوم+سازی+شده+توسط+مصالح+CFRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670727-اثر+بیوپلیمر+زانتان+گام+بر+روی+خاک+درشت+دانهخاک+ماسه+ای+بابلسر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670722-بررسی+رفتار+تونل+های+متقاطع+با+گسل+برمبنای+مطالعات+آزمایشگاهی+و+عددی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670716-کنترل+فعال+و+بهینه+یابی+پاسخ+سازه+های+بلند+به+منظور+کاهش+نوسانات+ناشی+از+تحریک+پایه+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670713-مقایسه+الگوریتم+های+ژنتیک+و+PEST+برای+واسنجی+خودکار+روش+رطوبت+خاک+در+مدل+WEAP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670710-معرفی+روش+جدید+ارزیابی+چیپ+سیل+اجرا+شده+بر+روی+نمونه+بتن+آسفالتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670707-مقایسه+ضرایب+بازتاب+هشتگانه+پیشنهادی+با+ضرایب+بازتاب+استاندارد+2800+ویرایش+چهارم+در+زمین+های+نوع+I+تا+IV.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670705-عملکرد+هیدرولیکی+جریان+دو+فازی+آب+و+هوا+بر+روی+تنداب+های+پلکانی+با+موانع+بلوکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670703-مطالعه+بر+روی+رفتار+پیچشی+سازه+های+یک+طبقه+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670702-بررسی+رفتار+چرخه+ای+مهاربندهای+قطری+فولادی+ساخته+شده+از+ورق+های+موجدار+سینوسی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670700-بررسی+تاثیر+زاویه+موج+و+ضخامت+مقطع+در+رفتار+چرخه+ای+مهاربندهای+فولادی+موجدار+ذوزنقه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670699-شناسایی+و+بررسی+خرابی+های+عمده+روسازی+در+منطقه+سردسیر+و+تاثیر+آن+بر+PCI+محور+محور+ارومیه++سرو.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670696-تخمین+جابجایی+لرزه+ای+دیوار+حایل+وزنی+در+خاک+های+ماسه+ای+رس+دار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670693-بررسی+نوسانات+تاج+لاستیکی+واقع+بر+سرریز+اوجی+تحت+دبی+های+عبوری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670691-بررسی+اثرات+کیفیت+حمل+ونقل+بر+تقاضای+سفرهای+شخصی+و+همگانی+کاربرد+داده+های+شهرهای+جهان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670690-بررسی+اثر+جداشدگی+فازی+بر+توزیع+غلظت+و+تنش+ناشی+از+نفو+ذ+در+جامدات.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670688-بررسی+کنترل+سرعت+و+دبی+جریان+گل+آلود+توسط+مانع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670686-ارزیابی+نشست+ساختمان+گردشگری+ناشی+از+حفر+تونل+خط+2+قطار+شهری+مشهد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-670682-تحلیل+لرزه+ای+پل+های+کابلی+ترکه+ای+به+روش+دینامیکی+تاریخچه+زمانی+و+استاتیکی+غیرخطی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669887-بررسی+عددی+پی+نواری+واقع+بر+ماسه+مسلح+شده+با+ژئوسل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669883-رتبه+بندی+آسیب+پذیری+فاضلاب+روها+جهت+تدوین+برنامه+نگهداری+و+بازسازی+شبکه+فاضلاب+شهری+با+استفاده+از+روشSAW.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669879-توسعه+منحنی+های+شکنندگی+برای+تعدادی+از+ساختمان+های+موجود+در+شهر+قزوین.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669874-مدلسازی+اندرکنش+موج+و+موجشکن+متخلخل+مستغرق+در+فضای+دوبعدی+قائم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669566-بررسي+اثر+الياف+هاي+پلي+الفين+و+پلي+پرو+پيلن+بر+ويژگي+هاي+مكانيكي+و+دوامي+بتن+غلتكي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669562-استفاده+از+پسماند+غباری+کوره+های+قوس+الکتریکی+صنایع+فولاد+آلیاژی+در+بتن+و+بررسی+تاثیر+آن+بر+خواص+مکانیکی+مخلوط+بتن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669561-مقایسه+روش+های+استاتیکی+معادل+و+دینامیکی+تاریخچه+پاسخ+در+تحلیل+لرزهای+توربین+بادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669559-پیشبینی+اثرات+تغییر+اقلیم+بر+بار+مواد+مغذی+حوضه+آبریز+مطالعه+موردی+حوضه+آبریز+سد+مهاباد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669556-تاثیر+نانوسیلیس+بر+خصوصیات+مکانیکی+بتن+سبکدانه+سازه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669555-بررسی+آزمایشگاهی+رفتار+بار_+نشست+ستونهای+سنگی+در+خاک+غیراشباع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669545-مدلسازی+و+مقایسه+اثرات+زلزله+حوزه+دور+و+نزدیک+مطالعه+موردی+زلزله+طبس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669544-ارزیابی+نفو+ذپذیری+تکیه+گاه+چپ+سد+کوچری+بر+پایه+نتایج+آزمایش+لوژن+و+شاخص+کیفیت+توده+سنگ.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669542-ارزیابی+دستگاه+LWD++به+منظور+اندازه+گیری+CBR+درجای+خاک+بستر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669540-بررسی+اثرات+تسلیح+بستر+خاکریزها+با+استفاده+از+ژئوتکستایل+بر+روی+رس+نرم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669538-طراحی+براساس+عملکرد+در+سازههای+بلند+فلزی+با+دیوار+برشی+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669537-کنترل+نیمه+فعال+سازه+بنچمارک+جداساز+لرزه+ای+با+استفاده+از+جداساز+های+لغزشی+انحنا+متغیر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669536-کنترل+نیمه+فعال+سازه+بنچمارک+جداساز+لرزه+ای+با+استفاده+از+جداساز+های+لغزشی+فرکانس+متغیر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-669535-مقاوم+سازی+قاب+خمشی+با+استفاده+از+میراگرهای+اصطکاکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667423-لزوم+استفاده+از+مواد+ضایعاتی+در+روسازی+راه+های+درون+شهری+و+برون+شهری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667419-تعیین+سیستم+قالب+بندی+سازه+های+بتنی+با+استفاده+از+علم+اقتصاد+مهندسی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667414-تحلیل+سه+بعدی+نگهداری+متداخل+چتری+تونل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667413-تأثیر+پوشش+بتن+بر+روی+مقاوم+سازی+ستون+های+بتن+مسلح+به+روش+ترکیبی+NSM+با+میلگردهای+GFRP+و+محصورکننده+ورق+CFRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667409-بررسی+عددی+رفتار+کمانشی+تیر+های+پالتروژنی+FRP+تحت+بارگذاری+خمش+خالص.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667405-بررسی+عددی+و+آزمایشگاهی+کمانش+پیچشی+جانبی+تیرهای+پالتروژن+PFRP++تحت+خمش+خالص.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667399-تثبیت+تراز+سطح+آب+در+کانال+های+باز+با+استفاده+از+الگوریتم+جستجوی+موجودات+همزیست.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667398-بررسی+اثر+توام+جداساز+لرزهای+و+میراگر+در+پاسخ+قابهای+فولادی+با+ارتفاع+متوسط.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667395-امکان+سنجی+تولید+بتن+سبز+با+زئولیت+طبیعی+با+هدف+کاهش+مصرف+سیمان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667388-مقایسه+بتن+همراه+با+میکروسیلیس،+بتن+همراه+با+براده+چوب+و+بتن+متخلخل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667375-کنترل+لرزه+ای+غیر+فعال+سازه+های+بتنی+کوتاه+و+میان+مرتبه+با+میراگر+اصطکاکی+پال.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667372-راهکارهای+مدیریت+پارکینگ+حاشیه+ای+با+استفاده+از+روش+AHP+در+شهر+مشهد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667370-مقايسه+راندمان+حذف+کدورت+و+رنگ+در+تصفيه+آب+آشاميدني+با+ارتقاي+صافي+هاي+تک+لايه+به+دو+لايه+در+مقياس+پايلوت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667366-تحلیل+غیرخطی+و+ارزیابی+تأثیر+سخت+کننده+درتوزیع+تنش+چشمه+اتصالات+RCS+در+ستون+های+گوشه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667361-كنترل+بهینه+ترسیب+نهر+صومعه+كبودين+با+استفاده+از+نرم+افزار+SHARC.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667354-مدلسازی+عددی+پایدار+سازی+گودهای+ساختمانی+به+روش+بالا+به+پائیناجرای+معکوس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667350-بررسی+رفتار+لرزه+ای+روشهای+مختلف+در+مقاومسازی+ستون+بتنی+به+وسیله+ی+تحلیل+المان+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667347-شبيه+سازي+عددي+فرسايش+بستر+پيرامون+پايه+هاي+پل+با+استفاده+از+ديناميک+مش.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667343-حل+مناقشه+در+طرحهاي+انتقال+آب+بین+حوضه+اي+با+استفاده+از+تئوري+بازيها+مطالعه+موردي+طرح+بهشت+آباد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-667338-بررسی+پارامترهای+مدول+الاستیسیته+خاک،+ضخامت+رادیه+و+طول+شمع+در+شالوده+های+مرکب+رادیه+شمع+مستقر+بر+خاک+های+ماسه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666053-تدوين+سيستم+هوشمند+جهت+ارزيابي+اتوماتيک+حفرات+سطحي+بتن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666052-تحلیل+عددی+سه+بعدی+اندرکنش+تونل+های+دوقلو+در+حفاری+به+روش+NATM++مطالعهی+موردی؛+تونل+بزرگراه+حکیم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666048-بررسی+پایداری+گنبدهای+دولایه+اِسکالُپ.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666046-مقایسه+عملکرد+مدلهاي+مبتنی+بر+منطق+فازي+در+مدلسازي+بار+رسوبی+رودخانه+لیقوانچاي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666042-بررسی+رفتار+لرزهای+اتصال+گیردار+با+سخت+کننده+جانبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666041-ارزیابی+لرزه+ای+قاب+های+خمشی+فولادی+ویژه+با+استفاده+از+تحلیل+استاتیکی+غیرخطی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666039-ارزیابی+توزیع+بار+قائم+بر+دیوار+برشی+فولادی+نیمه+مقید.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666034-مقايسه+ی+تغيير+شکل+های+ماندگار+مخلوط+های+آسفالتي+حاوی+سربارهی+کوره+ی+اکسيژني+با+مخلوط+های+حاوی+سرباره+ی+کوره+ی+قوس+الکتريک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666033-مقایسه+برش+پایه+زلزله+و+جا+به+جایی+نسبی+طبقات+به+کمک+روش+های+غیر+خطی+طیف+ظرفیت،+روش+ضرایب+جا+به+جایی+وآیین+نامه+2800.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666032-طراحی+سیستم+نگهداری+یک+مغار+نیروگاهی+با+استفاده+از+روش+المان+مجزا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666031-ارزیابی+خصوصیات+خستگی+قیر+اصلاح+شده+با+پلی+اتیلن+سنگین+به+کمک+آزمایش+جاروب+خطی+دامنه+کرنش.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666029-بررسی+اثر+آرایش+دیوارهای+برشی+فولادی+بر+صلبیت+قاب+های+خمشی+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666028-اثر+بازشو+و+سخت+کننده+بر+بسامد+اصلي+صفحات+چندلایه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666027-دیوار+برشی+فولادی+خود+بازگشت+پذیر+با+اتصالات+آلیاژ+حافظه+دار+شکلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666026-ارزیابی+چرخه+عمر+آب+مصرفی+در+تولید+و+اجرای+بلوک+هایCLC++،+NAAC+،++ACC+و+اولویت+بندی+با+سیستم+های+تصمیم+گیری+چند+معیاره+مطالعه+مورد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666022-مروری+بر+پدیده+گرفتگی+بیولوژیکی+در+سامانه+زهکش+لندفیل+با+مصالح+دانه+ای+تحت+تاثیر+جریان+شیرابه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666019-ارزیابی+روشهای+تولید+موج+در+کانال+موج+عددی+به+روش+SPH.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666018-بررسی+تاثیر+نانو+فریت+روی+بر+مقاومت+فشاری+بتن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666017-مدلسازی+تغییرات+مدول+الاستیسیته+تانژانتی+اولیه+و+زاویه+اصطکاک+داخلی+با+تنش+همه_+جانبه+در+مصالح+سنگریزهای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-666015-تأثیر+قطر+حداکثر+و+ضریب+یکنواختی+دانه+ها+بر+تغییرات+پارامترهای+تغییرشکلی+و+مقاومتی+مصالح+سنگریزهای+با+تنش+همه+جانبه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664557-آنالیز+حساسیت+پاسخ+سازه+های+شبه+خرپایی+با+استفاده+از+نمودار+تورنادو+در+برابر+زلزله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664556-بررسی+نفو+ذ+یون+کلر+و+عمق+کربناسیون+در+بتن+قلیا+فعال+سربارهای+با+تغییر+نسبت+محلول+قلیایی+به+سرباره.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664554-ارتعاش+آزاد+تیرهای+مدرج+هدفمند+با+استفاده+از+روش+دیفرانسیل+کوادریچر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664550-ارائه+رابطه+تنش_کرنش+برای+بتن+های+پر+مقاومت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664548-بررسي+آزمايشگاهي+و+عددي+تاثير+هندسه+بر+ظرفيت+گذردهي+سرريزهاي+غير+مستقيم+در+پلان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664541-بررسی+اثر+اصلاح+دانه+بندی+بر+ضریب+تحکیم+خاکهای+درشت+دانه+رس+دار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664538-بررسی+ميدانی+انواع+ناکاملی+های+هندسی+در+مخازن+فولادی+و+ارزيابی+آزمايشگاهی+رفتار+کمانشی+آنها+تحت+فشار+خارجی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664535-مطالعه+ی+آزمایشگاهی+عملکرد+موج+شکن+های+شناور+در+حالت+شش+و+یک+درجه+آزادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664530-معرفی+و+بررسی+رفتار+چرخه+ای+مهاربند+بدون+هسته+خود+محور.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664527-اثر+واکس+پلیاتیلن+بر+دمای+اختلاط+و+تراکم+مخلوط+های+آسفالت+لاستیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664524-بررسی+پایداری+سد+خاکی+همگن+در+اولین+آبگیری+با+در+نظر+گرفتن+اثرات+دوره+ساخت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664522-توسعه+مدل+بهینه+طراحی+روسازی+انعطافپذیر+به+روش+مکانیستیک_تجربی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664518-مطالعه+اثر+دانه+بندی+ذرات+درشت+دانه+بر+روی+پارامترهای+مقاومتی+بتن+پیش+آکنده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664516-شبیه+سازي+تأ+ثیر+تغییرات+جريان+بر+پديده+کاويتاسیون+روي+يك+سرريز+اوجی+با+استفاده+از+نرم+افزار+فلوئنت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664514-ارزیابی+براساس+عملکرد+سازه+های+دارای+جداساز+الاستومری+هسته+سربی+وجداساز+الاستومری+مجهز+به+آلیاژ+حافظه+دار+شکلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664512-تصمیمگیری+در+مدیریت+ساخت+با+استفاده+از+نظریه+بازی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664511-بررسی+تاثیر+نسبت+مواد+فعالساز+بر+نفو+ذ+کلراید+در+بتن+ژئوپلیمری+حاوی+سرباره+کوره+آهنگدازی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664508-ظرفیت+تغییر+شکل+مهاربند+همگرا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664505-مطالعه+عددی+بالاروی+موج+در+موج+شکن+های+توده+سنگی+پوشیده+با+آرمور+آنتی+فر+با++استفاده+از+نرم+افزارFLOW+3D.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-664503-بررسی+اثر+مواد+جایگزین+سیمان+بر+عملکرد+بتن+در+برابر+حمله+سولفوریک+اسید.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663403-مطالعه+عددی+رفتار+بار_تغییرشکل+پی+های+مجاور+مستقر+بر+خاک+های+لایه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663400-برآورد+میزان+تولید+گاز+در+محل+دفن+زباله+های+شهرستان+های+شیراز+و+مرودشت+به+وسیله+مدل+کامپیوتری+و+بر+اساس+ثابت+اصلاح+شده+واکنش+تولید.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663384-تحلیل+خرابی+پیشرونده+قاب+های+خمشی+فولادی+در+دو+منطقه+لرزه+خیزی+زیاد+و+متوسط.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663379-شناسایی+سطح+مقطع+کاهش+یافته+در+اعضای+محوری+دو+قسمتی+نیمه+محدود+با+استفاده+از+تبدیل+فوریه+سریع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663375-ساختار+مديريت+بحران+اجتماعي+تحت+اثر+وقوع+زلزله+و+ارائه+الگوي+مديريتي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663371-بررسی+رفتار+قاب+فولادی+با+دیوار+برشی+فولادی+و+جداسازهای+لاستیکی+سربی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663369-مطالعه+مهندسي+بند+تاريخي+هلاکو+در+منطقه+سیدی+استان+کرمان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663366-تعیین+پارامترهای+رفتار+غیرخطی+بتن+پلاستیک+مورد+استفاده+در+دیوار+آب+بند+سدهای+خاکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663360-بررسي+پارامترهاي+اولویت+دهي+انتخاب+سیستم+بهینه+حمل+و+نقل+همگاني+شهري+با+تمرکز+بر+سیستم+مونوریل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663354-ارائه+الگوریتم+تحلیل+سطح+سرویس+رمپ+های+ورودی+در+مسیرهای+آزادراهی+مطالعه+موردی+آزادراه+زنجان+تبریز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663336-معرفی+پنل+های+همبند+فولادی+به+عنوان+المان+همبند+در+ساختمان+های+مجهز+به+دیواربرشی+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663326-کاربرد+الگوی+نمونه+برداری+مکانی+شبکه+بندی+شش+ضلعی+منظم+در+طراحی+شبکه+پایش+تراز+آب+زیرزمینی+دشت+دهگلان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663311-تأثیر+منظرآرایی+در+ناحیه+عاری+از+مانع+بر+ایمنی+راه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663309-مقایسه+نتایج+نرم+افزار+اجزاء+محدود+ABAQUS+با+نرم+افزار+BISAR+در+روسازی+های+انعطاف+پذیر+و+بررسی+پاسخ+های+آن+در+مدل+سازی+دو+بعدی+و+س.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663303-بررسی+عددی+نیروی+درگ+پیرامون+آبشکن+های+مستغرق+با+آرایش+استقرار+مختلف.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663298-مطالعه+آزمایشگاهی+تأثیر+آستانه+بر+مشخصات+هیدرولیکی+جریان+پایین+دست+سرریز+نعل+اسبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663295-بهینه+سازی+پرش+هیدرولیکی+نوع+B+با+استفاده+از+مدل+رگرسیون+غیرخطی+و+شبکه+عصبی+مصنوعی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663290-تأثیر+اندرکنش+سیال_+سازه+بر+ضریب+رفتار+مخازن+هوایی+فلزی+با+پایه+های+فولادی+بادبندی+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663286-بررسي+مسايل+کمي+و+کيفي+منابع+آب+زيرزميني+در+تامين+آب+شرب+شهرهاي+استان+گلستان+و+ارائه+راهکارهاي+اصلاحي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-663283-مقایسه+عملکرد+دیوار+های+برشی+کوتاه،+متوسط+وبلند+با+در+نظرگرفتن+اندرکنش+دال+و+دیوار+برشی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662076-بررسی+میزان+تاثیر+عدم+رعایت+طول+آزاد+خمش+در+رفتار+لرزه+ای+مهاربند+همگرای+ویژه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662072-شبيه+سازي+عملکرد+آب+هاي+زيرزميني+با+استفاده+از+شبکه+عصبي+مصنوعي+در+جهت+مدلسازي+تلفيقي+منابع+آب،+مطالعه+موردي+آبخوان+نجف+آباد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662064-مقایسه+ی+مدول+تغییر+شکل+توده+ی+سنگ+حاصل+از+نمودار+تنش+_+کرنش+و+روابط+مبتنی+بر+جابجایی+ها+در+مدل+عددی++3DEC.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662059-بهینه+سازی+گودبرداری+مسلح+شده+با+میخکوبی+با+برنامه+ریزی+غیرخطی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662055-ارزیابی+لرزهای+سازه+های+فولادی+مهاربندی+شده+نامنظم+در+پلان+با+اثر+اندرکنش+خاک+و+سازه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662049-ارزيابی+کارايی+ترافيکی+تقاطع+های+غيرهمسطحDDI+وTUDI+با+استفاده+از+نرم+افزارهای+SynchroوSimTraffic.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662043-بررسی+پتانسیل+تخریب+پیشرونده+در+ساختمان+فولادی+با+سیستم+قاب+خمشی+تحت+اثر+ضربه+جانبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662039-شبیه+سازی+عددی+جریان+دوفازی+آب+و+هوا+عبوری+از+سرریز+پلکانی+سد+ژاوه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662034-بررسی+رفتار+برشی+تیرهای+بتنی+با+استفاده+از+اجزاء+محدود+بسط+یافته+در+نرم+افزار+آباکوس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662028-شبیه+سازی+زمین+لرزه+های+واقعی+بر+اساس+روش+تصادفی+بریر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662022-پيش+بيني+تغييرات+تراز+بستر+در+حوضچه+هاي+جزر+و+مدي+به+کمک+تخمينگر+غير+قطعي+انتقال+رسوب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662020-بررسی+مکانی+و+زمانی،+علل+و+راه+حل+های+مدیریت+پدیده+بالاآمدن+سطح+آب+زیرزمینی+در+شهر+مشهد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662018-محاسبه+دوره+تناوب+در+سازه+های+فولادی+با+سیستم+قاب+خمشی+به+کمک+روش+بیزین.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662006-بررسی+رفتار+گروه+شمع+با+تغییر+فاصله+مرکز+به+مرکز+آنها+تحت+بار+جانبی+و+قائم+در+خاک+لایه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-662001-بررسی+رفتار+و+روش+های+افزایش+مقاومت+بتن+پودری+واكنش+پذیر+در+برابر+برخورد+گلوله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-661997-بررسی+آزمایشگاهی+مقاوم+سازی+برشی+تیرهای+بتن+مسلح+با+استفاده+از+صفحات+پیش+ساخته+RPC.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-661995-بررسي+عددي+پايداري+شيرواني+خاکي+ناهمگن+توسط+گروه+شمع+بتني.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-661992-بررسی+پدیده+هیدروپلانینگ+در+روسازی+را+ه+و+فرودگاه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-661989-بررسي+آزمايشگاهي+گروه+هاي+ريزشمع+تحت+اثر+بارگذاري+جانبي+در+خاک+ماسه+اي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-661982-مطالعه+عددی+تغییرات+فشار+در+پرتابه+های+مثلثی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-661006-بررسی+پایداری+سازههای+فضاکار+دولایه+چلیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-661002-تاثیر+دانه+بندی+ماسه+بر+روی+مقاومت+برشی+نمونه+های+بهسازی+شده+به+روش+میکروبیولوژیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660996-به+کار+گیری+ماده+افزودنی+هیدروکسید+آلومینیوم+برای+ارتقاء+بازدهی+سیستم+انعقاد+الکتریکی+در+حذف+رنگزای+قرمز+اسیدی18.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660990-کاربرد+ابزارهای+تصمیم+گیری+چند+معیاره+در+بهینه+یابی+شبکه+توزیع+آب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660987-تاثير+روش+فورپولينگ+در+پايداري+جبهه+کار+تونل+مطالعه+موردي+ايستگاه+c2+مترو+کرج.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660981-بررسی+تأثیر+استفاده+از+سیستم+های+جداگر+لرزه+ای+بر+رفتار+اجزای+غیر+سازهای+ساختمان+های+فولادی+با+دیوار+برشی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660975-ارزیابی+اثرات+احداث+سد+شهید+یعقوبی+روي+کمیت+و+کیفیت+آب+زیرزمینی+دشت+رشتخوار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660534-الگوي+اثر+ترانزيت+بر+بخش+حمل+و+نقل+جاده+اي+با+استفاده+از+مدل++خودرگرسيون+برداريVAR.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660521-ارزيابی+کارآيی+ترافيکی+تبادل+های++SPUI+وTUDI++با+استفاده+از+نرم+افزارهای+++SynchroوSimTraffic.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660517-بررسي+تأثير+پارامتر+تغذيه+در+عدم+قطعيت+مدل+آب+هاي+زيرزميني+مطالعه+موردي+دشت+بيرجند.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660515-استفاده+از+سناريوي+انتشار+RCP+58+براي+برآورد+تغييرات+اقليمي+حوضه+آبخيز+کشف+رود+با+استفاده+از+مدل+هاي+MIROC_ESM+و+CCSM4.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660513-بررسی+روش+های+مختلف+بازسازی+نمونه+های+ماسه+ای+جهت+مطالعات+آزمایشگاهی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660503-پیش+بینی+تأثیر+روند+رسوب+گذاری+مخزن+بر+عملکرد+هیدرولیکی+تخلیه+کننده+ی+تحتانی+سد++بارون+ماکو+با+استفاده+از+مدل+انتقال+رسوب+SRH_1D.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660502-بررسي+ظرفيت+باربري+ستون+سنگي+در+خاک+غيراشباع+با+استفاده+از+تحليل+هاي+عددي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660501-مطالعه+عددی+میزان+نشست+زمین+تحت+شرایط+سربار+مختلف+در+اثر+حفر+تونل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660500-اثر+وزن+حسگر+بر+روي+دادههاي+به+دست+آمده+از+آزمون+مودال.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660494-بهینه+سازی+طرح+اختلاط+بتن+با+استفاده+از+رویکرد+تلفیقی+شبیه+سازی_بهینه+سازی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660492-تعیین+مقدار+بهینه+پارامترهای+مدل+غیرخطی+ماسکینگام+با+استفاده+از+الگوریتم+فراکاوشی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-660490-امکان+سنجی+پیش+بینی+مکان+وقوع+زلزله+های+آینده+با+استفاده+از+حل+معکوس+داده+های+میان_+لرزه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658060-تاثیر+خصوصیات+هندسی+الیاف+فولادی+بر+خواص+مکانیکی+بتن+سبک+سازه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658056-بررسي+تأثير+انواع+دورريزهاي+ساختماني+بر+مقاومت+بتن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658051-شبیه+سازی+عددی+دوبعدی+گسترش+موج+تنها+در+نزدیکی+ساحل+به+منظور+تخمین+بالاروی+امواج+سونامی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658049-شبیه+سازي+و+ارزيابي+میزان+پايداري+انرژي+جداره+هاي+خارجي+صنعت+ساختمان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658048-ارزيابي+همبستگي+بين+ضريب+فشردگي+خاک+و+نسبت+تخلخل+اوليه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658047-اثر+دانه+بندی+سبکدانه+پومیس+فاروج+و+افزودنی+ها+روی+دوام+بتن+سبکدانه+در+برابر+یخ+زدگی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658046-بهسازی+نیمه+صحرایی+خاک+های+رسی+واگرا+با+استفاده+از+تکنیک+الکترواسمزی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658045-پیش+بینی+جریان+خروجی+از+مخزن+سد+با+مدل+تلفیقی+شبکه+عصبی+مصنوعی+و+الگوریتم+بهینه+سازی+هوش+جمعی+ذرات+اصلاح+شده+مطالعه+موردی+سد+دز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658043-شبيه+سازي+عددي+دوبعدي+جريان+در+اطراف+پايه+پل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658041-ارزیابی+معادلات+انتقال+رسوب+در+پیشبینی+عددی+مهاجرت+و+توسعه+دو+نقطهشکست+متوالی+در+بستر+کانال+مستطیلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658040-بررسی+و+ارزیابی+وقوع+روانگرایی+در+پی+آبرفتی+سدهای+خاکی+مطالعه+موردی+سد+شوریجه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658039-مطالعه+مقایسه+ای+بین+الگوریتم+های+خوشه+بندی+سیستم+استنتاج+فازی_عصبی+تطبیقی+ANFIS+در+پیشبینی+خشکسالی+با+شاخص++SPIمطالعه+موردی+ایستگ.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658037-بررسي+مطالعات+خشکسالي+در+ايران+بر+اساس+رويکرد+مديريت+دانش.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658034-ارائه+ي+شاخص+ترکيبي+قابليت+اطمينان+در+جهت+بررسي+پايداري+شبکه+هاي+آبرساني+شهري.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658033-وقوع+تغییر+شکل+و+ترک+در+سدهای+خاکی+مطالعه+موردی+سد+دشت+شیخ+بجنورد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658032-بررسی+اثرات+ترکیب+ماده+اصلاح+کننده+لزجت+و+پودر+سنگ+آه+ک+بر+خواص+بتن+تازه+و+سخت+شده+خود+تراکم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658030-تخمین+چقرمگی+شکست+مود+I+سنگ+ها+با+استفاده+از+اندیس+بار+نقطه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658027-استفاده+از+روش+های+چند+متغيره+آماری+برای+ارزيابي+مکاني+و+زماني+متغيرهای+کيفيت+آبهای+سطحي،+مطالعه+موردی+رودخانه+کرخه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658026-مروری+بر+ويژگي+های+زلزله+های+حوزه+نزديک+گسل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-658024-مقايسه+رفتار+ساختمانهاي+فولادي+با+مهاربندهاي+همگرا+و+واگرا+تحت+اثر+بارهاي+انفجار+متوالي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-657033-بررسي+تأثير+شکل+مهاربند+بر+رفتار+ساختمان+فولادي+با+مهاربند+همگرا+تحت+اثر+بارگذاري+انفجار+متوالي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-657031-مقایسه+روش+های+شبیه+سازی+و+بهینه+سازی+در+تعیین+موقعیت+و+مقادیر+نشت+در+شبکه+های+توزیع+آب+شهری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-657026-مدلسازی+شبکه+های+توزیع+آب+شهری+با+در+نظر+گرفتن+تاثیر+جنس،+قطر+و+سن+لوله+ها+در+تنظیم+ضرایب+هیزن+ویلیامز+شبکه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-657023-بررسي+سطح+عملکرد+لرزه+اي+سيستم+ترکيبي+قاب+هاي+بتني+و+قاب+هاي+سبک+فولادي+سرد+نورد+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-657018-تحلیل+دینامیکی+غیرخطی+سکوی+شابلونی+تحت+اثر+بار+امواج.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-657005-ارزیابی+تأثیر+جزئیات+چشمه+اتصال+در+شکلگیری+مفصل+پلاستیک+در+اتصالاتRCS.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-657003-بررسی+اثر+الیاف+پلی+استر+صنعتی+روی+مقاومت+و+روانی+مارشال.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656999-ارزیابی+ویژگی+های+سنگ+آه+ک+و+ارائه+ی+روابط+تجربی+با+استفاده+از+نتایج+آزمایشگاهی+مطالعه+موردی++معدن+سنگ+آه+ک+شهرستان+زرندیه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656997-طراحی+لرزه+ای+سازه+های+برشی+بر+اساس+عملکرد+با+استفاده+از+روش+زمان+دوام.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656996-بررسي+جنبه+هاي+فني+و+اقتصادي+سيستم+سازه+عرشه+پل+هاي+متشکل+از+شبکه+هاي+دولايه+فضاکار+مختلط+در+مقايسه+با+پل+هاي+جعبه+اي+پيش+ساخته+پس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656994-ارزیابی+خصوصیات+مکانیکی+اتصالات+نیمه+صلب+در+سازه+های+فولادی+با+استفاده+از+روش+مولفه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656992-ارزيابی+مقاومت+فشاری+مقاطع+سرد+نورد+شده+به+روش+های+متداول+موجود+و+روش+نوار+محدود+مختلط.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656989-تحليل+رشد+ترک+ناشي+از+خستگي+با+استفاده+از+تابع+وضعيت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656986-بررسی+ضریب+رفتار+سیستم+قاب+خمشی+بتن+آرمه+واقع+بر+خاک+نرم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656985-روش+تحلیلی+محاسبه+معادله+پروفیل+سطح+مقطع+کانال+منحنی+شکل+بر+پایه+نشت+با+استفاده+از+نگاشت+همدیس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656984-چالش+های+اجرایی+پروژه+خط+انتقال+فاضلاب+به+تصفیه+خانه+خین+عرب+مشهد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656982-بررسی+ترک+و+تغییر+شکل+در+سد+مسجد+سلیمان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656981-معرفی+ابزار+محدودگر+نیروی+جدید+و+بررسی+تاثیر+آن+در+رفتار+خرابی+چلیک+های+دولایه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656980-بهينه+سازی+اتصالات+برشی+سازه+های+فولادی+سرد+نورد+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656979-مدلسازي+عددي+اندرکنش+امواج+دريا+با+موج+شکن+هاي+لاستيکي+در+حالت+مهار+شده+در+يک+نقطه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656978-بررسی+کمانش+ورق+های+ضخیم+لایه+ای+کامپوزیت+با+استفاده+از+روش+نوار+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656228-ارزیابی+پایداری+شیروانی+مشرف+بر+جاده+باغمیشه+در+نزدیکی+محور+سد+شهید+مدنی+و+پایدارسازی+آن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656220-طراحی+بهینه+سیستم+های+توزیع+آب+با+استفاده+از+یک+الگوریتم+هیبریدی+جدید.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656217-روشی+کاربر+پسند+در+بهینه+سازی+دو+هدفه+شبکه+های+توزیع+آب+شهری+به+کمک+نرم+افزاراکسل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656213-کاربرد+برنامه+نويسي+ژنتيک+در+تبيين+روابط+ساختاری+جريان+غيرخطي+در+محيط+متخلخل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656207-تحلیل+حساسیت+رطوبتی+مخلوط+های+آسفالتی+حاوی+سرباره+فولاد+کوره+قوس+الکتریک+براساس+تئوری+انرژی+آزاد+سطحی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656192-کاربرد+قوانین+انجمنی+در+بررسی+بارش+های+منطقه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-656187-بررسی+امکان+بهسازی+خاک+های+ریزدانه+به+روش+بیولوژیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-655562-ارزیابی+اثر+باکتری+بر+ویژگی+های+نشست+پذیری+و+نفو+ذپذیری+خاک+مارن+تبریز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-655557-مدل+های+پیش+بینی+عملکرد+قیرهای+اصلاح+شده+با+پودر+لاستیک+و+اهمیت+مولفه+های+بهبود+آن+بر+پایه+آنالیز+حساسیت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-655549-بررسی+ظرفیت+باربری+اتصال+تیر+به+ستون+فولادی+پر+شده+با+بتن+با+مقطع+مربعی+به+وسیله++پیچ+دو+سر+بستهBlind+Bolt.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-655546-بررسی+تاثیر+برخی+پارامترهای+مهم+در+رفتار+پايداری+فرم+های+آزاد+دو+گنبدی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-655543-ارزیابی+و+تحلیل+روند+سوانح+ریلی+در+کشورهای+آمریکا،+کانادا+و+ایران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-655503-ارزيابي+آزمايشگاهي+باربرداري+و+بارگذاري+مجدد+در+عمق+هاي+متوالي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-650093-مطالعه+اثر+الیاف+پلیمری+درهم+تنیده+بر+مشخصات+مکانیکی+بتن+خودتراکم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-650090-توسعه+روش+طراحی+پلاستیک+بر+اساس+عملکرد+در+سیستم+دوگانه+قاب+خمشی+و+مهاربند+برون+محور.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-650087-روش+سیالاتی+برای+ارزیابی+تأثیر+حضور+شمع+بر+گسترش+جانبی+ناشی+از+روانگرایی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-650081-تاثير+عوامل+تاثيرگذار+بر+تحليل+پایداری+شيبهای+خاكي+بر+مبنای+تئوری+گراف.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-650058-بررسی+ضریب+رفتار+قابهای+بتنی+مسلح+با+آلیاژهای+حافظه+دار+شکلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-650055-بررسي+احتمال+گسيختگي+هيدروليکي+درسد+خاکي+تبارک+آباد+براساس+نتايج+ابزار+دقيق.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-650046-تحليل+پوش+آور+سازه+هاي+بنايي+غيرمسلح+دوطبقه+با+استفاده+از+روش+ماکرومدل+در+قالب+مدل+چند+صفحه+اي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-638096-روشی+جدید+در+جایابی+واحدهاي+تولید+پراکنده+به+منظور+کاهش+تلفات+انرژي+با+در+نظر+گرفتن+زمان+بهره+برداري+از+واحدها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-638091-مدلسازي+وتحلیل+اثر+مکان+و+ظرفیت+منابع+تولید+پراکنده+روي+طراحی+بهینه+ي+هادي+ها+در+شبکه+هاي+توزیع+انرژي+الکتریکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-638082-مدلسازي+و+تحلیل+اثر+مکان+و+ظرفیت+منابع+تولید+پراکنده+بر+خازنگذاري+بهینه+در+شبکه+هاي+توزیع+فشار+متوسط.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-638022-برنامه+ريزي+مشاركت+واحدهاي+توليد+در+محيط+هاي+تجديد+ساختارشده+با+در+نظر+گرفتن+نيروگاه+هاي+برق+بادي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637908-بهینه+سازي+مکان+و+ظرفیت+تولیدات+پراکنده+در+سیستم+هاي+توزیع+با+استفاده+از+تئوري+بازي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637906-تحلیل+اقتصادي+جهت+تعیین+ظرفیت+بهینه+یک+سیستم+تولید+همزمان+با+محرك+اولیه+موتور+گازسوز+به+منظور+تأمین+برق+و+حرارت+یک+واحد+صنعتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637896-مدیریت+ریسک+واحد+های+آبی+زنجیره+ای+جهت+مشارکت+در+بازار+برق.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637893-بهينه+سازي+هزينه+عملكرد+سيستم+Micro_CHP+بر+اساس+الگوريتم+خبره.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637885-ارزیابی+فنی+_+اقتصادی+و+راهکاری+برای+بکار+گیری+واحد+های+تولیدی+پربازده+برقی+_+گرمایشی+در+ایران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637881-تاثیر+نصب+منابع+تولیدپراکنده+در+شبکه+هاي+توزیع+بر+حفاظت+اضافه+جریان+و+ضرورت+بازنگري+طراحی+سیستم+حفاظت+شبکه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637229-بررسی+رفتار+دیوار+برشی+بتنی+تقویت+شده+با+ورق+های+FRP++++++ +++++++.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637227-بررسی+هندسی+چاله+آبشستگی+پایین+پله+در+بازه+های+پله+گوداب+رودخانه+های+کوهستانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637225-بررسی+مورفولوژیکی+احداث+آبشکن+در+رودخانه+های+شریانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637138-ماشین+القایی+روتور+سیم+پیچی+شده+یکمنبع+تولید+توان+راکتیو.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637130-برنامه+ریزي+توسعه+شبکه+ثانویه+توزیع+در+حضور+واحدهاي+تولیدي+موتور+ژنراتور+گازسوز+کوچک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637113-مطالعه+فلیکرشبکه+هاي+توزیع+ناشی+از+خطاي+Yawدر+توربین+هاي+بادي+سرعت+ثابت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637105-بررسی+اثر+حضور+انواع+مدلهاي+DG++به+صورت+گره+هاي+PV+و+PQبر+روي+پارامتر+هاي+شبکه+با+ارایه+الگوریتم+توسعه+یافته+پخش+بار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637101-تاثیر+نقطه+کار+بهینه+تولیدات+پراکنده+بر+میزان+کاهش+تلفات+حاصل+از+بازآرایی+سیستم+توزیع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637093-طراحی+جامع+شبکه+فشار+متوسط+بر+مبناي+ترانزیت+برق+درشرایط+حضور+احتمالی+واحدهاي+تولید+پراکنده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-637081-طراحی+جامع+شبکه+فشار+متوسط+درشرایط+حضور+احتمالی+واحدهاي+موتور+ژنراتوري+گازسوز+کوچک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-636255-بررسی+تئوري+وتحلیل+عملکرد+ماشینSCIM++در+حالت+گذرا+در+مدزیرسنکرون+و+بررسی+اثر+پارامترهاي+مختلف+بر+آن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-636247-بررسی+تئوري+وتحلیل+عملکرد+ماشینSCIM+در+حالت+ماندگار++و+ناحیه+کار+زیر+سنکرون.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-636233-بررسی+مدهاي+کنترل+ولتاژ+و+کنترل+مگاوار+براي+ژنراتور+سنکرون+در+شبکه+توزیع+شعاعی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-635311-امکانسنجی+استفاده+از+منابع+انرژي+تجدیدپذیر+در+تأمین+انرژي+بار+مستقل+در+منطقه+ي+شمالغرب+کشور.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-635285-جایابی+منابع+تولیدات+پراکندهDG++به+منظور+بهبود+پروفیل+ولتاژ+و+کاهش+تلفات+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-635272-اینورتر+سه+فاز+متصل+به+شبکه+با+کنترلر+هیسترزیس+تطبیقی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-633346-میکروشبکه+ها+و+منافع+اقتصادي+آن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-630005-مدل+سازي+عددي+ستون+هاي+سنگی+با+بالشتک+ماسه+اي+مسلح+در+خاك+هاي+رسی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-630000-ميدان+الاستوديناميك+ناشي+از+تفرق+موج+با+فركانس+بالا+توسط+نانو+ناخالصي+صلب+در+تئوري+تنش+جفتي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-618672-مطالعه+ي+آزمايشگاهي+رفتار+ستون+هاي+بتن+آرمه+ي+دايره+اي+تقويت+شده+با+کامپوزيت++CFRP+به+صورت+طولي+و+دورپیچ.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-618669-ارزیابی+رفتار+لرزه+اي+قاب+هاي+مهاربندي+همگراي+ضربدري+CBF+و+زانویی+KBF.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-618665-بررسی+سناریوهای+شکست+سد+خاکی+با+رویکرد+شکاف+در+بدنه+در+حالت+سیلابی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-618660-ارزیابی+عملکرد+نانوسیلیس+بر+روی+دوام+بتن+خودتراکم+حاوی+خاکستر+پوسته+برنج+در+شرایط+یخبندان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-618657-ارائه+مدل+ارزیابی+ریسک+تصفیه+خانه+ها+از+منظر+پدافند+غیرعامل+به+روش+رمکپ.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-618650-بهینه+سازی+عملکرد+مخزن+سد+لتیان+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-618648-تحلیل+عددی+اثر+توزیع+حرارت+در+جابجایی+بدنه+سدهای+وزنی+بتن+غلتکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-618641-بررسی+تاثیرات+گودبرداري+هاي+میخکوبی+شده+بر+روي+تونل+هاي+موجود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-618633-ارائه+رویکردی+جدید+در+چیدمان+کارگاه+های+عمرانی+با+در+نظر+گرفتن+جنبه+های+ایمنی+و+محیط+زیست.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-618624-کاربرد+منطق+فازی+در+کنترل+نیمه+فعال+سازه+های+مجهز+به+میراگرهای+MR.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-618619-بررسی+کاربرد+تئوری+تغییرشکل+های+یکنواخت+در+کنترل+ارتعاشات+سازه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616991-تحلیل+منحنی+اصلی+مدول+دینامیکی+لایه+های+آسفالتی+به+روش+راهنمای+طراحی+مکانیستیک_تجربی+روسازی+آشتو++–+MEPDG.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616988-بررسی+اثر+دما+بر+مقاومت+خمشی+و+فشاری+بتن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616987-طرح+بهینه+شکل+سدهاي+بتنی+وزنی+با+درنظر+گرفتن+اثرات+غیرخطی+اندرکنش+سد_آب_+فونداسیون.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616986-عیب+یابی+سازه+ها+با+استفاده+از+الگوریتم+های+هوش+مصنوعی++++++++++++++++++++++++++Extreme+Learning+Machine+و+Least+Square+Support+Ve.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616985-تاثیر+بتن+لایه+ای+بر+جذب+انرژی+پرتابه+های+فلزی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616984-بررسی+پارامترهای+موثر+بر+رفتار+اتصال+پس+کشیده+کابلی+در+خرابی+پیشرونده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616983-ارزیابی+ملاحظات+عملکردی+مدل+های+تعیین+فاصله+تقاطع+های+غیرهمسطح+با+رویکرد+تحلیل+اثرگذاری+آنها+بر+ظرفیت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616658-بررسي+اثر+الياف+پليمري+ضايعاتي+و+سيمان+بر+بهبود+خواص+ماسه+بد+دانه+بندي+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616655-تحلیل+عددی+غیرخطی+دیوار+برشی+بتن+مسلح+پیش+ساخته+دارای+_+بازشو+و+سیستم+مرکزگرا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616649-پیش+بینی+آلودگی+منابع+آب+زیرزمینی+دشت+کوار_+مهارلو+بر+اثر+احداث+کارخانه+ذوب+آهن+کوار+با+استفاده+از+نرم+افزارPMWIN.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616631-مقایسه+عملکرد+لرزهای+سازه+های+فولادی+طراحی+شده+با+استفاده+از+میراگر+ویسکوز+خطی+و+غیرخطی+در+میرایی+یکسان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616628-بررسی+عملکرد+لرزهای+سازههای+فولادی+مقاوم+طراحی+شده+با+استفاده+از+میراگر+ویسکوز+خطی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616625-تعیین+مقطع+تیرهای+طبقات+در+دیوارهای+برشی+فولادی+نیمه+مقید+در+لبه+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616251-مدل+مکانیابی+و+ارزیابی+شهرک+های+صنعتی+با+توجه+به+پارامترهای+حمل+و+نقلی+مطالعه+موردی+شهرک+های+صنعتی+شهرستان+بابل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616247-بررسی+رفتار+مقاومتی+مخلوط+خاک+و+ژئوفوم+با+درصدهای+وزنی+و+اندازه+های+مختلف+ژئوفوم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616239-مدل+سازي+چهاربعدي+اطلاعات+ساختمان+با+استفاده+از+روش+شبيه+سازي+براي+زمان+بندي+پروژه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616229-استفاده+از+ابزار+شبیه+سازی+رویداد+گسسته+به+منظور+انتخاب+و+بهبود+گزینه+های+موجود+برای+عملیات+خاکبرداری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616222-طرح+بهینه+ی+کنترل+فعال+سازه+ها+مبتنی+بر+روش+فراکاوشی+تکامل+تفاضلی+و+زلزله+های+مصنوعی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-616208-آنالیز+حساسیت+بر+روی+تعداد+ناحیه+بندی+های+موثر+بر+واسنجی+هدایت+هیدرولیکی+منابع+آب+زیر+زمینی+دشت+زرقان+در+استان+فارس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-615318-بررسی+کفایت+انواع+تقاطع+های+همسطح+میدانی+و+امکان+سنجی+استفاده+از+چراغ+های+ترافیکی+جهت+افزایش+ظرفیت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-615314-بررسی+آزمایشگاهی+رفتار+برشی+تیرهای+عمیق+تقویت+شده+با+ورقCFRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-615305-ارائه+يك+روش+عددي+در+حل+معادلات+انتقال+حرارت+و+موج++با+استفاده+از+توابع++B_اسپلاين.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-615274-ارزیابی+مدلهاي+موجود+براي+پیشبینی+مشارکتFRP+در+ظرفیت+برشی+تیرهاي+بتن+آرمه+بهسازي+شده+به+روشNSM.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613286-ارزیابی+قابلیت+اعتمادِ+ظرفیت+خمشیِ+تیرهای+FRP_RC+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613283-بررسی+اثر+عدم+قطعیت+های+شناختی+پارامترهای+مدلسازی+تیر_+ستون+در+ارزیابی+فروریزش+قابهای+بتن+آرمه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613275-پيشنهاد+اصلاح+يك+مدل+رفتاري+براي+شبيه+سازي+رفتار+مكانيكي+ماسه+هاي+لاي+دار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613268-بررسی+عملکرد+لرزه+ای+سد+ذوزنقه+ای+بتن+غلتکی+خشن+در+بستر+سنگی+غیر+همگن+مطالعه+موردی+سد+کهیر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613255-مدلسازي+تغییرات+بلندمدت+مورفولوژیک+خلیج+چابهار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613251-بررسی+رفتار+رانشی+اتصالات+فولادی+پس+کشیده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613236-بررسی+همبستگی+بین+نتایج+روشهای+طیف+نگاری+مقاومت+ظاهری+و+ASTM+C1760+در+اندازهگیری+مقاومت+الکتریکی+بتن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613229-مدلسازي+مقاومت+الکتریکی+بتن+بر+مبناي+مقاومت+الکتریکی+خمیر+سیمان+و+سنگ+دانه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613210-تولید+شتاب+نگاشت+های+مصنوعی+منطبق+بر+طیف+طرح+براساس+ترکیب+تبدیل+موجک+و+بهینه+سازی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613186-بررسی+تأثیر+تغییر+ارتفاع+ساختمان+های+مسکونی+بر+میزان+مصرف+انرژی+و+آلودگی+هوا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613101-بررسی+تاثیر+سیستم+پانل+فولادی++برشی+SPSدر+عملکرد+لرزه+ای+ساختمانهای+چند+طبقه+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613094-توسعه+مدل+های+تلفیق+داده+به+منظور+پیش+بینی+جریان+رودخانه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613090-بررسی+خواص+مکانیکی+ودوام+بتن+های+ساخته+شده+از+خاکستر+بهینه+شده+باگاس+در+برابر+نفو+ذ+یون+کلراید.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613083-ارزیابی+ترک+های+حرارتی+در+روسازی+های+آسفالتی+به+روش+المان+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-613077-شبیه+سازي+هیدرولیکی+اثرات+اجراي+سازه+ها+بر+مورفولوژي+رودخانه+هاي+درون+شهري+توسط+نرم+افزار+HEC_RAS+مطالعه+موردي+رودخانه+کن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-605811-بررسی+اثر+شکل+بازشوهای+اطراف+المان+های+مرزی+در+رفتار+ديوارهای+برشی+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-605803-بررسی+اثر+استفاده+از+سخت+کننده+در+بازشوهاي+اطراف+المان+هاي+مرزي+ديوارهاي+برشی+فولادي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-605790-رتبه+بندی+تعدادی+از+روابط+کاهندگی+و+انتخاب+رابطه+کاهندگی+مناسب+برای+زلزله+ورزقان++با+استفاده+از+آزمون+های+LLH+و+LH.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-605788-بررسی+و+ارزیابی+زیست+محیطی+ساخت+ساختمان+های+مسکونی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-605782-شناسایی+و+طبقه+بندی+عوامل+مؤثر+بر+میزان+مصرف+انرژی+در+طول+چرخه+حیات+ساختمانهای+مسکونی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-604712-بررسی+اثرات+زلزله+های+حوزه+دور+و+نزدیک+بر+طیف+ویژه+ساختگاه+ساختمان+های+بلند+مرتبه++مطالعه+موردی+ساختگاه+های+ساحلی+مازندران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-604630-اثر+كنترل+كننده+ي+عصبي_+فازي+بهينه+شد+ه+ي+نيمه+فعال+در+كاهش+پاسخ+هاي+لرزهاي+پل+بزرگراه+مبنا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-604566-مدلسازی+عددی+ظرفیت+باربری+پی+های+رینگی+واقع+بر+شیروانی+مسلح+شده+با+ژئو+تکستایل+تحت+بارهای+خروج+از+محور.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-604503-بررسی+رفتار+آزمایشگاهی+آماده+سازی+سطح+به+روش+شیار+دایره+ای+در+مقایسه+با+روشهای+مرسوم+آماده+سازی+در+تیرهای+بتنی+تقویت+شده+با+GFRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-593408-تعیین+بهینه+نوع+،+محل+و+تعداد+سنسورها+در+ارزیابی+سلامت+سازههای+گنبدی+تاریخی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-593396-تعیین+محدودیت+های+دریفت+دائمی+طبقات+براساس+قابلیت+تعمیر+سازه+و+میزان+خسارات+وارده+پس+از+زلزله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-593394-پاسخ+غیر+خطی+ستون+های+قاب+های+فولادی+با+تغییر+زاویه+اثر+زلزله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-593393-ارزیابی+تحلیلی+اثر+وزن+محورهاي+وسایل+نقلیه+مختلف+بر+خرابی+هاي+روسازي+آسفالتی+با+استفاده+از+روش+اجزاء+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-592630-مقایسه+پارامترهای+تنش+موثر+مختلف+در+پیش+بینی+مقاومت+برشی+خاکهای+غیر+اشباع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-592624-بررسی+عملکرد+مدلهای+آشفتگی++RNG+و+K_eدر+پیشبینی+عمق+آبشستگی+در+اطراف++++آبشکن+Lشکل+با+مدل+عددیFlow_3D.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-592616-گزارش+نتایج+ارزیابی+آزمایشگاهی+عملکرد+تیرهاي+سراسري+نامعین+پس+کشیده+داراي+بتن+خودتراکم+پرمقاومتHSSCC.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-592611-مدلسازی+پدیده+فرونشست+ناشی+از+تونل+سازی،+با+استفاده+از+شبکه+عصبی+مصنوعی+و+دادههای+ترازیابی+دقیق.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-592606-بررسی+تأثیر+ترکیبی+الیاف+بر+مقاومت+فشاری+تک+محوری+خاک+رس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-592605-بررسی+رفتاربيرون+كشش+ژئوگريد+در+خاك+ماسه+اي+با+استفاده+از+روشPIV.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-591712-بررسی+نقاط+ضعف+وقوت+ساختمان+های+پیش+ساخته+بتنی+باتوجه+به+شاخص+های+توسعه+پایدار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-591686-شناسایی+و+طبقه+بندی+ریسکهای+پروژههای+گودبرداری+عمیق+شهری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-591659-بررسي+کاهش+هزينه+هاي+حمل+و+نقل+ادارات+دولتي+از+طريق+بومي+گزيني+و+حمل+ونقل+غير+موتوريمطالعه+موردي+شهرداري+مشهد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-591637-بررسی+رفتار+لرزهای+قابهای+بتنی+مسلح+شده+با+میلگردهایFRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-591366-مقایسه+روش+طراحی+روسازي+آشتو+با+آیین+نامه+روسازي+ایران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-587371-كاهش+پاسخ+لرزهاي+ساختمانهاي+مجاور+غيرهمتراز+به+كمك+برقراري+اتصال+در+تراز+طبقات.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-587358-تحلیل+عددی+بار+افسون+دیوارهای+برشی+چوبی+در+سازه+فولادی+سبک+با+لحاظ+رفتار+غیرخطی+پیچ+های+اتصال+پوشش.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-587355-بررسي+و+ارزيابي+كاربرد+سيستم+هاي+جداسازي+پايه+تركيبي+در+عملكرد+لرزه+اي+سازه+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-587352-بررسی+کارایی+مدل+های+هوشمند+در+استخراج+منحنی+تداوم+جریان+مطالعه+موردی+ایستگاه+خزانگاه+رودخانه+ارس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-587349-تحلیل+فراوانی+سیلاب+به+روش+ناپارامتری+با+استفاده+از+روش+سری+متعامد+کسینوسی+،+سری+مثلثاتی+کلاسیک+و+تابع+هسته+با+پهنای+باند+ثابت+بر+.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-586150-تحلیل+عددي+تاثیر+شکاف+در+کاهش+آبشستگی+موضعی+گروه+پایه+پل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-586149-مطالعه+عددی+تاثير+ارتفاع+نصب+لوله+جانبي+به+منهول+های+استوانه+ای+در+محل+تقاطع+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-586145-پیش+بینی+عمق+سطح+ایستایی+آب+های+زیرزمینی+با+استفاده+از+شبکه+عصبی+مصنوعی+آموزش+دیده+با+الگوریتم+گروهی+ذرات.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-586135-بهسازی+خمشی+تیرهای+بتن+مسلح+آسیب+دیده+توسط+لایه+ی+HPFRCC.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-586129-مقاوم+سازی+دال+های+بتنی+در+برابر+بارهای+انفجاری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-582067-بررسی+اثر+پارامترهای+خاک+و+فشار+تزریق+بر+مقاومت+نهایی+برون+کششی+در+روش+میخ+گذاری+خاک+با+استفاده+از+روش+تانگوچی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-582061-روش+پیشنهادی+ماتریسی+نقشه+برداری+کنترل+و+ساخت+قطعات+پل+های+پیش+ساخته.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-582057-برآورد+ظرفیت+باربری+جانبی+شمع+ها+ی+واقع+در+خاکهای+چسبنده+اصطکاکی++در+زمین+های+شیب+دار+و+مسطح+،+خاک+c_Q.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-582046-روابط+پيشنهادي+و+روشي+حدي+جهت+تعيين+مقاومت+بيرون+کشيدگي+ميخ+يا+نيل+از+درون+خاک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-582043-تخصیص+آب+در+رودخانه+های+مرزی+با+دیدگاه+نگاه+مشترک+مطالعه+موردی+رودخانه+هریرود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-582042-بهبود+عملكرد+اتصال+تير_ستون+بتنآرمه+با+استفاده+از+بتن+فوق+توانمند+اليافي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-582040-بهینه+سازی+تقویت+ستون+های+بتن+آرمه+با+مقطع+مستطیلی+توسط+CFRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-582038-استراتژیهای+مدیریت+بحران+پدافند+غیر+عامل+بافت+فرسوده+شهری+تهران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-582035-بررسی+تاثیر+نسبت+آب+به+سیمان+و+شرایط+عمل+آوري+بر+روي+خواص+مکانیکی+بتن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-582032-بررسی+رفتار+لرزهاي+قابهاي+بتنی+مسلح+شده+با+آلیاژهاي+حافظهدار+شکلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-582029-حاصلضرب+اَبَرگراف+ها+و+کاربرد+آن+در+مکانیک+ساز+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-582027-مقایسه+رفتار+خزابی+ساسههای+فضاکار+چلیکی+تکلایه+و+دولایه+با+اتصالات+صلب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-582024-بررسی+اهمیت+در+نظر+گرفتن+اندرکنش+خاك+و+سازه+با+استفاده+از+روش+مخروط.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581186-مقایسه+ی+اثرات+خصوصیات+مقاومتی+فصل+مشترک+شمع+_خاک+در++برآورد+ظرفیت+باربری+جانبی+شمع+به+کمک+روش+تفاضل+محدود+سه+بعدی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581183-توسعهی+مدل+Fuzzy+P_median+به+منظور+تخصیص+تسهیلات+حمل+و+نقل+شهری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581178-ارزیاتی+و+پیشنهاد+مدل+های+لوجیت+مکان+_مبنا+به+منظور+انتخاب+وسیله+نقلیه+مناسب+با+تاکید+_+بر+بهینه+سازی+زمان+مسافرتهای+درون+شهری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581174-اثر+عمق+مدفون+شمع+کوبشی+بر+ضریب+گیرش+خاك+رس+با+استفاده+از+مدلسازی+فیزیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581167-كاربرد+انرژي+كرنشي+مودال+سازه+در+تعيين+محل+آسيب+هاي+سازه+اي+در+شبكه+هاي+دولايه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581137-بررسي+عددي+رفتار+درون+صفحه+ديوارهاي+مصالح+بنايي+غيرمسلح+تقويت+شده+با+بتن+اليافي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581134-بررسی+عملکرد+قرارگیری+المان+های+کابلی+در+سکوهای+ثابت+دریایی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581127-اثر+فاصله+جانبی+شمع+ها+بر+ضریب+کاهش+گروه+شمع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581120-بررسي+عددي+رفتار+درون+صفحه+ديوارهاي+مصالح+بنايي+غيرمسلح+تقويت+شده+با+بتن+اليافي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581116-بررسی+تاثیر+همزمانی+مولفه+های+لرزه+ای+با+استفاده+از+تحلیل+های+استاتیکی+غیر+خطی+برای+ساز+ه+های+منظم+و+نامنظم+بتن+آرمه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581075-بررسی+اهمیت+در+نظر+گرفتن+اندرکنش+خاك+و+سازه+با+استفاده+از+روش+مخروط.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581069-تحلیل+پایداري+استاتیکی+و+شبه+استاتیکی+در+سدهاي+خاکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581065-شاخص+های+اطلاعاتی+ارزیابی+یکپارچه+عملکرد+در+پروژه+های+صنعت+ساخت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581046-مقاوم+سازی+ستون+های+کوتاه+قوطی+شکل+فولادی+توسط+پلیمر+های+مسلح+به+الیاف+کربن+CFRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-581043-تغيير+اوضاع+و+احوال+قرارداد+و+راهكارهاي+برخورد+با+آن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580429-ارزیابی+تاثیر+ساسوبیت+بر+مشخصات+رفتاری+و+کارایی+مخلوطهای+آسفالتی+حاوی+تراشه+های+آسفالت+بازیافتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580419-بررسی+تاثیر+فاصله+شیار+طولی+در+بال+تیر+بر+عملکرد+چرخهای+اتصالات+خمشی+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580410-آنالیز+نقاط+تصادف+با+توسعه+ی+عملیاتی+شبکه+ی+احتمالاتی+بیزین+در+محیط+GIS.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580406-بهسازي+لرزه+اي+پل+قوسي+بتني+مطالعه+موردي+پل+آمل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580405-ارزیابی+روش+های+مختلف+تبدیل+روسازی+موجود+به+روسازی+نفو+ذپذیر+برای+خیابان+های+شهری+با+ترافیک+سبک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580403-عملکرد+خمشی+صفحات+مستطيلی+ارتوتروپ+با+گوشه+های+مقيد+تحت+بار+گسترده+يکنواخت+عمود+بر+سطح.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580401-بررسي+خرابي+شيار+شدگي+در+آسفالت+گرم++WMA+حاوي+افزودني+Sasobit.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580396-ارزیابی+تاثیر+طول+لوله+های+فورپولینگ+در+کاهش+نشست+تونل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580391-مقايسه+عددي+عملکرد+ديواره+هاي+ميخکوبي+شده+و+سيستم+ترکيبي+ميخکوبي+و+شمع+نگهبان+در+گودبرداري+هاي+عميق.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580389-مقايسه+عددي+عملکرد+ديواره+هاي+ميخکوبي+شده+و+سيستم+ترکيبي+ميخکوبي+و+شمع+نگهبان+در+گودبرداري+هاي+عميق.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580376-پتانسیل+سنجی+نیروگاه+های+برقابی+برجریان+با+استفاده+از+GIS+مطالعه+موردی+حوضه+آبریس+اهرچای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580370-بررسی+اثر+اندازه،+شکل+هندسی+و+جهتگیری+ذرات+در+مواد+کامپوزیتی+با+استفاده+از+تئوری+پلاستیسیتهی+گرادیان+کرنشی+CMSG.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580366-بررسی+رفتار+ستونهای+CFDST++تحت+اثربارگذاری+چرخه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580362-الزامات+معماری+موثر+در+اجتماع+پذیری+فضای+ایستگاه+های+اتوبوس+مطالعه+ی+موردی+شهر+مشهد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-580356-مطالعات+آزمایشگاهی+و+تعیین+مشخصه+های+رفتاری+میراگر+ویسکوز+انقباض+محوری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579324-مقایسه+رویکرد+طراحی+مومسان+بر+پایه+کارکرد+و+رویکرد+طراحی+الاستیک+برای+طراحی+لرزه+ای+سیستم+دیوارهای+برشی+فولادی+کوپل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579322-استخراج+ماتریس+سختی+استاتیکی+تیر+اولر+_+برنولی+جدار+نازک+سه+بعدی+با+مقطع+نامتقارن+دارای+هسته+برشی+تحت+اثر+بار+محوری+خارج+از+مرکز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579316-محاسبه+تحلیلی+پاسخ+دینامیکی+تیر+جدار+نازک+اولر+_+برنولی+با+مقطع+نامتقارن+تحت+اثر+بارهای+دینامیکی+قطعی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579311-بررسی+اثر+آتش+بر+رفتار+اتصال+صلب+پیچی+فولادی+در+دو+حالت+اصطحکاکی+و+اتکایی+با+استفاده+از+روش+عددی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579307-بررسي+اثر+هندسه+ديوار+بنايي+بر+مقاومت+آن+و+مقاوم+سازي+مصالح+بنايي+با+تعبيه+ميلگرد+هاي+قائم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579299-مقایسه+سرعت+و+دقت+تحلیل+کمانشی+توسط+دو+روش+مقاطع+لمینت+و+سفتی+معادل+جهت+تحلیل+ورق+های+کامپوزیت+در+نرم+افزار+آباکوس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579292-ارزیابی+تاثیرات+بلند+مدت+مدیریتی_+اقتصادی+ناشی+از+سناریوهای+تثبیت+منابع+آب+زیرزمینی+در+دشت+جوین.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579288-بررسی+حساسیت+رفتار+غیرخطی+سدهای+بتنی+دو+قوسی+به+تزریق+ناقص+درزهای+انقباض+در+ترازهای+فوقانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579283-بررسی+عملکرد+روش+های+مختلف+عددی+برای+شبیه+سازی+سیلاب+در+رودخانه+های+طبیعی+با+کمک+مدل+ماسکینگام.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579272-بررسی+عملکرد+فنی+و+اقتصادی+روسازی+های+ماندگار+و+مقایسه+آن+با+روسازی+های+معمولی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579269-بررسی+خواص+فیزیکی+و+مکانیکی+بتن+حفاظ+تابش+های+هسته+ای+با+دانه+بندی+هماتیت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579267-بررسی+آزمایشگاهی+ظرفیت+باربری+ستون+سنگی+تسلیح+شده+به+صورت+مرکب+قائم+و+افقی+با+ژئوسنتتیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579255-اصول+طراحی+دیوار+برشی+بتنی+با+بازشو+با+استفاده+از+مدل+بست+و+بند+براساس+آیین+نامه+ي+ACI_318.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579252-بررسی+روش+ها+و+مدل+هاي+برآورد+و+تخمین+کمی+ضایعات+ساختمانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579241-بررسی+واکنش+قلیایی+سیلیسی+و+کنترل+کیفی+بتن+رویه+در+پروژه+سد+مخزنی+شهر+بیجارCFRD.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579231-شبیه+سازي+جریان+با+هدف+مقایسه+نرم+افزار+ایرانی+MIKE+و+21+PMO+Dynamics+با+تمرکز+بر+پدیده+خشک+و+تر+شدن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579229-اهمیت+عدم+قطعیت+پارامترهاي+ژئوتکنیکی+در+عملکرد+لرزهاي+دیوارهاي+ساحلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-579226-بررسی+روش+های+اتلاف+انرژی+در+اتصالات+مهاربندهای+همگرا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-578680-ارزيابي+رفتار+منحني+تنش_+كرنش+در+ستون+هاي+بتني+دايره+اي+محصور+شده+با+ورق+هايFRPمنقطع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-578677-تحلیل+و+بررسی+پمپ+گریز+از+مرکز+همراه+با+تعداد+پره+های+مختلف.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-578675-مقایسه+و+ارائه+ی+روشی+جهت+تخمین+زمان+تمرکز+در+حوضه+های+کوچک+شهر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-573585-رهیافت+انتخاب+سیستم+سازهاي+مقاوم+در+بلندمرتبه+سازي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-573583-پیش+بینی+رخداد+زلزله+در+استان+های+غربی+ایران+با+استفاده+از+کارمایه+کرنشی+انباشته.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-573581-تحلیل+ارتعاش+آزاد+تیر+کامپوزیتی+چند+لایه+بر+بستر+ارتجاعی+با+روش+معادله+دیفرانسیل+کوادریچر+و+شبکه+عصبی+مصنوعی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-573300-بررسی+کاربرد+شاخص+های+آسیب+درارزيابی+کمی+آسیب+پذيری+لرزه+ای+پايه+ی+پل+های+فولادی+موجود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-573296-بررسی+تاثیر+پارامترهای+طرح+اختلاط+و+ترمودینامیک+بر+حساسیت+رطوبتی+مخلوط+آسفالت+گرم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-573294-بررسي+جريان+ورودي+جانبي+مستغرق+به+جريان+فوق+بحراني+در+مسیل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-573279-تاثیر+مکش+بافتی+بر+روی+پایداری+شیروانی+های+خاکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-573277-بهينه+سازي+موقعيت+استقرار+جرثقيل+هاي+برجي+در+كارگاه+هاي+ساختماني+با+استفاده+از+الگوريتم+ژنتيك.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-573273-شناسایی+و+بررسی+عوامل+به+کارگیری+موثر+EVM+در+پروژه+های+ساخت+و+ساز+کشور.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-572306-بررسي+اثرات+تسليح+بتن+بر+رفتار+لرزه+اي+غيرخطي+سدهاي+بتني+وزني.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-572300-اولویت+بندی+قطعات+روسازی+شبکه+شهری+در+فعالیت+های+نگهداری+و+بهسازی+با+استفاده+از+رویکرد+ترکیبی+AHP+فازی+و+TOPSIS.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-572290-بررسی+تاثیر+محوطه+های+کارگاهی+در+آزادراه+ها+بر+ظرفیت+و+زمان+تاخیر+با+استفاده+از+شبیه+سازی+ترافیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-572251-بررسي+رفتار+ديناميکي+مخازن+استوانهاي+بتني+ذخيره+مايع+و+ارائه+يک+مدل+مکانيکي+خاص+اين+مخازن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-572247-طراحی+لرزهای+سازه+های+فلزی+بر+اساس+سطح+شکل+پذیری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-572242-تهیه+منحنی+های+شکنندگی+لرزه+ای+برای+ساختمانهای+بتن+مسلح+با+سیستم+قاب+خمشی+متوسط.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-572014-بررسی+محدودیت+ارتفاعی+سازه+های+بتنی+در+حوزه+نزدیک+گسل+شمال+تبریز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-572013-بررسی+اثر+پودر+تایر+فرسوده+بر+مقاومت+برشی+ماسه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-572007-ارزیابی+طول+موثر+مهاری+در+روش+شیار+زنی+EBROG+و+مقایسه+آن+با+روش+چسبندگی+خارجی+EBR+به+کمک+سرعت+سنجی+تصویر+ذره+PIV.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-566604-تاثیر+مقاومت+فشاری+بتن+و+عرض+شیار+بر+تقویت+بتن+به+روش+شیار+زنی+،با+آنالیز+میدان+کرنش+به+روش+سرعت+سنجی+تصویر+ذره+piv.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-566589-ارزیابی+قیمت+آتی+و+الگوی+نوسانات+قیمت+مصالح+ساختمانی+بر+اساس+مدل+پیش+بینی+مبتنی+بر+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-566462-بررسی+رفتار+منشورهای+بتونی+غلاف+دار+به+منظور+مقاوم+سازی+ستون+های+مربع_مستطیل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-566457-تاثیر+چیدمان+فولاد+با+نقطه+تسلیم+پایین+بر+رفتار+دیوار+برشی+فولادی+سخت+شده+در+طبقات+تحت+بار+گذاری+لرزه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-566449-به+حداقل+رسانی+نیروهای+ناشی+از+اصطکاک+و+اعوجاج+هسته+در+مهاربند+های+کمانش+ناپذیر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-566444-شبیه+سازی+حجم+آب+زیرزمینی+دشت+سلماس+با+استفاده+از+مدل+پویایی+سیستم+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-566441-محاسبه+میزان+پیامد+وقوع+شکست+در+شبکه+های+جمع+آوری+فاضلاب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-565224-بررسی+تاثیر+تونل+هاي+زیر+زمینی+بر+عملکرد+لرزه+اي+دره+هاي+U+شکل+با+استفاده+از+روش++عددي+اجزاي+مرزي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-565217-ارزیابی+عملکرد+سیستم+ترکیبی+دیاگرید+در+سازههاي+بلندمرتبه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-565209-راهنما+بررسي+تاثير+نوع+كاني+در+روند+رسوب+گذاری+خاک+های+رسي+با+استفاده+از+روش+اجزای+مجزا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-533568-ارائه+روابط+به+منظور+تعیین+ضرایب+انتشار+طولی+در+فاضلاب+روها+و+زهکش+ها+و+مقایسه+با+نتایج+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-533560-استفاده+از+شبکه+های+عصبی+مصنوعی+آموزش+یافته+با+الگوریتم+PSO+به+منظور+مدلسازی+رواناب+و+مقایسه+نتایج+با+الگوریتم+مورچگان+و+ANFIS.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-533549-تحلیل+هیدرولیکی+رودخانه+کن+با+استفاده+از+مدل+HEC_RAS.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524334-بررسی+اثرات+معکوس+مدیریت+فشار+بر+سرانه+مصرف+آب+شرب+مطالعه+موردي+در+شبکه+توزیع+آب+شهر+تهران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524328-افزایش+ظرفیت+باربری+و+کنترل+پوشش+بتن+در+تقویت+خمشی+تیرهای+بتن+آرمه+بوسیله+ورقهایCFRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524308-ارزیابی+عملکرد+دیوارهای+سه+بعدی+تحت+بارگذاری+انفجار+و+مقایسه+با+دیوارهای+مشابه+تقویت+شده+با+FRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524298-مدلسازی+ارزشگذاری+گزینه+های+سرمایه+گذاری+دارای+ریسک+از+منظر+شخص+تصمیم+گیر+در+پروژه+های+زیر+ساخت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524285-تقویت+دیوار+برشی+آجری+با+استفاده+از+بتن+مسلح.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524279-بررسی+دوام+بتن+در+محیط+هاي+دریایی+بر+حسب+موقعیت+قرارگیري+نسبت+به+تراز+آب+دریا،+مقایسه+موردي+دریاچه+ارومیه+و+خلیج+فارس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524259-بتن+سبک+با+مقاومت+بالا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524255-به+کارگیری+منحنی+های+شکنندگی+در+ارزیابی+آسیب+پذیری+لرزهای+اسکله+های+شمع+و+عرشه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524246-اثرسنجی+به+کارگیری+تسهیلات+غیرهمسطح+در+شبکه+معابر+فوق+اشباع+مطالعه+موردی+منطقه+۳+شهرداری+تهران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524242-اثرسنجی+راهکارهای+مدیریت+ترافیک+بر+تراکم+ترافیک+کلانشهرها+با+تاکید+بر+قیمت+گذاری+عوارض.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524238-مقایسه+عملکرد+روش+های+هوشمند+ANFIS+و+GEP+در+تخمین+عمق+آبشستگی+پایه+های+پل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524234-بررسی+تاثیر+مقاومت+فشاری+بتن+بر+نیروی+جدا+شدگی+ورق+FRP+از+سطح+بتن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524228-بررسی+رفتار+لرزه+ای+ابنیه+حاضر+در+بافت+قدیم+از+طریق+مطالعه+موردی+تعدادی+از+سازه+های+دانشگاه+تبریز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524225-بررسی+عدم+انطباق+شرایط+ساخت+و+بهره+برداری+با+فرضیات+محاسباتی+بر+رفتار+و+عملکرد+سازه+های+موجود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524218-بررسی+تاثیرات+افزودن+نانو+آلومینا+بر+خواص+مکانیکی+بتن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524213-فرآیند+اسمز+مستقیم+و+اصول+اساسی+عملکرد+آن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524208-بهینه+سازی+بهره+برداری+از+مخزن+با+استفاده+از+روش+الگوریتم+چرخه+آب++WCA++مطالعه+موردی+سد+درودزن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524203-تركيب+روش+اجزاء+محدود+بسط+يافته+و+روش+اجزا+محدود+تطابقي+در+آناليز+مسائل+ترك.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524199-بهينه+سازي+تعداد+پاره+سازه+ها+در+تحليل+اجزاي+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524196-بررسی+رفتار+لرزهای+مهاربندهای+شورون+دارای+عضو+پیوند+قائم+مجهز+به+آلیاژ+حافظه+دار+شکلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524189-تعیین+شدت+زلزله+JMA+شهر+تبریز+با+استفاده+از+نتایج+پرسشنامه+اي+مطالعه+موردي+زلزله+هاي+دوگانه+21+مرداد+1391+اهر_+ورزقان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524180-بررسی+کارایی+روش+اینرسی+حرارتی+ظاهری+در+تخمین+رطوبت+سطحی+خاک+با+استفاده+از+تصاویر+سنجیده+ی+modis++مطالعه+موردی++مزرعه+نمونه+آستانه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524174-برآورد+نرخ+تبخیر+از+سطح+دریاچه+ارومیه+در+زمان+حداکثر+تراز+آب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524170-ارزیابی+کمانش+ورق+های+فولادی+یک+و+دو+لایه+به+روش+اجزا+محدود+دوبعدی+و+سه+بعدی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524164-بررسی+عددي+پدیده+شیارشدگی+در+مخلوط+آسفالت+لاستیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524159-بررسی+مولفه+سه+بعدی+سرعت+بر+اثر+استغراق+در+اطراف+آبشکن+سر+سپری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524154-بررسی+تحلیلی+رفتار+اتصالات+داخلی+قابهای+خمشی+بتن+آرمه+ویژه+تحت+اثر+خرابی+پیشرونده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524147-بررسی+مصالح+مناسب+تزریق+در+پی+سد+جگین+و+آبهای+مشابه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524145-مدل+شرکت+در+مناقصات+با+استفاده+از+روش+تصمیم+گیری+Fuzzy+ELECTRE+در+انتخاب+سبد+پروژه+های+پیمانکاران+عمرانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524137-تخمین+پاسخ+های+لرزه+ای+قاب+های+بتن+آرمه+با+استفاده+از+تحلیل+پوش+اور+مودال+اصلاحی+تحت+اثر+رکوردهای+نزدیک+گسل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524132-بررسی+شکست+نمونه+های+بتنی+تحت+خمش+با+استفاده+از+روش+انتشار+آوایی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524130-کنترل+خوردگی+و+تأثیر+آن+بر+مقاومت+سالن+صنعتی+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524123-آزمایش+تک+محوری+و+مقاومت+ضربه+ای+بتن+پلیمری+و+بتن+پلیمری+مسلح+به+فیبر+شیشهای+و+فیبر+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-524118-پیش+بینی+عمق+حفره+آب+شستگی+اطراف+پایه+پل+با+استفاده+از+روش+رگرسیون+ماشین+بردار+پشتیبان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-509274-بررسی+خواص+مهندسی+بتن+خودمتراکم+حاوي+بازدارنده+خوردگی+نیترات+سدیم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-509271-تحلیل+لرزه+ای+سد+بتنی+وزنی+با+در+نظر+گرفتن+اثر+لایه+ی+رسوب،+با+روش+المان+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-504498-بررسی+تیپ+شخصیتی+و+میزان+رضایتمندی+زناشویی+شاغلین+مهندسی+عمران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-504483-اثر+بار+ثقلی+و+نشست+تکیه+گاهی+در+بررسی+پایداري+گنبد+تک+لایه+فضاکار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-496084-ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+سازه+های+بتن+مسلح+با+قابهای+خمشی+کنترل+شده+بر+اساس+ضوابط+تغییر+مکان+نسبی+آیین+نامه+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-496070-ارزیابی+آزمایشگاهی+تیپ+مهار+جانبی+دیوارهاي+غیر+باربر+با+مصالح+بنایی+به+ستونهاي+فلزي+و+جایگزینی+آن+با+اتصالات+پیشنهادي+جدید.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-496061-تأثیر+جانمایی+پیچ+ها+بر+وزن+ورق+اتصال+بادبند+بهینه+با+استفاده+از+روش+ESO.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-496054-مدلسازی+عددی+اثرات+بار+انفجاری+در+داخل+مخزن+بر+رفتار+دینامیکی+سد+های+وزنی+بتنی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-496047-بررسي+تحليلي+رفتار+سيستم+لرزه+ای+مهاربند+کمانش+تاب+همگرای+متعارف+با+مهاربند+کمانش+تاب+طول+کوتاه+در+هندسه+ی+x.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-496041-تحلیل+ترک+مود+I+در+محیط+ایزوتروپ+الاستو+پلاستیک+با+استفاده+از+تئوری+پلاستیسیته+ی+گرادیان+تنشی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-496028-تعیین+ضریب+رفتار+سازه+هاي+مجهز+با+میراگر+نوار+فولادي+با+خم+اولیه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-496024-مقایسه+،+صحت+سنجی+و+پیش+بینی+عددی+و+آزمایشگاهی+مدلهای+پارامتری+شیروانی+های+خاکی+مسلح+شده+توسط+ژئوتکستایل+با+ابعاد+واقعی+Full+Scale.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-496015-تاثیر+طول+ابشکن+با+تعداد+مختلف+دماغه+عمود+بر+ساحل+در+میزان+فرسایش+و+تنش+برشی+بستر+تحت+تاثیر+جریان+های+موازی+سواحل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-496004-شناسایی+خاک+های+مستعد+زمین+لغزش++و+راهکارهای+جلوگیری+از+این+عامل+مخرب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-495991-تحلیل+حساسیت+سدهای+بتنی+وزنی+نسبت+به+مشخصات+بتن+با+استقاده+از+آنالیز+استاتیکی+غیرخطی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-495983-بررسی+اثرات+ضخامت+لایه+های+خاک+بر+عملکرد+لرزهای+سازه+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-495978-بررسی+بهبود+خواص+خاک+با+در+نظر+گرفتن+ناهمسانی+نفو+ذ+ناپذیر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-495967-کنترل+فعال+ارتعاش+قابهای+ساختمانی+هوشمند+به+وسیله+محرک+های+میله+ای+کششی+فعال.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-495960-بهسازی+لرزه+ای+قابهای+خمشی+فولادی+با+سیستم+میراگر+ویسکوز+مایع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-495953-تحلیل+و+مدلسازی+لرزه+ای+سد+سفید+رود+و+تعیین+فشارهای+استاتیکی+و+دینامیکی+با+تغییرات+ترازآب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-495458-تأثیر+زاویه+همگرایی+جت+مستغرق+بر+حداکثر+طول+تأثیر+در+سیال+پذیرنده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-495454-بررسی+آزمایشگاهی+تاثیرهم+زمان+نانو+رس+و+سیمان+بر+روی+مقاومت+برشی+ماسه+انزلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-495453-تولید+بتن+پودری+واکنش+پذیر+با+استفاده+از+ماسه+سیلیسی+موجود+در+مناطق+کویری+ایران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-495449-مقایسه+کیفیت+پسماند+تر+شهر+فسا+با+استاندارد+مواد+قابل+کمپوست.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-495445-بررسیِ+رفتارِ+اتصالِ+فولادیِ+نیمه+گیردار+با+ورقِ+پیچشی+به+روشِ+اجزایِ+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-489180-تحلیل+پایداري+شیروانی+سد+سنگریزه+اي+با+رویه+بتنی+گلورد+با+استفاده+از+روش+المان+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-489162-افراز+ورخ+لغسش+در+گسل+راودگی+شمال+ت+رُان+با+استفاد+از+ريش+المان+اَی+مرزی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-489112-تعیین+حداقل+ممان+اینرسی+سخت+کننده+ها+در+دیوارهای+برشی+فولادی+با+بازشو+در+تئوری+اندرکنش+ورق+و+قاب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-489102-ترکیب+شبکه+عصبی+مصنوعی+و+مدل+مفهومی+HBV+به+منظور+شبیه+سازی+رواناب+روزانه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-488721-بررسی+پایداري+تونلهاي+کم+عمق+با+استفاده+از+روش+مرز+بالاي+آنالیز+حدي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-488690-آسیب+یابی+خرپاها+به+یاری+پاسخ+های+ایستای+دارای+اغتشاش.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-488686-ارزیابی+کارآیی+بتن+های+خود+متراکم+سبک+حاوی+میکروسیلیس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-480854-بررسی+تاثیرتغییرات+مدول+الاستیسیته+و+چسبندگی+خاك+در+گروه+شمع+تحت+بارهاي+جانبی+و+قائم+درخاك+ماسه+اي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-480658-بررسی+تأثیر+شدت+و+مدت+بارندگی+بر+پایداری+شیروانی+های+خاکی+در+شرایط+اشباع_غیر+اشباع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-480656-تخمین+ظرفیت+تیربتن+مسلح+مقاوم+سازی+شده+با+الیاف+مسلح+پلیمرFRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-480624-بررسی+عددی+تاثیر+تغییرات+پارامترهای+هندسی+سازه+موج+شکن+شناور+بر+روی+عملکرد+دینامیکی+آن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-480598-بررسی+اثر+افزایش+دبی+بر+موقعیت+پرش+هیدرولیکی+در+سرریز+سرسره+ای+و+پلکانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-480589-بررسی+خستگی+و+شیارشدگی+مخلوطهای+آسفالتی+نیمه+گرم+با+دو+افزودنی+واکس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-480576-پایش+سلامت+سازهها+با+استفاده+از+شبکه+عصبی+مصنوعی+تغذیه+رو+به+جلو+مبتنی+بر+دادههای+تاریخی+رفتار+سازه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-480569-مطالعه+عددی+مشخصات+جریان+بر+روی+سرریز+جانبی+لبه+تیز+مستطیلی+در+کانال+باز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-480566-مروری+بر+مدل+ویسکوالاستوپلاستیک+خرابی+محیط+های+پیوسته+در+پیشبینی+رفتار+مخلوط+آسفالتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479396-تحليل+پارامتري+عوامل+مؤثر+بر+انتخاب+سيستم+برج+توربينهاي+بادي+کوچک+مقياس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479386-شبیه+سازی+مقادیر+دبی+روزانه+لیقوان+چای+با+استفاده+از+رگرسیون+بردار+پشتیبان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479380-مطالعه+رفتار+مکانيکي+يک+خاک+ماسهای+لای+دار+طبيعي+در+چارچوب+مکانيک+خاک+حالت+بحراني.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479376-بهینه+سازی+قاب+ها+به+کمک+ترکیب+الگوریتم+جامعه+پرندگان+با+روش+کرایگینگ+تحت+اثر+تحریک+زلزله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479367-مدلسازي+سه+بعدي+جريان+ريزگردها+و+بررسي+اثر+معماري+ساختمان+در+توزيع+آنها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479355-کنترل+فعال+سازه+جداسازی+شده+و+میراگر+جرمی+تنظیم+شده+چندگانه+با+منطق+فازی+تحت+زلزله+میدان+نزدیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479314-ارزیابی+لرزهای+دیوار+برشی+بتن+مسلح+مقاوم+سازی+شده+با+الیافFRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479278-ارائه+راهکارهاي+مناسب+جهت+کاهش+خطا+در+ابزار+دقيق+سدهاي+خاکي+و+سنگريزه+اي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479269-راهکاری+نوین+به+منظور+کاهش+تغییر+مکان+های+نسبی+ناشی+از+امواج+لرزه+ای+درون+صفحه+در+مجاورت+عوارض+توپوگرافی+قائم+زمین.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479258-بهينه+سازي+سطح+مقطع+سازه+هاي+خرپايي+با+استفاده+از+الگوريتم+ژنتيك+هوشمند.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479251-حل+مسائل+معکوس+دوبعدی+الاستودینامیک+با+استفاده+ازروش+اجزای+محدود+والگوریتم+فراابتکاری+ازدحام+ذرات.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479245-بررسي+ارتعاش+آزاد+نانوتيرهاي+مدرج+هدفمند+با+بکارگيري+روش+ديفرانسيل+کوادريچر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479240-بررسی+سختی+و+شکلپذیری+اتصال+خمشی+کاهش+یافته+با+شکافهایی+در+جان+تیر+RBS_SW.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479235-بررسی+شبیه+سازی+عددی+پرش+هیدرولیکی+در+حوضچه+های+آرامش+واگرا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479231-مدلسازی+عددی+شمع+های+مهاری+فراساحلی+تحت+اثر+بارهای+ناشی+از+پهلوگيری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479228-بکارگیری+مدلهای+ترکیبی+موجک_ماشین+بردار+پشتیبان+و+برنامهریزی+ژنتیک+در+پیشبینی+سریهای+زمانی+هیدرولوژیکی+مطالعه+موردی+حوضه+آجیچای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479213-تحليل+عددي+تراوش+در+خاک+هاي+غير+اشباع+با+در+نظر+گرفتن+فاز+هوا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479199-ارزيابي+استفاده+از+سيستم+هاي+نوين+درصنعت+حمل+ونقل+ريلي+با+رويكرد+بهينه+سازي+مصرف+انرژي+وافزايش+ايمني.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479193-رفتار+هیسترتیکی+ستون+ها+تحت+تحریکات+تصادفی+زمین.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-479185-شناسایی+دلایل+تاخیر+در+پروژه+های+شهری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477380-اثر+خوردگي+بر+مقاومت+پيوستگي+بتن+معمولي+و+اليافي+در+شرايط+محيطي+مختلف.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477372-شبيه+سازي+عملكرد+سيستمهاي+جمعآوري+آبهاي+سطحي+با+رويكرد+تحليل+حساسيت+مدلهاي+هيدرولوژيكي+مطالعه+موردي+منطقه+41+شهر+تهران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477368-توسعه+زیربرنامه+UELدر+نرم+افزارABAQUS+برای+المان+مرتبه+بالای+ناحیه+چسبنده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477363-مدل+سازی+بارش_+رواناب+با+استفاده+ازمدل+شبکه+فازی+عصبی+تطبیقی+و+مقایسه+آن+با+مدل+های+شبکه+عصبی،+سری+زمانی+و+رگرسیون+خطی+چند+متغییره.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477354-ارزیابی+و+مقایسه+محصول+بارش+ماهواره+PERSIANN_CCS+و+مشاهدات+بارانسنجی،+مطالعه+موردي+شبکه+بارانسنجی+استانهاي+تهران+_+البرز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477339-ارزیابی+عملکرد+روش+میانگین+وزنی+مرتب+شده+OWA+در+ترکیب+نتایج+روشهای+درونیابی+در+تخمین+تراز+آب+زیرزمینی+دشت+دهگلان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477306-مقایسه+حذف+رنگزاهای+قرمز+بازی+64+و+متیلن+آبی+با+استفاده+از+نانولوله+های+کربنی+چند+دیواره+عاملدار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477282-کنترل+آسيب+در+سازههاي+هوشمند+با+استفاده+از+ترکيب+روش+شناسايي+لحظه+اي+آسيب+و+ميراگر+جرمي+تنظيم+شده+نيمه+فعال.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477274-کنترل+پیچش+ساختمانهای+بلند+با+استفاده+از+تلفیق+شناسایی+آسیب+و+دستگاه+کنترل+نیمه+فعال+با+سختی+متغیر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477270-بررسي+اثر+شكل+بازشو+بر+رفتار+لرزه+اي+قاب+هاي+بتن+مسلح+داراي+ميانقاب+مصالح+بنايي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477209-تحکیم+تونل+به+روش+فورپلینگ+در+لایه+های+سست+وریزشی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477206-ارزیابی+تأثیر+خروج+از+مرکزیت+عضو+قطری+در+مهاربندهای+زانویی+بر+عملکرد+قابهای+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477205-طراحي+سنسور+مبتني+بر+بلورهاي+فوتوني+براي+نشتيابي+خطوط+انتقال+آب+شهري.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477202-بررسی+عملکرد+سازه+ها+در+زمین+لرزه+دوگانه+12+مرداد+2932+اهر_+ورزقان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477201-بهينه+يابي+قاب+هاي+فولادي+براساس+روش+جستجوي+ممنوعه+و+بررسي+تأثير+پارامتر+بازه+همسايگي+در+روند+بهينه+يابي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477199-تاثیر+میرایی+بر+رفتار+لرزه+ای+مخازن+جداسازی+شده+توسط+جداساز+آونگ+اصطکاکی+تک+قوسی+تحت+تحریک+زلزله+های+نزدیک+گسل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477194-بررسی+تأثیر+مشخصات+اتصال+کناری+بر+عملکرد+فشاری+مهاربندهای+قطری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477185-مدل+اولویت+بندی+روشنایی+جهت+افزایش+ایمنی+راهها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477181-بهینه+سازی+سطح+مقطع+و+شکل+هندسی+خرپاهای+دوبعدی+و+سه+بعدی++با+استفاده+از+روش+گروه+ذره+هاPSO.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477177-اثرات+میرایی+و+جهت+یافتگی+در+اندازه+گیری+های+میکروترمور؛مطالعه+موردی،شهر+بجنورد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477134-تحلیل+کمانشی+پوسته+های+استوانه+ای+دارای+سخت+کننده+تحت+اثر+ترکیب+بارهای+محوری+و+جانبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477128-تحلیل+کمانشی+پوسته+های+استوانه+ای+چندلایه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477124-ارزیابی+لرزه+ای+بنای+تاریخی+شیخ+حیدر+مشکین+شهر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477118-محاسبه+میدان+لغزش+زلزلهMw7.1+سال+1999+هکتورماین+با+استفاده+از+روش+تفکیک+طیفی+تابع+گرین.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-477110-برآورد+ضریب+انتشار+طولی+آلودگی+در+رودخانه+ها+با+استفاده+از+رگرسیون+بردار+پشتیبان+و+برنامه+ریزی+ژنتیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471804-مکانیابی+خسارت+در+سازه+های+بتن+آرمه+بر+مبنای+بررسی+تغییرات+پارامترهای+دینامیکی+سازه+با+کمک+روش+جذر+مجموع+مربعات.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471801-بررسی+آزمایشگاهی+تاثیر+تاریخچه+تنش+بر+رفتار+خزشی+خاک+ماسه+رس+دار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471793-ارزیابی+شاخص+خسارت+قابهای+فولادی+خمشی+در+ترازهای+عملکرد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471789-کاربرد+سخت+کننده+در+میراگر+مرکزی+حلقه+ای+شکل+برای+کاهش+کمانش+های+موضعی+در+آن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471786-بررسی+آثار+زیست+محیطی+عملیات+حفاري+در+دریا+و+روشهاي+کاهش+آلودگی+ناشی+از+حفاري.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471779-استفاده+عملی+از+تجهیزات+و+فن+آوري+هاي+موجود+درصنعت+ساختمان+درجهت+توسعه+پایدار+با+روش+AHP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471712-اعمال+شرط+مرزی+ورودی+در+شبیه+سازی+جریان+سطح+آزاد+در+مدل+عددی+OpenFOAM.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471694-بررسی+روشهاي+افزایش+مقاومت+نمونه+هاي+کامپوزیتی+در+برابر+برخورد+گلوله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471685-مطالعه+عددی+گروه+ریز+شمع+بر+پتانسیل+روانگرایی+خاک+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471678-بررسی+تصفیه+بیولوژیکی+هوازی+فاضلاب+شیراز+با+استفاده+از+مدیا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471660-مطالعه+و+بررسی+رفتار+اثر+سوراخ+دایروی+در+تیر+کوتاه+غیر+منشوری+در+اتصالات+خمشی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471650-رفتار+چرخه+ای+اتصال+خمشی+تیر+با+جان+کاهش+یافته+به+ستون+قوطی+شکل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471645-ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+میکروپایلهای+مایل+با+نرم+افزار+FLAC3D.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-471630-بررسی+اثر+ساختار+بر+روی+پارامترهای+مقاومت+برشی+خاکهای+سیمانی+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-470200-کنترل+نیمه+فعال+عرشه+سکوهاي+دریایی+با+استفاده+از+ترکیب+میراگرMR+و+جداساز+لرزه+اي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-470196-بررسی+رفتار+قاب+های+خمشی+فولادی+ویژه+تحت+پدیده+خرابی+پیش+رونده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-470195-مکانیابی+بهینه+پارکینگ+های+طبقاتی+با+نرم+افزار+gis.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-470189-تاثیر+ضریب+شکل+طیفی+spectral+shape+factor+بر+روی+احتمال+فروریزش+ساختمان+های+بتن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-470176-معرفی+بتن+آماده+خشک+خود+تراکم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-470170-بررسی+عددی+تاثیر+کمانش+میلگردهای+فشاری+بر+مقاومت+ستون+های+بتن+آرمه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462976-عملکرد+لرزه+ای+اتصال+تیر+به+ستون+در+قاب+خمشی+فولادی+سرد+شکل+داده+شذه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462971-بررسي+پايداري+گنبدهاي+تک+لايه+فضاکاراشودلرهرس+شده+تحت+اثر+بارهای+ثقلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462962-ارزیابی+عوامل+موثر+بر+شکل+گیری+نواحی+بلاتکلیفی+چراغ+دار+زمانبندی+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462954-بررسی+ارتباط+زاویه+اصطحکاک+داخلی+خاک+با+پارامترهای+ژئو+تکنیکی+با+استفاده+از+شبکه+های+عصبی+چند+جمله+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462948-ارزیابی+عملکرد+قاب+های+مهاربند+هم+محور+خود+ایستا+تحت+بارگذاری+لرزه+ای+sc_cbf.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462941-ارائه+یک+الگوی+یکپارچه+در+شناخت+فاکتورهای+موثر+برچسب+گذاری+در+مصالح+ساختمانی+سبز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462931-بررسی+آزمایشگاهی+رفتار+خمشی+تیر+ورق+های+فولادی+با+ناکامی+کروی+در+صفحه+ی+جان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462923-بررسی+تاثیر+آه+ک+و+سیمان+بر+مقاومت+برشی+زهکشی+شده+خاک+بنتونیت+_+ماسه+پیش+تحکیم+یافته.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462918-یک+مدل+الاستو+پلاستیک+جامع+برای+خاک+های+غیر+اشباع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462912-بررسی+تجارب+پیاده+راه+سازی+در+ایران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462896-کارکرد+های+خیابان+پیاده+با+تاکید+بر+شهرهای+ایران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462888-ملاحظاتی+در+سیاست+های+توسعه+حمل+و+نقل+شهری+با+تاکید+بر+کلان+شهر+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462501-بررسی+تاثیر+نوع+و+محل+ژئوسنتتیک+بر+پاسخ+روسازیهای+آسفالتی+با+رفتار+ویسکوالاستیک+با+استفاده+از+روش+المانهای+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462488-شبیه+سازي+تاثیر+پل+بر+روند+رسوبگذاري+و+فرسایش+رودخانه+با+استفاده+از+مدل+HEC_RAS+مطالعه+موردي+رودخانه+پلرود+استان+گیلان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462478-بررسی+اثر+نوع+و+دانه+بندی+خاک+بر+ناحیه+انتقال+فیلتر+در+سیستم+های+مرکب+خاک_+ژئو+تکستایل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462471-مقایسه+میانیابی+دادههاي+ماهانه+بارش+با+استفاده+از+روش+کریجینگ+و+شبکه+عصبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462459-انتخاب+بهترین+پارامترهاي+شبکه+عصبی+ANN+به+منظور+تخمین+دادههاي+بارش+ماهانه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-462387-بررسی+ظرفیت+باربری+اتصالات+پیچی+تیرچه+های+سرد+نورد+شده+به+تیرهای+اصلی+درساختمان+های+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-459292-روش+پیشنهادی+ماتریسی+نقشه+برداری+کنترل+و+ساخت+قطعات+پل+های+پیش+ساخته.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-456741-اثرات+افزايش+تعداد+المانهاي+باربر+جانبي+سازه+بر+ميزان+شكل+پذيري+سيستم+در+ساختمانهاي+فولادي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-456738-بررسی+آزمایشگاهی+پروفیل+آبشستگی+در+اثر+جت+افقی+در+پایین+دست+دریچه+هاي+کشویی+ساده+و+هلال+دار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-456715-بررسی+نحوه+تاثیر+تحلیل+های+دینامیکی+خطی+و+غیرخطی+بر+بازتاب+های+سازه+مطالعه+موردی+قاب+بتنی+5+طبقه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-454254-بررسی+و+نقش+اخلاق+مهندسی+در+پروژه+هاي+صنعتی+مطالعه+موردی+پروژه+های+صنعتی+شرکت+فولاد+خوزستان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-454249-پایداري+اخلاقی+در+روزگار+سخت+سازمان+هاي+مهندسی+با+روی+کرد+مهندسی+عمران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-454247-ساختن+در+طبیعت،+با+تاکید+بر+اخلاق+اسلامی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-445706-ارزیابی+بهبود+رفتار+مقاومتی+ماسه+بادي+با+افزودن+رزین+پلیمري+با+پایه+آمینی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-445699-تعیین+میزان+لقی+بهینه+در+اتصال+مهاربند+هم+محور+به+قاب+خمشی+فولادی+با+استفاده+از+تحلیل+تاریخچه+زمانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-445694-تعیین+تراکم+نیل+بهینه+بر+مبناي+کنترل+ضریب+اطمینان+تعادل+حدي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-445692-روش+های+پیش+بینی+زلزله+ناشی+از+علائم+سطحی+روانگرایی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-445687-هیدرودینامیک+سرریزهای+کنگره+ای+انحنا+دار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-445682-بررسي+عددي+و+تحليلي+يك+اتصال+نيمه+صلب+فولادي+جديد+تحت+بارگذاري+لرزه+اي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-445677-استخراج+منحنیهای+IDF+از+دادههای+روزانه+بارش+مطالعه+موردی+ايستگاه+سينوپتيك+مشهد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-445628-بررسی+عملکرد+دیوارهای+برشی+کوپل+بتنی+با+تیرهای+پیوندی+مختلف.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-445623-ترميم+ژئوتكنيكي+يك+كانال+ساخته+شده+درخاك+مسئله+دار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-445619-کاربرد+بتن+های+هوشمند+توانمند+در+المان+های+سازه+های+بتنی+با+دیدگاه+اثرات+اقتصادی+و+چرخه+حیات+پروژه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-445616-بررسی+تاثیر+عامل+بار+محوري+بر+طول+مفصل+پلاستیک+در+ستون+هاي+بتن+مسلح+تحت+اثر+انفجار+از+راه+دور.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-442459-تحلیل+هیدرودینامیکی+جریان+بر+روی+سرریزهای+کلیدپیانویی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-440194-روشی+جدید+برای+تعیین+محل+سنسورها+جهت+نظارت+بر+سلامتی+سازه+پل+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-440189-بررسی+عملکرد+میراگر+جرمی+تنظیم+شونده+در+زمان+خرابی+ناشی+از+خستگی+در+توربین+بادی+فراساحلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-440179-ارائه+یک+مدل+برای+تعیین+مناسب+ترین+روسازی+به+وسیله+نرم+افزار+MEPDG+مطالعه+موردی+شهر+بندرعباس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-440172-انتخاب+نوع+لوله+مناسب+در+ساخت+شبکه+های+آبرسانی+به+مناطق+کم+جمعیت+با+روش+owa_topsis+و+لحاظ+اجتماعی+گروهی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-436744-بررسی+اثرات+اجرای+نوارهای+صداساز+در+راه+های+برون+شهری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-436739-تعیین+ظرفیت+فشاری+مقطع+نبشی+فولادی+سرد+نورد+شده+با+استفاده+از+روشهای+آیین+نامه+ای+و+آزمایشگاهی+و+مقایسه+بین+آنها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-436731-طراحی+سیستم+ذخیره+سازی+و+جمع+آوری+پسماندهای+شهری+به+کمک+نرم+افزارهای+transcad+و+arcgis.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-436576-ظرفیت+سنجی+و+مکانیابی+مراکز+پردازش+و+بازیافت+پسماندهای+استان+فارس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-436560-تاثیر+مصالح+ریزدانه+بر+تثبیت+بیولوژیکی+خاک+های+ماسه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-436554-روش+تلفیقی+تحلیل+برگشتی+جهت+مطالعه+پایداری+شیروانی+های+خاکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-436550-بررسی+تاثیر+بنتونیت+بر+مقاومت+استاتیکی+ماسه+سست+با+استفاده+از+آزمایش+سه+محوری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-436541-بررسی+تاثیر+ریژدانه+های+پلاستیک+بر+رفتار+و+مقاومت+برشی+ماسه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-436506-ارزیابی+ارتعاشات+زمین+ناشی+از+عملیات+شمعکوبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-436499-معرفی+روش+مناسب+براي+ارزیابی+سریع+آسیبپذیري+لرزه+اي+ساختمانهاي+مسکونی+متداول+شهر+تبریز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-436492-محاسبه+تحلیلی+میزان+فرسایش+کناره+رودخانه+زاینده+رود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-434679-بهبود+فرایند+غشایی+MBR+با+گرانول+سازی+هوازی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-434675-حذف+کدورت+در+شیوه+های+متداول+و+نوین+تصفیه+آب+شرب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-434674-بررسی+آزمایشگاهی+تأثیر+زمان+بر+راندمان+تله+اندازی+مواد+در+حوضچه+های+رسوبی+در+مجاری+آب+و+فاضلاب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-434669-مدلسازی+تغییرات+غلظت+کلر+و+بررسی+اثرات+آن+در+شبکه+های+توزیع+آب+با+استفاده+از+مدل+EPANET.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-433496-بهبود+خواص+فیزیکی+و+مکانیکی+آسفالت+گرم+تحت+تأثیر+توأم+استایرن+بوتادین+استایرن+و+آهک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-433491-بررسی+ضریبرفتارآیین+نامه+2800+برای+قاب+های+بتن+آرمه+بر+اساس+روش+FEMA+P695.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-433486-پيش+بيني+ارتفاع+غوطه+وري+جريان+غليظ+با+استفاده+از+مدل+تلاطمي+RNG+و+شبكه+هاي+عصبي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-433480-پيش+بيني+مقاومت+پيوستگي+بتن+و+ميلگردهاي+مدفون+با+استفاده+از+شبكه+هاي+عصبي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-433475-تاثیر+تثبیت+بیولوژیکی+خاک+بر+منحنی+نگهداشت+آب+–+خاک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-433471-بررسی+رفتار+روانگرایی+ماسه+مسلح+شده+با+الیاف+نخ+تایر+با+استفاده+از+آزمایش+سه+محوری+تناوبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-433453-بررسي+اثر+شرايط+مرزي+شمع+ها+بر+پارامتر+امپدانس+تحت+بارگذاري+هارمونيك+جانبي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-433308-نقش+الیاف+پلی+پروپیلن++بر+خصوصیات+ملاتهای+سیمانی+حاوی+دوده+سیلیس.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-433306-بررسی+اثر+عوامل+مختلف+بر+ضریب+اصلاح+K+در+ارزیابی+پتانسیل+روانگرایی+خاکهای+ماسه+ای+با+استفاده+از+نتایج+آزمایشگاهی+با+دستگاه+سه+محور.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-433304-ارزیابی+آزمایشگاهی+اثر+افزودنیهاي+آسفالت+نیمه+گرم+در+بازیافت+آسفالت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-432203-بررسی+رفتار+قابهای+فولادی+تحت+اثر+ناکاملی+هندسی+در+مختصات+گرهی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-431618-بررسی+اثر+رطوبت+در+رفتار+چسبندگی+مصالح+CFRP+به+تیرهای+بتن+آرمه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-431594-ارزيابي+عددي+تاثير+جابجايي+گسل+امتداد+لغز+بر+بازتاب+خطوط+لوله+فولادي+مدفون.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-431583-بررسی+عملکرد+بادبندهای+کمانش+نا+پذیر+در+ساختمان+های+بلند+فلزی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-431576-بررسی+ریسک+های+ترکیب+ماشین+آلات+حفاری+در+پروژه+های+قطار+شهری+با+استفاده+از+روش+آنالیز+ریسک+برنامه+ای+و+مدل+پیشرفته.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-431568-بررسی+تغییرات+پارامترهای+دینامیکی+ماسه+فیروزکوه+تحت+دامنه+کرنش+متوسط.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-431562-بررسی+عملكرد+پوزولان+تراس+بر+خواص+مكانيكی+و+دوام+بتن+خود+تراكم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-431542-خالص+سازي+و+احيا+نانولوله+هاي+کربني+خام+و+آلوده+به+رنگ+متيلنبلو+توسط+ماکرويو+خانگي+اصلاح+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-431539-استفاده+از+مدل+استاتیکی+در+ارزیابی+کمی+ریسک+میکروبی+فاضلاب+تصفیه+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-431534-مشارکت+ذينفعان+در+ارزيابي+اثرات+زيست+محيطي+پروژههای+عمراني.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-431526-تصفیه+آبهای+آلوده+به+فنول+با+استفاده+از+نانو+رس+اصلاح+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-431522-مقایسه+روش+های+حجم+محدودنرم+افزار+OpenFOAM++و+المان+محدود+نرم+افزارANSYS+در+مدلسازی+سه+بعدی+جریان+در+تانک+تصفیه+آب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-429260-تاثیر+شیب+معکوس+و+زبری+بستر+بر+خصوصیات+پرش+هیدرولیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-429258-ارزیابی+روسازیهای+نف+وذپذیر+با+رویکرد+مدیریت+ریسک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-429257-بررسی+رفتار+سازه+های+فولادی+دارای+المان+های+میراگر+نیمه+فعال+در+برابر+انفجار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-429253-اصول+طراحی+روسازی+نفوذپذیر+در+حذف+آلاینده+از+رواناب+سطحی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-429245-بررسی+آزمایشگاهی+انتقال+و+نشست+رسوبات+چسبنده+در+پساب+کارخانجات+صنعتی+درمناطق+ساحلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-429244-بررسی+پارامترهای+تاثیرگذار+بر+حرکت+نانوذرات+اکسیدآهن+Fe3O4+تثبیت+شده+با+پلی+اکریلیک+اسید+در+یک+محیط+متخلخل+یک+بعدی+خاکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-429243-مطالعه+مروری+بر+عملکرد+فرآیند+تلفیقي+فنتونسیستمهای+بیولوژیکي+در+تصفیه+فاضلابهای+حاوی+رنگزا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-429241-ارزیابی+اطمینان+پذیری+تصفیه+خانه+آب+به+روش+تحلیل+درخت+خطای+فازی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-429201-بررسی+کمی+و+کیفی+فاضلاب+تصفیه+خانه+شهرک+های+صنعتی+علی+آباد+و+ارائه+راهکار+جهت+بهبود+کارایی+سیستم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-428004-حذف+نیترات+از+فاضلاب+با+استفاده+از+روش+انعقاد+الکتریکی+مدلسازی+به+کمک+روش+رویه+پاسخ+RSM+.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427996-بررسی+شرایط+گسترش+پدیده+اصطکاک+جداری+منفی+در+رادیه+شمع+های+منفصل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427988-بررسی+تأثیر+پارامترهای+مقاومتی+و+هندسی+میان+لایه+شنی+بر+عملکرد+سیستم+پی+رادیه+شمع+منفصل++NCPRF+در+خاک+ماسه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427930-مقايسه+روش+هاي+پارامتري+و+ناپارامتري+براي+تحليل+سري+زماني+سطح+آب+درياي+مازندران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427912-مقایسه+تأثیر+درجه+تراکم+دانسیته+نسبی+و+دانه+بندی+در+اندرکنش+ماسه+ژئوگرید+و+ماسه+ژئوتکستایل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427187-تبیین+جامعه+شناختی+نقش+سرمایه+اجتماعی+در+کارآفرینی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427184-ارزیابی+و+تحلیل+مکانیابی+شهر+جدید+مطالعه+موردی+ایوانکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427178-ارائه+مدل+بهبود+عملکرد+سازمان+خصوصی+در+حوزه+مدیریت+دانش+با+رویکرد+BSC.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427169-تحلیل+سازه+های+تاثیر+گذار+بر+توانمند+سازی+کارآفرینان+کشاورزی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427141-تحلیل+تاثیر+سرمایه+ی+اجتماعی+بر+تشخیص+فرصت+ها+در+توسعه+کار+آفرینی+کشاورزی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427131-موانع+تصمیم+گیری+تیمی+در+کسب+و+کارهای+نوپا+ارائه+نقشه+راه+برای+شرکتهای+مستقر+در+مراکز+رشد+و+پارک+های+علم+و+فناوری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427069-بررسی+تاثیر+دوره+های+کارآموزی+،+بر+مهارت+عملی+و+رابطه+مهارت+های+عملی+با+خود+کارآمدی+در+دانشجویان+مرکز+آموزش+علمی+کاربردی+هپکو.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427054-تاثیر+نقش+مدل+های+آموزش+کارآفرینی+متمرکز+و+غیر+متمرکز+با+رویکردهای+نوین+در+آموزش+های+علمی+کاربردی+و+ایجاد+اشتغال+در+کشور.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427045-مدیریت+و+کسب+و+کارهای+کوچک+و+متوسط.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-427041-رابطه+بین+قابلیت+های+مدیریت+دانش+و+انتقال+فناوری+در+سازمانهای+صنعتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-426356-بررسی+اثر+همزمان+تثبیت+با+آه+ک+و+تسلیح+با+الیاف+مصنوعی+بر+مقاومت+کششی+و+فشاری+خاک+های+رسی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-426351-بررسی+ناحیه+ی+تاثیر+شمع+های+تکی+و+گروهی+در+ماسه+تحت+بارگذاری+محوری+فشاری+با+استفاده+اس+مدلسازی+عددی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423922-بررسی+روانگرایی+خاکهای+ماسه+ای+اشباع+با+استفاده+از+روش+انرژی+به+وسیله+دستگاه+برش+پیچشی+استوانه+توخالی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423920-بررسی+آزمایشگاهی+اثر+سیمان+بر+رفتار+مکانیکی+ماسه+های+تثبیت+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423916-ارزیابی+اقتصادي+و+زیست+محیطی+استفاده+از+شمع+هاي+حرارتی+در+ایران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423910-مدل+سازي+مکانیکی_حرارتی+شمع+هاي+حرارتی+با+استفاده+از+روش+هاي+عددي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423906-تأثیر+پلیمر+استایرن+بوتادین+استایرنSBSبر+خستگی+مخلوطهاي+آسفالت+ولرم+WMA.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423895-الگوي+رتبه+بندي+نقاط+حادثه+خیز+مسیر+برون+شهري+با+استفاده+از+ممیزي+ایمنی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423888-بررسی+و+مقایسه+نواحی+تاثیر،+نشست+های+سطح+زمین+و+تاج+تونل+بر+اثر+حفر+تونلهای+تکی+و+دوقلو+در+سنگ+با+استفاده+از+مدلسازی+عددی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423882-بررسی+منحنی+های+اندرکنش+درستونهای+بتنی+مقاومسازی+شده+با+FRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423876-مطالعه+و+تحلیل+عددی+ستونهای+سنگی+تسلیح+شده+به+صورت+مرکب+قائم+و+افقی+با+ژئوسنتتیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423870-بررسی+پارامتر+های+تحکیم+و+تراکم+در+خاک+های+رسی+مسلح+به+ضایعات+الیاف+نخ+تایر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423864-تاثیر+تزریق+ناقص+درزهای+انقباض+بر+رفتار+غیر+خطی+سدهای+بتنی+دو+قوسی+تحت+بارهای+هیدرو+استاتیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423709-مطالعه+ی+آزمایشگاهی+تغییرات+پارامترهای+دینامیکی+ماسه+ی+چمخاله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423704-اصلاح+خاک+متورم+شونده+با+استفاده+از+سربار+کارخانه+ذوب+آهن+اصفهان+و+الیاف+اکریلیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423698-بررسی+اثر+تثبیت+کننده+و+تسلیح+کننده+زیست+محیطی+روی+خصوصیات+مقاومتی+خاک+رس+تورم+پذیر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423692-مقایسه+ظرفیت+باربری+پی+سطحی+واقع+بر+شیب+خاکی+مسلح+به+المان+جدید+برید+و+ژئوتکستایل+در+حالت+دو+بعدی+و+سه+بعدی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423690-مقایسه+ارزیابی+ظرفیت+باربری+پی+سطحی+واقع+بر+شیب+خاکی+مسلح+به+برید+و+ژئوگرید.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423682-ارزیابی+ظرفیت+باربری+پی+سطحی+واقع+بر+شیب+خاکی+مسلح+به+برید.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423675-بررسی+آزمایشگاهی+اثر+طوقه+های+مشبک+بر+الگوی+فرسایش+در+اطراف+پایه+پل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423672-مقایسه+عملکردی+آبگیر+مستقیم+عمیق+گنبدی+و+استوانه+ای+از+لحاظ+مکش+رسوبات+در+واحدهای+نمک+زدایی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423668-ارزیابی+تاثیر+نانو+اکسیدسیلیس+بر+رفتار+ویسکوالاستیک+مخلوط+های+آسفالت+ماستیک+درشت+دانه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423659-تاثیر+صلبیت+چشمه+اتصال+بر+رفتار+دینامیکی+اتصالات+آکاردونیک+A+W+RBS+در+قاب+های+خمشی+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423297-كاربرد+آناليز+قابليت+اطمينان+و+تحليل+ريسك+در+طراحي+سنگچين+جهت+حفاظت+از+بستر+رودخانه+در+محل+پايه+هاي+پل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423243-روش+زمانبندی+کسب+شده+و+پیش+بینی+زمان+و+هزینه+نهایی+پروژه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423239-بررسی+اثرات+رفتار+غیر+خطی+سازه+فوقانی+بر+روی+عملکرد+سیستمهای+جداساز+لرزه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423235-پیش+بینی+عمق+آبشستگی+موضعی+پایه+پل+با+استفاده+از+الگوریتم+بهینه+یابی+جفت+گیری+زنبورهای+عسل+HBMO.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423226-ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+سازه+های+فلزی+با+مهاربند+خرپایی+در+حوزه+نزدیک+گسل+مطالعه+موردی+شهر+شیراز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-423217-بررسی+رفتار+خاک+مسلح+با+ژئوتکستایل+با+استفاده+از+آزمایشهای+نسبت+باربری+کالیفرنیا+CBR++و+سه+محوری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-422193-بررسی+عددي+عوامل+تاثیر+گذار+بر+عملکرد+لرزه+اي+اتصالات+تیر+به+ستون+در+قابهاي+فلزي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-422190-مدلسازي+قاب+ساختمانی+در++FLAC2D+و+صحت+سنجی+نتایج+با+SAP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-422188-ارزیابی+معیار+های+کنترلی+سازه+تحت+اثر+زلزله+های+حوزه+نزدیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-422186-روشی+برای+تعيين+مقدار+نيروی+پيشتنيدگی+در+سازههای+پيش+تنيده+موجود+با+استفاده+از+آزمايشهای+رفتارسنجی+کلی+به+کمک+الگوريتم+ژنتيک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-422161-نیاز+سنجی+ارائه+درس+اخلاق+مهندسی+به+دانشجویان+مهندسی+عمران+دانشگاه+تبریز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421046-ارزیابی+تغییر+رژیم+آبدهی+ماهانه+و+فصلی+رودخانه+ها+در+دوره+تغییر+اقلیم+با+رویکرد+ناپارامتری+استان+مازندران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421045-بررسی+فازی+هزینه+های+کیفیت+ساختمان+سازی+ایران+با+محوریت+نیروی+انسانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421043-اندازهگیري+پارامترهاي+دینامیکی+دیوارهاي+خاکی+میخکوبی+شده+با+استفاده+از+ثبت+و+آنالیز+دادههاي+خردلرزهاي.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421042-ارزیابی+روابط+براورد+بار+کل+رسوب+در+مهندسی+رودخانه+مطالعه+موردی+رودخانه+سیاهمزگی+گیلان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421041-تاثیر+توزیع+نیروی+جرم+بر+رفتار+لرزه+ای+ساختمان+های+بتن+ارمه+تحت+اثر+زمین+لرزه+های+نزدیک+گسل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421039-تاثیر+محتوایفرکانسی+زلزله+در+ترتیب+وقوع+و+محل+تشکیل+مفاصل+پلاستیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421032-بررسی+گزینه+های+مختلف+آب+بندی+پی+سدهای+خاکی+با+عمق+آبرفت+زیاد+مطالعه+موردی+سد+شهرچای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421030-حل+عددی+جریان+غیر+دائمی+در+کانالها+به+روش+خطوط+مشخصه+و+تفاضل+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421029-مقایسه+روش+های+رانگ+_+کوتا،+کوتا+_+مرسون+و+هیندز+برای+محاسبه+پروفیل+سطح+آب+در++کانال+سریس+جانبی+سدها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421028-تحلیل+عددی+ظرفیت+باربری+و+دوران+حاصل+از+بار+برون+محور+پیهای+سطحی+بر+روی+خاک+ماسهای+به+روش+تفاضل+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421024-مدلسازی+عددی+تشکیل+مخروط+سطح+تماس+آب+شور+و+شیرین+در+یک+چاه+با+نفوذ+ناقص+در+آبخوان+ساحلی+به+روش+جزء+تحلیلی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421023-تاثیر+رینگ+سخت+کننده+بر+پایداری+کمانشی+برج+های+خنک+کننده+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421017-تحلیل+تنشهاي+پسماند+ناشی+از+جوشکاري+در+صفحات+داراي+بازشو+و+سختکننده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-421016-تحلیل+حرارتی+سد+بتنی+دو+قوسی+شهید+رجایی+تحت+تغییرات+محیط.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-420642-ارزیابی+دبی+عبوری+و+بررسی+میزان+افت+انرژی+در+مدخل+خروجی+از+سرریزهای+نیلوفری+ساده+و+پلکانی+در+حالت+کنترل+روزنه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-420639-بررسی+آزمایشگاهی+تأثیر+پله+ها+بر+دبی+عبوری+از+سرریز+نیلوفری+و+میزان+افت+انرژی+در+مدخل+خروجی+آن+در+حالت+کنترل+تاج.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-420628-مطالعه+پاسخ+ساختمانهای+فولادی+با+لحاظ+نمودن+انذرکنش+غیرخطی+خاک+و+سازه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-420621-تعیین+ظرفیت+باربری+تیرعمیق+بتنی+به+روش+حدی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-420614-شناسایی+آسیب+در+عرشه+پل+بتنی+دو+دهانه+با+استفاده+از+روش+های+شناسایی+آسیب+بر+پایه+ارتعاش.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-420613-تغییرات+بالاروی+موج+در+موج+شکن+های+صلب+با+استفاده+از+روش+عددی+هیدرو+دینامیک+ذرات+هموار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-420607-طراحی+و+بررسی+عملکرد+لرزه+ایی+اتصال+سازه+ی+شیشه+ایی+تحت+اثر+نیروی+زلزله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-420605-بررسی+عملکرد+کانالت+در+شبکه+های+آبیاری+و+ارائه+راهکارهایی+جهت+کاهش+مشکلات+ساخت+و+بهره+برداری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-420604-حساسیت+سنجی+روش+های+متداول+اعمال+بار+برکنش+در+سدهای+وزنی+نسبت+به+ارتفاع+سد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-420602-ارائه+روشی+محاسباتی+براي+تعیین+توزیع+احتمالاتی+پاسخ+لرزه+اي+سیستم+هاي+دینامیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-420598-مقایسه+افزایش+ارتفاع+بر+ضریب+رفتار+سیستم+دیوار+برشی+فولادی+با+مهاربندی+هم+محور.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-419366-امکانسنجی+اقتصادی+بازیافت+ضایعات+ساختمانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-419364-استفاده+از+شاخص+بارش+استاندارد+در+پيش+بيني+و+پايش+سيل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-419363-مدلسازی+انتخاب+خطوط+هوایی+با+استفاده+از+مدل+لوجیت+چندگانه+مطالعه+موردی+فرودگاه+بین+المللی+مهرآباد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-419361-بررسی+سه+بعدی+جریان+در+اتصال+90+درجه+کانال+های+باز+با+استفاده+از+نرم+افزار+fluent.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-419358-تحليل+اندركنش+دیناميکی+سد+و+مخزن+با+استفاده+از+روش+اجزاء+محدود+طيفی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-419357-تاثیر+استفاده+از+الیاف+فولادی+در+بتن+های+خود+متراکم+SCC.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-419356-انتخاب+بهترین+شاخص+آسیبپذیری+RISK_UE+با+استفاده+از+میکروترمورها+برای++ساختمانهای+اسکلت+فولادی+در+شهر+کرمانشاه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-419348-بررسي+بكارگيري+فولاد+كم+مقاومت+براي+طراحي+لرزه+اي+قاب+فولادي+با+مهاربندگوشه+به+روش+اجزاي+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-417981-بررسی+کارآیی+شاخص+خسارت+اطمینان+مودًی+در+نمونه+های+آزمایشگاهی+از+انواع+مختلف+المان+های+سازه+ای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-417975-بررسی+تاثیر+جمع+شدگی+کرنشی+بتن+بر+میزان+ترک+خوردگی+بتن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-417971-تحلیل+عددی+اثر+قوس+زدگی+در+پایدارسازی+شیروانی+های+خاکی+با+استفاده+از+تکنیک+شمع+کوبی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-417969-بررسی+تاثیر+ناکاملی+اولیه+در+رفتار+تیرورق+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-417045-تهیه+مدل+ارزیابی+سناریوهای+تولید+کودکمپوست+ازپسماندهای+جامدشهری+درایران+مطالعه+موردی+شهرتبریز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-417042-استفاده+از+روش+کارآمد+HLLC+برای+مدلسازی+موج+ناشی+از+شکست+سد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416987-بررسی+مقایسه+ای+کاربرد+شبکه+عصبی+مصنوعی+و+رگرسیون+خطی+در+مدل+تحلیل+منطقه+ای+سیلاب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416983-بهینه+سازی+توپولوژی+براساس+قابلیت+اعتماد+در+سازه+های+تحت+اثر+بارحرارتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416980-بررسی+تأثیر+بهینه+سازی+توپولوژی+براساس+قابلیت+اعتماد+در+سازه+های+پیوسته.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416974-تعیین+ظرفیت+دیوار+برشی+بتنی+به+روش+حدی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416967-مقایسه+پارامترهای+تحکیم+ثانویه+خاک+رس_لای+توسط+سلول+تحکیم+هیدرولیکی+پیشرفته+وآزمایش+ادئومتری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416718-بررسی+پارامتریک+تاثیر+زوایای+مختلف+گسلش+بر+فونداسیونها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416709-تقویت+صفحات+فولادی+دارای+بازشو+بااستفاده+ازسخت+کننده+تحت+اثربارهای+انفجاری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416705-تحلیل+دینامیکی+غیرخطی+صفحات+فولادی+تحت+اثربارهای+انفجاری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416695-بررسی+تاثیر+نوع+دانه+بندی+روش+سوپرپیو+بر+خصوصیات+حجمی+آسفالت+گرمHMA.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416686-مطالعه+رفتارلرزه+ای+سیستم+نوین+دیوارهای+برشی+فولادی+تقویت+شده+با+FRP+CSPSW.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416677-مدل+تأثیر+توسعه+حمل+و+نقل+جاده+ای+بر+رشد+ارزش+افزوده+کشور+با+استفاده+از+الگوی+خودرگرسیون+برداری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416665-بررسی+تغییر+دهانه+وضخامت+ورق+بررفتاردیوارهای+برشی+فولادی+تقویت+شده+با+الیاف+GFRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416658-بررسی+عددی+میدان+فشار+در+نزدیکی+هواده+جریان+داکت+بدون+هوادهی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416647-محاسبه+طول+همپوشانی+میلگرد+با+استفاده+ازظرفیت+آج+عرضی+میلگرد+دراتصال+مکانیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-416632-ارزیابی+لرزه+ای+ساختمان+های+جداسازی+شده+ی+پایه+تحت+اثر+زلزله+های+حوزه+ی+نزدیک+گسل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414094-تاثیر+مقاوم+سازی+ستونهای+بتن+مسلح+با+استفاده+ازپلیمرهای+الیافی+مسلح+FRP+تحت+اثربارمحوری+فشاری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414090-بررسی+کارایی+روش+طراحی+مستقیم+مبتنی+بر+تغییر+مکان+درقابهای+خمشی+فولادی+نامنظم+در+ارتفاع.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414084-بررسی+مقاوم+سازی+اتصالات+قاب+های+خمشی+بتنی+متوسط+تحت+بار+جانبی+با+استفاده+از+زره+فولادی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414080-مقایسه+خواص+بتن+پودری+واکنشپذیر+و+بتن+پودری+واکنشپذیر+سبک+اصلاح+شده+با+پلیمر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414075-شبیه+سازی+جریان+ناماندگار+در+اثر+تغییر+تقاضا+درشبکههای+توزیع+آب+مطالعه+موردی+شبکه+توزیع+آب+شهرک+صنعتی+ملوسجان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414069-مدلسازی+متوسط+حجم+روزانه+ترافیک+با+استفاده+از+شبکه+های+عصبی+انتشار+برگشتی+BP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414065-برآورد+عمق+آبشستگی+موضعی+اطراف+پایه+های+پل+باآرایش+مرکب+تحت+اثرجریان+آب+زلال+با+استفاده+ازروش+دسته+بندی+گروهی+داده+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414056-مقایسه+دوروش+طبقه+بندی+فاکتوربلوغ+و+زمان+گیرش+درجهت+کاهش+نف+وذپذیری+درزه+های+اجرایی+درسدهای+بتن+غلتکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414044-بررسی+مقاومت+برشی+و+فشاری+درزه+های+اجرایی+دردوروش+طبقه+بندی+فاکتوربلوغ+و+زمان+گیرش+درسدهای+بتن+غلتکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414029-مقایسه+مقاومت+مخلوطهای+آسفالتی+در+برابر+ترک+خوردگی+با+بکارگیری+روش+های+انرژی+جذب+شده+مدل+برگر+و+انرژی+کرنش+خزشی+مستهلک+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414027-بررسی+اثر+استفاده+از+پودر+لاستیک+بر+خستگی+مخلوط+های+آسفالت+بازیافتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414021-مقایسه+میزان+ایمنی+لرزه+ای+درویرایشهای+اخیرآیین+نامه+ACI+براساس+روش+ارزیابی+FEMA+P695.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414013-Effect+of+inelastic+soil+structure+interaction+on+distribution+of+seismic+vulnerability+in+special+moment+frame+RC+structures.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-414006-شبیه+سازی+سه+بعدی+شالوده+توربینهای+بادی+به+روش+عددی+اختلاف+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-413675-توسعه+یک+روش+تحلیلی+برای+بررسی+فشار+حفرهای+آب+درپدیده+Hydraulic+Scouring.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-413672-بررسی+تأثیر+تغییرات+دما+و+فرکانس+بارگذاری+بر+حساسیت+رطوبتی+مخلوطهای+آسفالتی+اصلاحشده+با+پلیمر+SBS.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-413668-کاهش+شاخصهایTSS+و+TDS+پساب+خروجی+با+مطالعه+نرخ+بارگذاری+واحدهای+هوادهی+و+تهنشینی+ثانویه+–+مطالعه+موردی++تصفیه+خانه+اصفهان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-413662-ارزیابی+تاثیر+طول+و+زاویه+نصب+میخها+در+پایدارسازی+دیواره+گود+به+روش+میخکوبی+با+استفاده+از+تحلیل+عددی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-413647-تاثیر+پوزولانهای+میکروسیلیس،+متاکائولن+و+زئولیت+بر+خواص+مکانیکی+بتن+سبک+سازهای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-413631-نقشه+خطرزمین+لرزه+احتمالاتی+درسواحل+دریای+خزر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-413607-بحران+دریاچه+ارومیه+بحران+آب+در+کشور.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-413576-بازتاب+لرزهای+غیرخطی+درگروه+شمع+واقع+در+خاک+لایهای+با+در+نظر+گرفتن+اثرات+اندرکنش+کینماتیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-405031-شبیهسازی+تولید+رسوب+حوضه+آبریز+رودخانه+کن+با+استفاده+از+مدل+SWAT+و+SWAT_CUP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404975-تعیین+مسیر+گردش+نیروی+لرزهای+در+گره+مهاربندی+شده+در+قابهای+با+تیر+پیوسته+وستون.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404968-رفتار+بتن+تحت+بارگذاری+یکنواخت+و+دوره+ای+فشاری+رفت+و+برگشتی+با+استفاده+از+مدل+پلاستیسیته+سطح+تسلیم+زلزله+مراتبی+HISS.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404956-کاربرد+شبیه+سازی+در+برنامه+ریزی+ساخت+بزرگراه+های+طبقاتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404950-بررسی+ضریب+دبی+جریان+در+مدل+ترکیبی+سرریز_+دریچه+منشوری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404947-مدل+تأثیر+توسعه+حمل+و+نقل+جاده+ای+بر+رشد+ارزش+افزوده+کشور+با+استفاده+از+الگوی+خودرگرسیون+برداری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404937-مطالعه+عددی+اثر+پخ+شدگی+گوشه+پایین+دست+اتصال+بر+الگوی+جریان+در+تلاقی+09+درجه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404923-کمینه+کردن+اثرات+ناشی+از+انتشار+آلودگی+پس+از+تشخیص+وقوع+آن+در+شبکه+های+توزیع+آب+شهری.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404917-بکارگیری+روش+های+آماری+و+هوشمند+در+تحلیل+عملکرد+پمپ+های+ضربه+قوچی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404909-مدلسازی+فیزیکی+اثر+گسلش+معکوس+بر+شریان+های+حیاتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404899-بررسی+رفتار+لرزه+ای+اتصالات+گیردار+تیر+به+ستون+با+جان+کاهش+یافته.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404561-بررسي+ضريب+رفتار+قاب+بتني+تقويت+شده+با+مهاربند+فولادي+واگرا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404554-استفاده+از+شبکه+های+عصبی+مصنوعی+جهت+تخمین+تبخیر+و+تعرق+پتانسیل+در+استان+کرمان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404543-اثر+تغییرات+روانی+بتن+بر+روی+تغییرات+مقاومت+فشاری+در+عیار+های+متعارف.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404536-اثر+تراکم+موج+بر+رفتار+دیوارهای+برشی+فولادی+با+ورقهای+موجدار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-404532-مدیریت+بهره+برداری+از+سفره+آب+زیرزمینی+دشت+شهرکرد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-403703-بارهای+لرزشی+در+ساختمان+های+بنایی+پایه+ایزوله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390262-معرفي+سیستم+شبکه+شش+ضلعیHaxagrid+system+به+عنوان+سیستم+سازه+ای+جدید+برای+ساختمان+های+بلند.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390259-افزایش+توان+حفاظتی+شریانهای+حیاتی+با+پوششهای+ضد+حریق+از+دیدگاه+پدافند+غیرعامل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390255-مطالعه+پارامتریک+تحلیل+دینامیکی+سه+بعدی+گروه+شمع+در+خاک+روانگرا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390253-تاثیر+زلزله+های+حوزه+دور+بر+قاب+فولادی+مهاربندی+با+خسارت+کنترل+شده.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390251-بررسی+ارتباط+مکانی+زمین+لرزه+mw7.41990620+منطقه+رودبار+با+پس+لرزه+های+ناشی+از+آن+از+طریق+برآورد+تغییرات+تنش+کولمب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390244-مدلسازی+عددی+اثر+گسلش+معکوس+بر+شریان+های+حیاتی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390237-اثر+ترک+ها+روی+مقاومت+باربری+سنگها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390230-بهینه+سازی+غیرقطعی+پیشنهاددهی+قیمت+تولید+انرژی+برقآبی+در+بازار+برق+ایران+مطالعه+موردی+سیستم+برقآبی+کارون.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390226-بررسی+امکان+استفاده+از+روشهاي+مکانیزه+در+حفر+تونل+خط+2+متروي+تبریز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390224-بررسی+تاثیر+افزودنی+ها+بر+دوام+بتن+خود+متراکم.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390107-بررسی+عملکرد+لرزهای+سازه+های+بلند+تحت+اثر+زلزله+های+میدان+نزدیک+با+استفاده+از+تئوری+انتشار+موج+زلزله.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390104-تاثیر+ممان+اینرسی+سخت+کننده+بر+کمانش+دیوار+برشی+فولادی+بدون+بازشو.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390102-بررسي+وضعيت+کمي+و+کيفي+آبخوان+تحت+شرايط+احداث+سد+در+ورودي+دشت.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390097-اولویت+بندی+نقاط+آسیب+دیده+ی+شبکه+حمل+و+نقل+در+اثر+زمین+لرزه+با+استفاده+از+مدل+تحلیل+سلسله+مراتبی+AHP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390090-ارزیابی+عملکرد+مدل+گسسته+سٍازی+آبشاری+تصادفی+در+تخمین+ریز+مقیاس+داده+های+دبی+جریان+رودخانه.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390081-پیدا+کردن+شکل+تعادلی+سازه+های+غشایی+به+روش+رهایی+پویا.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-390074-شناسایی+عوامل+موثر+در+بروز+تصادفات+جاده+های+برون+شهری+ایران+با+استفاده+از+روش+تصمیم+گیری+چند+معیاره.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389954-بررسی+ضرایب+نشست+رس+بنتونیت+ترکیب+شده+با+سیمان+وآهک+به+دو+روش+تر+و+خشک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389952-بررسی+تاثیر+تابلوهای+کنار+جاده+در+آرام+سازی+جریان+ترافیک+ورودی+شهرها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389949-ارزیابی+رفتار+تیر+کامپوزیتی+با+مقطع+Hat_Shape.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389735-بررسی+اثر+مسلح+کننده+ژئوتکستایل+بر+روی+پایداری+شیروانی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389729-شبیه+سازی+فسفر+در+دریاچه+های+درون+شهری+و+تاثیر+اقدامات+سازه+ای+و+مدیریتی+بر+بار+ورودی+به+آن+مطالعه+موردی++دریاچه+مصنوعی+چیتگر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389721-توجیه+فنی+بکارگیری+ماشین+اندازه+گیر+خط+در+روسازی+راه+آهن+ایران+و+ارائه+الگوریتم+بهینه+سازی+جهت+افزایش+کارایی+ماشین.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389714-کنترل+ترافیک+از+طریق+استخراج+داده+های+ترافیکی+با+استفاده+از+تصاویر+ماهوارهای.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389707-توسعه+مدل+ریاضی+به+منظور+پیش+بینی+کارایی+ماشین+زیرکوب+در+روسازی+راه+آهن.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389698-مدل+تأثیر+توسعه+حمل+و+نقل+جاده+اي+بر+رشد+ارزش+افزوده+کشور+با+استفاده+از+الگوي+خودرگرسیون+برداري.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389687-بررسی+تغییر+دهانه+و+ضخامت+وررق+بر+رفتار+دیوارهای+برشی+فولادی+تقویت+شده+با+الیاف+GFRP.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389681-بررسی+عددی+میدان+فشار+در+نزدیکی+هواده+جریان+داکت+بدون+هوادهی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389573-محاسبه+طول+همپوشانی+میلگرد+با+استفاده+از+ظرفیت+آج+عرضی+میلگرد+در+اتصال+مکانیکی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389451-ارزیابی+لرزه+ای+ساختمان+های+جداسازی+شده+ی+پایه+تحت+اثر+زلزله+های+حوزه+ی+نزدیک+گسل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389183-مدل+عددي+توسعه+یافته+براي+تحلیل+پاسخ+خطوط+لوله+مدفون+تحت+اثر+گسلش+نرمال.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389176-بررسی+آزمایشگاهی+با+رویکرد+آماری+خصوصیات+ضربه+ای+بتن+های+الیافی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389172-تعیین+پارامترهاي+ژئوتکنیکی+خاك+ماسه+اي+توسط+مدلسازي+عددي+پرسیومتر.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389165-مقایسه+معیارهاي+بهترین+شبکه+ژئودتیکی+میکروژئودزي+سد+ها.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389160-بهره+برداری+از+سد+های+مخزنی+با+استفاده+از+روش+تابع+فازی.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389154-مقایسه+نتایج+حاصل+از+تحلیل+های+پیشرفته++غیرارتجاعی+مرتبه+اول+و+مرتبه+دوم+قاب+های+فولادی+خمشی+دوبعدی+با+بارگذاری+های+مختلف.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389134-شبیه+سازی+رفتار+برشی+تیر+های+بتن+آرمه+تقویت+شده+با+نوارهای++FRP+به+روش+المان+محدود.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389123-راهکارهای+بهبود+شکل+پذیزی+اتصالات+گیردار+ستون+درختی+با+بکارگیری+فولاد+با+_+مقاومت+بالا+و+مقایسه+با+اتصالات+RBS.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389112-بررسی+پتانسیل+نشست+در+رسوبات+حاشیه+دریاچه+ارومیه+و+ارائه+راهکار+براي+پیشگیري+از+تخریب+کانال+هاي+شبکه+غرب+دشت+بناب.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/prod-389092-ارائه+مدل+غیرخطی+برای+مقاوم+سازی+لرزهای+ساختمانهای+بتنی+با+استفاده+از+کمربندهای+پیش+تنیده+آرامید.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-62432-مهندسی+عمران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-62433-دهمین+کنگره+بین+اللملی+مهندسی+عمران+تبریز.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-73765-نهمین+کنگره+ملی+مهندسی+عمران+مشهد.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-68191-هشتمین+کنگره+ملی+مهندسی+عمران+بابل.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-64950-ششمین+کنگره+ملی+مهندسی+عمران+سمنان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-114895-دومین+کنفرانس+مصالح+و+سیستم+های+نوین+در+مهندسی+عمران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-142141-اولین+کنفرانس+بین+المللی+مهندسی+عمران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-173548-مقالات.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-91811-مهندسی+برق.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-91813-اولین+کنفرانس+انرژی+های+تجدید+پذیر+و+تولید+پراکنده+ایران.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-68066-کارآفرینی+و+کسب+وکار.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-68067-سومین+کنفرانس+ملی+کار+آفرینی+و+مدیریت+کسب+وکارهای+دانش+بنیان.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-100053-مهندسی+مکانیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-100054-بیست+و+چهارمین+همایش+سالانه+مهندسی+مکانیک.html monthly http://daftarche.sellfile.ir/cat-173550-بورس+و+بازارهای+مالی.html monthly